AD 2009

8 maja 2009 r.

131 Świa­towa Inwest­y­tura Orderu Świętego Stanisława w Częs­to­chowie 08.05.2009 odbyła się w 30-​lecie reak­tywacji Orderu św. Stanisława. Uroczys­tości rozpoczęły się mszą ku czci św. Stanisława
w koś­ciele św. Jad­wigi Śląskiej. Mszę cele­brował ks. gen. (pds) Rospon­dek oraz ks. infułat Czesław Wala. W godz­i­nach wiec­zornych uczest­niczyliśmy w Apelu Jasnogórskim. Po mszy świętej w Kapl­icy Różań­cowej na Jas­nej Górze odbyła się Inwest­y­tura OSSt. Przy­byli Kawalerowie i Damy z: USA, Meksyku, Anglii, Szkocji, Bel­gii, Hisz­panii, Szwa­j­carii oraz Aus­trii. Liczną grupę stanow­ili przed­staw­iciele Prze­o­ratów i Koman­dorii kra­jowych, Małopol­skiej, Wielkopol­skiej, Mazowieck­iej, Staropol­skiej, Śląsko– Zagłębiowskiej, Włocławskiej także trzech z Pomorskiej.

Inwest­ował Wielki Mis­trz Orderu św. Stanisława J. N. Sokol­nicki. Lau­dację kawalerom Ste­fanowi Kukowskiemu i Tadeuszowi Wło­dar­czykowi przy­go­tował przeor Tadeusz Serocki. Po inwest­y­turze odbyło się spotkanie oraz bankiet z okazji 30-​lecia resty­tucji OSSt. W związku z rezy­gnacją Kawalera Walde­mara Wilka z funkcji następcy WM na to miejsce został powołany Kawaler Jan Zbig­niew Potocki W niedzielę Kawalerowie i Damy udali się do Krakowa, gdzie uczest­niczyli w dorocznej pro­cesji z relik­wiami św. Stanisława z Wawelu na Skałkę. Uroczys­tości 30-​lecia resty­tucji Orderu św. Stanisława zakońc­zono obi­a­dem na Wawelu.

8 maja 2009