AD 2011

19 grud­nia 2011 r.

Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga zaprosił damy i kawalerów naszego Prze­o­ratu na Opłatek Samorzą­dowy. Po wysłucha­niu wspani­ałego kon­certu kolęd w wyko­na­niu „Capelli Geda­nen­sis” w kat­e­drze pelplińskiej przes­zliśmy do refek­tarza sem­i­nar­ium, gdzie było spotkanie samorzą­dow­ców i zasłużonych osób dla Diecezji Pelplińskiej. Nasz Prze­o­rat reprezen­towali kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Ste­fan Kukowski, Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Artur Rzewuski, Tadeusz Serocki, Kaz­imierz Smoliński, Witold Sos­nowski, Jarosław Struczyński, a także Tomasz Winicki z Cho­jnic. Złożyliśmy życzenia szanownym gospo­dar­zom i wielu zapros­zonym goś­ciom. Pod­czas rautu mieliśmy okazję do rozmów z wieloma ludźmi, których zapoz­nawal­iśmy z chary­taty­wną dzi­ałal­noś­cią naszego Przeoratu.