AD 2013

29 czer­wca 2013 r.

„Warsz­taty dla duszy” — Przys­tań, odbyły w Pelplinie i trwałyod poranka do północy. Pomysł „Przys­tani” zain­spirował biskup Wiesław Śmigiel, a zor­ga­ni­zował ks. Zbig­niew Geł­don — redak­tor Radia Głos. Młodzież z wielu parafii diecezji pelplińskiej zgro­madz­iła się w duchowej łączności z lip­cowymi Świa­towymi Dni­ami Młodzieży. Warsz­taty rozpoczął Biskup Pelpliński — Ryszard Kasyna, zaś pod­czas Mszy św. biskup pomoc­niczy — Wiesław Śmigiel, zachę­cał młodzież tem­atem: „Od Waszego dynamizmu i od Waszej odwagi głoszenia Słowa Bożego, zależy przyszłość Kościoła”.

Dzieło wspo­mogło wielu wolon­tar­iuszy, w tym pro­jekty plas­ty­czne oraz wyko­nanie wiel­kich banerów scenograficznych były darem naszego Przeoratu.