AD 2017

25 wrześ­nia 2012 r.

Spotkanie Ks. infułata Stanisława Grunta dyrek­tora eko­nom­icznego Kurii Pelplińskiej, ks. Kan. Win­cen­tego Pyt­lika dyrek­tora Muzeum Diecez­jal­nego wraz z kawalerem Zbig­niewem Ciec­holewskim zor­ga­ni­zował przeor Ste­fan Kukowski. Omówiono przy­go­towane przez firmę „Ciec­holewski” pro­jekty kli­matyza­cji muzeum, gdyż muzeum pro­fesjon­al­nej kli­matyza­cji nie posi­ada, co zagraża bez­cen­nym zabytkom tam zgro­mad­zonym. Po dyskusji wybrano odpowiedni pro­jekt do real­iza­cji. Księża z radoś­cią przyjęli deklarację naszego kawalera, który zapewnił o bezpłat­nym wyko­na­niu pro­jek­tów, jak real­iza­cji owielkiej wartości mate­ri­al­nej. Podz­iękowali także Prze­o­ra­towi, a szczegól­nie naszemu kawalerowi Z.Ciecholewskiemu i kawalerowi Tadeuszowi Wło­dar­czykowi za całoroczne wspieranie dzi­ałal­ności Muzeum Diecezjalnego.