AD 2016

24 marca 2012 r.

Na zaprosze­nie biskupa J.E. Jana Bernarda Szlagi, z naszego Prze­o­ratu mogli wziąć udział niek­tórzy z kawalerów. Jako dar na XX lecie Diecezji Pelplińskiej przekaza­l­iśmy całą scenografię składa­jącą się z tryp­tyku, który będzie stałym ele­mentem deko­ra­cyjnym uroczys­tości roczni­cowych w Diecezji. Po kon­cer­cie w auli Bib­lioteki Diecez­jal­nej przes­zliśmy do przepięknej goty­ck­iej kat­edry na Mszę Św. Zaproszeni również byliśmy na obiad dorefek­tarza let­niego, w cza­sie którego biskupa elekta zapoz­nal­iśmy z dzi­ałal­noś­cią orderową naszego Przeoratu.