AD 2009

11 listopada 2013 r.

Z inic­jatywy kapelana Orderu Świa­towego ks. Prałata Pio­tra Wysgi i jego staraniem została poświę­cona tablica pro­jektu Ste­fana Kukowskiego. Tablicę wyko­nano w pra­cowni Woj­ciecha Antoniewicza. Po mszy św. poświę­coną tablicę odsłonił prezy­dent Tczewa i prze­wod­niczący Rady Miejskiej. Potem wielu mieszkańców naszego miasta wzięło udział w marszu przed pom­nik na cmen­tarzu, aby złożyć hołd tym, którzy zginęli za naszą ojczyznę. Wśród uczest­ników marszu byli również członkowie naszego Przeoratu.