AD 2020

19 czer­wca 2011 r.

Z inic­jatywy kawalera Włodz­imierza Mroczkowskiego doszło do spotka­nia przed­staw­iciela Rotary Inter­na­tional Club Dis­trict 2230 Łódź p. Pio­tra Mikosika z prze­o­rem pomorskim. Była okazja aby wręczyć podz­iękowanie za przekazane wcześniej środki czys­tości dla naszych podopiecznych dzieci. Wymie­nil­iśmy swoje doświad­czenia w dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. Z obu stron padła propozy­cja dal­szej współpracy.