AD 2012

1 czer­wca 2012 r.

Sztum­skie Koło „Wspól­nota Pol­ska” przy wspar­ciu naszego Prze­o­ratu Pomorskiego zor­ga­ni­zowała chary­taty­wną Biesi­adę na której ser­wowano kre­sowe potrawy (pierogi z kapustą i grzy­bami oraz z mięsem, chłod­nik, bliny kre­sowe, sało — czyli zasolona słon­ina, babka ziemniaczana-​kresowa, kiszona kapusta z kminkiem, pod­pi­wek kre­sowy itd.)

Przy­było około 180 osób.Zebrane środki finan­sowe zostaną przez­nac­zone na uatrak­cyjnie­nie let­niego wypoczynku dzieci pol­skiego pochodzenia z Białorusi na tere­nie powiatu sztum­skiego w dni­ach 818 lipca 2012 r. Najwięk­szy udział (orga­ni­za­cyjny i finan­sowy) w orga­ni­za­cję „Biesi­ady” miał kawaler Antoni Fila, pro­dukty dostar­czył kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk, pro­jekty plas­ty­czne naszego przeora.

Sen­a­tor RP Leszek Czarnobaj dysku­tuje biesi­ad­nikami o smaku kuchni kresowej…