AD 2012

17 lipca 2012 r.

Dzieci polonusów z Białorusi także w tym roku prze­by­wali na dwu­ty­god­niowych kolo­ni­ach w Sztu­mie. Trzej opiekunowie i 37 dzieci i młodzieży bezpłat­nie goszczeni byli w Zes­pole Szkół. Przy­go­towano się staran­nie, aby zobaczyli jak najwięcej w kraju ojców. Byli w Gdańsku, na West­er­platte, Toruniu, Kwidzynie, Gniewie. Prze­o­rat nasz przy­go­tował się też na ich pobyt w Pelplinie i Tczewie, ale czasu już nie star­czyło — tyle było innych atrakcji. Pro­duk­tów spoży­w­czych od kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka na „Biesi­adę Kre­sową”, którą mocno wspierał nasz Prze­o­rat było tyle, że star­czyło na kolonię młodych Polaków. Finan­sowo wspierał ich również zac­nym zasobem kawaler Antoni Fila. On też dostar­czył kolonis­tom wiele napoi, które otrzy­mal­iśmy z Banku Żywności. Adz­ięki kawalerowi Jakowi Struczyńskiemu zwiedzili zamek w Gniewie korzys­ta­jąc z jego atrakcji. W cza­sie zakończenia pobytu młodych Polaków w Sztu­mie przeor zarysował z p. Swi­etłaną Mac­ulewicz opiekunką grupy białoruskiej dal­szą współpracę i dal­szą pomoc. Prze­wod­nicząca Koła Wspól­noty Pol­skiej w Sztu­mie oraz Prezes Sto­warzyszenia Samorządne Pow­iśle wręczyli kawalerowi Antoniemu Fila i prze­orowi Ste­fanowi Kukowskiemu stosowne podz­iękowa­nia, zaś najmil­szym podz­iękowaniem był krótki artysty­czny wys­tęp tych, których wspier­al­iśmy.