AD 2015

6 czer­wca 2015 r.

6 czer­wca 2015 uroczys­tości z okazji 50 lat pełnienia przez ks. Pio­tra Wysgę posługi kapłańskiej rozpoczęły się w sobotę.

W Cen­trum Kul­tury i Sztuki w Tczewie odbył się okolicznoś­ciowy bene­fis, pod­czas którego na sce­nie wys­tąpili zarówno uczniowie Zespołu Szkół Katolic­kich w Tczewie, jak też soliści Teatru Wielkiego Opery Nar­o­dowej w Warsza­wie i Teatru Muzy­cznego w Łodzi, z akom­pa­ni­a­mentem Orkiestry „Roman­tica”. Ks. Prałat, będący kawalerem w Orderze z tytułem „Wielkiego Prałata” — najwyższą god­noś­cią kapłańską w Świa­towym Orderze Świętego Stanisława, pod­czas uroczys­tości ode­brał medal za zasługi dla Zespołu Szkół Katolic­kich im. Św. Jad­wigi Królowej w Tczewie. Wszys­tkie pro­jekty; medalu, scenografii i całej wiz­ual­iza­cji wszys­t­kich uroczys­tości były dziełem prze­ora Ste­fana Kukowskiego. Real­iza­cja wszys­t­kich scenografii zaś darem damy i niek­tórych kawalerów z Tczewa. Tczewscy kapłani spraw­ili Jubi­la­towi niespodziankę, sprowadza­jąc na uroczys­tości trzy okazy ulu­bionych ptaków prałata — sów. Tychże kapłanów darem była przepiękna deko­racja kwia­towa. Wśród przy­jaciół zgro­mad­zonych w sali byli oczy­wiś­cie nasi kawalerowie z rodz­i­nami. Razem więc z artys­tami, księżmi i całą salą odśpiewal­iśmy gromkie „sto lat”. Plu­ri­mos annos, kawalerze, dos­to­jny Złoty Jubilacie.