AD 2013

9 czer­wca 2013 r.

Fes­tyn rodzinny już po raz XVI dla parafian i mieszkańców Tczewa zor­ga­ni­zował Parafi­alny Odd­ział Akcji Katolick­iej przy parafii PW. Św. Józefa w Tczewie. Przy wspól­nej akty­wności, jak co roku baw­iono się i wypoczy­wano oglą­da­jąc wys­tępy zespołów tanecznych i muzy­cznych. Młodzież parafii przy­go­towała gry i zabawy dla najmłod­szych. Restau­ra­torzy częs­towali nie tylko grochówką i bigosem, ale też ciastem i kawą oraz herbatą, w zor­ga­ni­zowanej kaw­iarence. Od lat nasz kawaler Włodz­imierz Mroczkowski, we współudziale kawalera Leszka Mel­era, włączają się do pomocy logisty­cznej. Przekazują również dary w postaci wędlin, słody­czy, pieczywa i ciasta. Włodz­imierz Mroczkowski oso­biś­cie pomagał w ustaw­ie­niu namiotów, deko­racji sceny oraz w rozstaw­ia­niu stołów i ławek.