AD 2014

15 grud­nia 2014 r.

Uroczys­tości XX rocznicy nada­nia imienia ks. Janusza St. Pasierba Liceum Ogól­nok­sz­tałcącemu w Pelplinie zgro­madz­iły wielu znakomi­tych gości i przy­jaciół wybit­nego kapłana, his­to­ryka sztuki ipoety. Wśród nich znaleźli się abp Hen­ryk Muszyński - pry­mas pol­skisenior, biskup włocławski Wiesław Mer­ing oraz biskup pomoc­niczy Wiesław Śmigiel z Pelplina. Poza poezją i prozą ks. Pasierba na uroczyste spotkanie złożyły się liczne wspom­nienia osób, które znały patrona LO. Wszys­tkie uroczys­tości były z inic­jatywy kawalera Bog­dana Wiśniewskigo i przez niego pro­fesjon­al­nie prowad­zone. Udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli także poseł RP kawaler Kaz­imierz Smoliński i Ste­fan Kukowski wykon­awca wielu inic­jatyw związanych z pro­mocją pamięci o ks. J.St. Pasierbie.