AD 2012

15 czer­wca 2012 r.

Koman­do­ria Starog­a­rdzka Prze­o­ratu Pomorskiego zaprosiła wszys­tkie damy i kawalerów na uroczys­tość odpus­tową do Parafii Najświęt­szego Serca Pana Jezusa. Mszę Świętą kon­cele­browaną odpraw­iał Ks. Infułat Tadeusz Brzez­iński. Wcza­sie mszy za zgodą Wielkiego Mis­trza Orderu Jana Zbig­niewa Potock­iego przysięgę złożył na ręce Prze­ora Ste­fana Kukowskiego wielce zasłużony pos­tu­lant Zbig­niew Ciec­holewski. Lau­dację przed­stawił ks. Kapelan Piotr Wysga. Ofi­ce­rami towarzyszą­cymi byli kawalerowie Włodz­imierz Mroczkowski i Leszek Meler. Decyzją Wielkiego Mis­trza pod­nie­siony do klasy III Orderu został kawaler Kaz­imierz Smoliński a do klasy II ks. Kapelan Prałat Piotr Wysga, który też w imie­niu zgro­mad­zonych dam i kawalerów podz­iękował ks. Prał. Józe­fowi Pick­owi za zaprosze­nie na uroczys­tość inau­gu­ra­cyjną Koman­dorii Starog­a­rdzkiej. Do przy­go­towa­nia się części kuli­narnej uroczys­tości odpus­towej przy­czynił się kawaler Leszek Meler, a zwłaszczaTadeusz Wło­dar­czyk z pro­duk­tami firmy „Iglo­tex”. Dama Jan­ina Lubawska, kawalerowie Ste­fan Lubawski i Ryszard Szwoch w cza­sie mszy złożyli dar dla parafii. Po mszy, w cza­sie rautu mogliśmy zapoz­nać zgro­mad­zone władzemi­asta i zapros­zonych gości z naszą dzi­ałal­noś­cią chary­taty­wną. Niek­tórzy z nas brali udział w aukcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych i dokony­wali zakupów w stoiskach zor­ga­ni­zowanych wokół kościoła.

Przy parafii dzi­ała Parafi­alne Cen­trum Cor Cordium obe­j­mu­jące opieką osoby niepełnosprawne (CARiT) i zdrowe (parafi­alna świ­etlica dla dorosłych, młodzieży i dzieci ). Przy­chod­nia lekarska (filia przy­chodni lekarskiej przy ul. Hallera w Starog­a­rdzie), ale także Warsz­tat Ter­apii Zaję­ciowej dla niepełnosprawnych, Środowiskowy Dom Samopo­mocy — świ­etlice środowiskowe dla niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Dzi­ała również Stacja Opieki Car­i­tas nad chorymi i starszymi, punkt wypoży­cza­nia sprzętu reha­bil­i­ta­cyjnego oraz gabi­net rehabilitacyjny.