AD 2014

15 grud­nia 2014 r.

15 grud­nia 2014 roku, odbył się w Pelplinie doroczny opłatek samorzą­dow­ców Diecezji Pelplińskiej. Spotkanie rozpoczął kon­cert kolęd w wyko­na­niu chóru „Can­tores Minores” z Gniewu. Druga odsłona spotka­nia, miała miejsce w refek­tarzu let­nim WSD w Pelplinie. Spotkanie zor­ga­ni­zował ks. kan. Andrzej Szopiński – dusz­pasterz samorządowców.

Z Prze­o­ratu Pomorskiego udział wzięli: dama Halina Cybul­ska oraz kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Sła­womir Flis­sikowski (koman­dor Starog­a­rdzki), Ste­fan Kukowski (przeor Pomorski), Tadeusz Serocki, Kaz­imierz Smoliński (poseł na Sejm RP), Grze­gorz Stańczyk, Tomasz Winiecki, Tadeusz Wło­dar­czyk. W imie­niu całego Prze­o­ratu, przeor złożył życzenia księdzu biskupowi diecez­jal­nemu Ryszardowi Kasynie, wręcza­jąc w darze bożonar­o­dzeniowy ornat. Wszyscy obecni złożyli również życzenia księdzu Biskupowi Sufraganowi Wiesła­wowi Śmiglowi, biskupowi seniorowi Piotrowi Krupie oraz księdzu infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi. Staropol­skim przeła­maniem się opłatkiem i życzeniom z wieloma samorzą­dow­cami nie było końca. Na zakończe­nie otrzy­mal­iśmy z Kurii sym­pa­ty­czne prezenty.