AD 2011

171819 czer­wca 2011 r.

Dni Ziemi Tczewskiej gro­madzi wiele tysięcy tczewian (ok. 10 000). Z inic­jatywy prze­ora Ste­fana Kukowskiego zor­ga­ni­zowal­iśmy duże stoisko, w którym znalazły się ulotki, fold­ery i informacje:

  1. Cen­trum Poszuki­wań Ludzi Zagin­ionych ITAKA przede wszys­tkim prze­ci­wdzi­ałanie ucieczkom waka­cyjnym i związanym z tym zagrożeniom,
  2. Wydzi­ału Prewencji Policji Powia­towej w Tczewie z pri­o­ry­te­towym dzi­ałan­iom pro­fi­lak­tyki wśród nielet­nich i przestępst­wom przez nich popełnianym,
  3. Fun­dacji DKMS Pol­ska — baza daw­ców komórek macierzystych, gdzie zbier­ano dane dla chęt­nych, którzy są potenc­jal­nymi daw­cami szpiku kost­nego. Na listę chęt­nych daw­ców wpisało się ponad 100 osób.
  4. Pol­skie Towarzystwo Pielęg­niarskie Koło Tczew, które prowadz­iło również akty­wną dzi­ałal­ność, przeprowadza­jąc bada­nia pomi­arowe w zakre­sie: kon­troli glikemii, kon­troli RR, oznaczenia BMI oraz elek­tron­icznego pomi­aru wagi dla wszys­t­kich chęt­nych. Obsłużono ponad 700 osób.

Obsługi stoiska przez trzy dni pod­jął się kawaler Kaz­imierz Smoliński wraz z kilku­nas­toma wolon­tar­iuszami. Kater­ing (kawa, napoje, ciasta) dla obsługu­ją­cych stoisko, wolon­tar­iuszy i gości, przy­go­towali kawalerowie Piotr Rezmer i Leszek Meler.