AD 2015

13 grud­nia 2010 r.

Trady­cyjnie, Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlagaza­prasza na spotkanie opłatkowe samorzą­dow­ców oraz ludzi zasłużonych dla Diecezji Pelplińskiej. Wśród zapros­zonych można zobaczyć kawalerów W.Mroczkowskiego składa­jącego życzenia Biskupowi, K.Smolińskiego i L.Melera łamiącego się opłatkiem z bisku­pem pomoc­niczym Piotrem Krupą, T. Wło­dar­czyka i S. Kukowskiego w gronie innych zasłużonych dla Diecezji.