AD 2013

15 czer­wca 2013 r.

Uroczys­tość 25-​lecia pracy pro­boszc­zowskiej ks. dr Stanisława Człapy w parafii farnej św. Mateusza. Pod­czas kon­certu na Rynku przed ratuszem, del­e­gacje władz samorzą­dowych, sto­warzyszeń koś­ciel­nych, orga­ni­za­cji świec­kich i wielu księży złożyły życzenia z tej okazji i grat­u­lacje za owoce dusz­paster­skiej posługi. Lau­dację okolicznoś­ciową wygłosił nasz kawaler Ryszard Szwoch w imie­niu całej wspól­noty starog­a­rdzkiej. Zaprezen­towana też została najnowsza pub­likacja his­to­ryczna pod tytułem: „Dusz­pasterstwo parafii św. Mateusza w Starog­a­rdzie Gdańskim po 1945 roku” — opra­cow­ana przez Ryszarda Szwocha. Uroczys­tości jubileuszowe z udzi­ałem ks. bpa Ryszarda Kasyny, odbyły się w koś­ciele farnym.