AD 2012

10 czer­wca 2012 r.

Na zakończe­nie Parafi­al­nego Kon­gresu Ruchów i Sto­warzyszeń Katolic­kich zor­ga­ni­zowany przez Akcje Katolicką, odbył się doroczny, już XV Fes­tyn Parafi­alny przy koś­ciele pw. Św. Józefa w Tczewie. W pro­gramiefestynu były wys­tępy zespołów muzyczno-​wokalnych, prezen­tacje prac plas­ty­cznych, gry i zabawy dla dzieci, możli­wość zapoz­na­nia się z fotokro­niką parafi­alną z ostat­nich kilku­nastu lat i inne atrakcje. Przez cały czas czynna była fes­tynowa kaw­iarenka do której ciasta upiekły panie z parafii. Nasz kawaler Leszek Meller: przekazał 20 bochenków chleba 100 bułek i dwie duże blachy ciasta. Kawaler Włodz­imierz Mroczkowskiw tym roku również zajął się zabez­piecze­niem logisty­cznym całego fes­tynu. Przekaza­łdary w postaci słody­czy, kiełbasek na grilla iupominków na nagrody za wys­tępy artysty­czne dzieci. Poma­gał w ustaw­ie­niu deko­racji placu i sceny Przy­go­tował również zaproszenia, plakaty i podz­iękowa­nia dla uczest­ników i ofi­ar­o­daw­ców festynu.

Na zdję­ciu orga­ni­za­torzy Fes­tynu z ks. prałatem Antonim Duna­jskim na czele w towarzys­t­wie prezy­denta miasta Mirosława Pobłockiego.