AD 2017

1 wrześ­nia 2012 r.

Jak co roku w sobotę, przed pier­wszą niedzielą wrześ­nia, nasz kawaler Tomasz Winiecki zor­ga­ni­zował w rocznicę Szarży 18 Pułku Ułanów Pomors­kich w Kro­jan­tach mszę św. którą odpraw­ili O.Rakoczy Paulin z Jas­nej Góry wraz z ks. pro­boszczem Piotrem Kotewiczem. Mszę odpraw­iono w kapliczce włas­nym sumptem wys­taw­ionej w parku dworskim w roku ubiegłym.

Fun­dacja „Szarża pod Kro­jan­tami”, której preze­sem jest pani mece­nas Grażyna Winiecka wraz z mężem Tomaszem współor­ga­ni­zowali w dniu 2 wrześ­nia 2012 roku w Kro­jan­tach pod Cho­jni­cami wid­owisko his­to­ryczne, upamięt­ni­a­jące jeden z najbardziej znanych epi­zodów Wojny Obron­nej 1939 roku – szarżę 18. Pułku Ułanów Pomors­kich. Trady­cyjnie, obchody przyjęły formę wid­owiska his­to­ryczno – mil­i­tarnego z aut­en­ty­czną szarżą ponad 120 współczes­nych kawalerzys­tów. W dorocznych uroczys­toś­ci­ach wzięli udział m.in. przed­staw­iciele Min­is­tra Obrony Nar­o­dowej, Dowódca Wojsk Lądowych, gen. broni Zbig­niew Głowienka, Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmech­a­ni­zowanej gen. dyw. Janusz Bronow­icz, przed­staw­iciele władz państ­wowych wojew­ództwa pomorskiego, samorządów lokalnych, rodza­jów Sił Zbro­jnych oraz licznie przy­byli wid­zowie, których liczba przekroczyła w tym roku 20 tysięcy.