AD 2011

Sier­pień 2010 r.

Z inic­jatywy kawalera Kaz­imierza Smolińskiego udzielono znacznej pomocy dwom rodzi­nom P.Kurek ze wsi Jaźwiska k/​Gniewa, których domy zalało w cza­sie powodzi. Dzięki wielu ludziom dobrej woli przekazano: kilka tysięcy zł., żywność i odzież w znacznej ilości, mate­ri­ały budowlane, wyposaże­nie (kafelki, pan­ele podło­gowe, drzwi, kuchenkę gazową). Z inic­jatywy kawalera Ste­fana Kukowskiego dostar­c­zono dwie duże nowe mebloś­cianki. Ks. Feliks Kamecki przekazał oso­biś­cie koce i żywność. Zadeklarowal­iśmy dal­sza pomoc oby­dwu rodzi­nom w miarę potrzeb.