AD 2011

9 kwiet­nia 2011 r.

Inwest­y­tura Świa­towego Orderu Świętego Stanisława w Łodzi. Udział wzięli kawalerowie naszego Prze­o­ratu. Przysięgę Wielkiemu Mis­tr­zowi Janowi Potock­iemu złożyli pos­tu­lanci: Tadeusz Bąk, Mar­iusz Matuszewski, Piotr Rezmer otrzy­mu­jąc Krzyże Kawaler­skie Orderu Świętego Stanisława. Pod­niesienia do klasy IV dostąpili kawalerowie: Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Kaz­imierz Smoliński — otrzy­mu­jąc Krzyże ofi­cer­skie OŚS. Podz­iękowano Prze­orowi Tadeuszowi Serock­iemu za doty­chcza­sową pracę. Obecny przeor Ste­fan Kukowski, członek Rady Dorad­czej przy Wielkim Mis­trzu otrzy­mał klasę I.

Podz­iękowa­nia Kawalera Tadeusza Serockiego

Na zdję­ciu Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego Pos­tu­lant Piotr Rezmer z Wielkim Prze­o­rem Pol­ski Marek Kramarski

Kawaler Leszek Meler odbiera Krzyż Kawaler­ski Kawaler Włodz­imierz Mroczkowski odbiera Krzyż Kawaler­ski

Pos­tu­lant Mar­iusz Matuszewski - Pos­tu­lant Tadeusz Bąk -
odbiera grat­u­lacje od Wielkiego Mis­trza. pasowany na Kawlera przez Wielkiego Mistrza

Grat­u­lacje od władz Orderu odbiera Ste­fan Kukowski Po Mszy Świętej spotkaliśmy się w restau­racji na obiedzie
w celu dal­szej kon­sol­i­dacji dam i kawalerów OŚS.

Damy i kawalerowie Orderu Ś.S. uczest­niczący w inwest­y­turze w Łodzi.