AD 2012

1113 maja 2012 r.

W Częs­to­chowie zatrzy­mal­iśmy się przed ikoną Czarnej Madonny wyprasza­jąc łaski dla siebie i dla wspól­noty orderowej. Doce­ni­amy włożony trud podróży jaki pod­jęły osoby towarzyszące. Z tego zaszczytu wyróżnić należy: P. Marię Lubawską i Jan­inę Mroczkowską oraz kawalerów Andrzeja Dem­bińskiego i Witolda Sos­nowskiego. Przeor Jacek Żyrkowski przy­go­tował nam świet­nie usy­tuowany hotel w cen­trum Krakowa. Wiec­zorna wspólna kolac­jai przy­go­towanie się do Inwest­y­tury dnia następnego.

Pod­czas mszy św. w koś­ciele p.w. Najświęt­szego Sal­wa­tora, spra­wowanej przez ks. infułata Jerzego Bryłę, dusz­pasterza artys­tów, homilię wygłosił ks. Józef Pick naw­iązu­jąc do posługi i ofi­ary męczen­nika bp. Stanisława. 143 Inwest­y­tura Świa­towego Orderu Świętego Stanisława B.M. odbyła się w Krakowie z udzi­ałem naszego Prze­o­ratu. 12 maja w koś­ciele Sióstr Nor­ber­tanek w parafii Najświęt­szego Sal­wa­tora w Krakowie na ręce IX Wielkiego Mis­trza Jana Zbig­niewa hr. Potock­iego i Wielkiego Prze­ora Pol­ski Marka Kra­marskiego pos­tu­lanci złożyli przysięgę wstępu­jąc do Orderu Świętego Stanisława.

Cała nasza grupa na Jas­nej Górze w Częs­to­chowie

Wspani­ała tablica poświę­cona Prezy­den­towi Lechowi Kaczyńskiemu i tym, którzy zginęli w katastrofie

13 maja w pod­niosłym nas­troju stanęliśmy w ordynku pod murami Wawelu aby wyruszyć z wieloma innymi do naszego Patrona naSkałkę. Del­e­gacji Orderu prze­wodził Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki, Wielki Przeor Marek Kra­marski i Przeor Małopol­ski Jacek Żyrkowski. Chorążym został wybrany kawaler Leszek Meler. W dos­to­jnej pro­cesji ku czci Świętego Stanisława B.M. dos­zliśmy na Skałkę, gdzie Pry­mas Czech J.E. Ks. kard. Dominik Duka odprawił Mszę Św. w kon­cele­brze prawie całego Episkopatu. Uczest­niczyli: setki dos­to­jników koś­ciel­nych, wiele bar­wnych del­e­gacji różnych orga­ni­za­cji a także dos­to­jnicy świeccy. Dary ofi­arnedo ołtarza nieśli Wielki Mis­trz z Prze­o­rem Małopol­skim. Z wielkim prze­ję­ciem przyjęliśmy komu­nię z rąk J.E.Abpa Stanisława Dzi­wisza. Dla niek­tórych z nas była to rem­i­nis­cencja z naszym Papieżem Janem Pawłem II. Damy, Kawalerowie, Pos­tu­lanci udu­chowieni wracają do pracy w Orderze.

Zwiedzamy willę Karola Estreichera…
Po uroczys­toś­ci­ach koś­ciel­nych nasz Koman­dor Prałat J.Pick zapro­ponował zakończe­nie naszej eska­pady mod­l­itwą dziękczynną w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakows­kich Łagiewnikach i tak żeśmy uczynili.