AD 2012

20 lipca 2012 r.

Działa­nia chary­taty­wne kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka okre­sie sty­czeń – lip­iec 2012 przed­staw­iają się imponu­jąco. Jego firma Iglo­tex S.A od lat i wspiera w sposób reg­u­larny wiele orga­ni­za­cji pożytku pub­licznego, sto­warzyszeń, domów dziecka, domów opieki społecznej, gminy, itd. W prze­waża­jącej część i jest to pomoc w postaci towarów – artykułów spoży­wczych mrożonych, których jest pro­du­cen­tem i dys­try­b­u­torem na tere­nie kraju i poza Pol­ską.

Otolista więk­szych orga­ni­za­cji którym przekazano dary: dzieci z Białorusi na koloni w Sztu­mie, Pomorski Bank Żywności, Bank Żywności Tczew, DPS Pelplin, Bielawki, Wyręby Wielkie, Szpę­gawsk, Car­i­tas Brod­nica, Skarszewy, Starog­ard Gd, Skórcz, Pelplin, Tczew. Ośrodek szkolno-​wychowawczy Starog­ard, Hos­picjum Pomorskie GOPS Smę­towo, Rodzinny Dom Dziecka Starog­ard, Sto­warzyszenei Iłos­ników Muzyki Gospel, Dom Dziecka Gdańsk, Kociewskie Sto­warz Pomocy Dziecku I Rodzinie. Sto­warzysze­nie Kwiaty Kociewia, Sto­warzysze­nie His­to­ryczne Sopot, Sto­warzysze­nie Podaj Rękę, Dom Dziecka Tczew, Agape Borowy Młyn, Monar, Koło Rol­nicze Barłożno. OSP: Starog­ard, Skórcz, Pączewo, Wolen­tal. Fun­dacja Pomorska, Fun­dacja Nuta Nadziei, Dol­noslaska Fun­dacja Ochrona Zrowia, Fun­dacja Bez­pieczni w Ruchu Dro­gowym. Szkoły, przed­szkola, żłobki, świ­etlice. Gminne Osrodki Kul­tury Powiatu Starog­a­rdzkiego, Tczewskiego, Świeck­iego. Ale także orga­ni­zowane przez nasz Prze­o­rat Pomorski Wielki Fes­tyn „Zad­baj o zdrowie”.

Zaprawdę hojnie!