AD 2015

6 sty­cz­nia 2015 r.

Pod patronatem Prze­o­ratu Pomorskiego z inic­jatywy naszego prze­ora już po raz drugi w Tczewie wyruszył Orszak Trzech Króli, który akty­wiz­uje wiele środowisk, tworząc nowe więzi.

„Pokój — radość — rodz­ina” jest cytatem z papieża Fran­ciszka z powodze­niem real­i­zowanym u nas. Prezes Fun­dacji OTK Maciej Marchewicz w wywiadach ogólnopol­s­kich wyróżnił Tczew za spec­jalne cer­ty­fikaty dla uczest­ników orszaku. Wydal­iśmy około 4000 cer­ty­fikatów z trzema pieczę­ci­ami królewskimi dla każdego, który prze­był wybraną trasę królewską. Duże imi­enne cer­ty­fikaty pod­pisane oso­biś­cie przez patronów, w tym biskupa Wiesława Śmigla, otrzy­mało prawie 200 rodzin, pod­kreśla­jąc rolę rodzin. Każdy z ponad 5000 uczest­ników mógł sko­rzys­tać z poczęs­tunku — gorącej kawy, herbaty ale też ciast, słody­czy i jabłek. Dary dali m.in. kawalerowie Piotr Rezmer i Leszek Meler. O część ciast postarał się kawaler Zenon Żynda, koor­dy­nacja całości Orszaku spoczęła na kawalerze Witoldzie Sos­nowskim. Całoś­cią przy­go­towa­nia poczęs­tunku zaw­iady­wała dama Halina Cybul­ska wraz z Woj­ciechem Antoniewiczem. Roz­dano wśród uczest­ników również 3000 tczews­kich śpiewników z kolę­dami drukowanymi przez kawalera Grze­gorza Płazę. Wydrukował też 26 tysiący zaproszeń i tysiące cer­ty­fikatów. Najpoważniejszym dar­czyńcą Orszaku był kawaler Zbig­niew Ciecholewski.

Za Królem Mel­chiorem Pier­wszym konno w przepięknych stro­jach jechały dwie dwórki i dwaj dworzanie. Za nim konno królowa Jad­wiga. Całość przy­go­tował Zespół Szkół Katolic­kich. W orszaku uczest­niczyli też patroni z bisku­pem na czele, siostry zakonne i księża z naszym kapelanem ks. Piotrem Wysgą. Grupa mod­er­a­torów inicjowała okrzyki i śpiewy kolęd. Ze Sta­dionu Miejskiego przy ul. Bał­dowskiej z muzyką kolę­dową wymasze­rował przy­go­towany przez Fab­rykę Sztuk orszak Cesarza Kacpra Pier­wszego. Było radośnie, głośno i kolorowo. Zaś z placu parkingowego przy Cen­trum Hand­lowym Atrium wymasze­rował Szejk Bal­tazar Pier­wszy, aby złożyć mirrę w darze Jezuskowi. Za nim konno we wspani­ałej zbroi jechał ryc­erz dzierżąc wielką bojową chorągiew. Towarzyszyli mu dwie dwórki na koniach.

Po wspól­nym odśpiewa­niu kolęd i odczy­ta­niu wer­setów z Ewan­gelii przez prowadzącego księdza głos zabrał ksiądz biskup pomoc­niczy Diecezji Pelplińskiej Wiesław Śmigiel. We wspani­ałej homilii pod­kreślił rolę Betle­jem, wskazu­jąc drogęprowadzącą do Jezusa Chrys­tusa, która jest trudna i kręta, ale prędzej czy później każdy ją odna­jdzie, tak jak Trzej Królowie. Ważne, aby być razem, razem śpiewać, razem się uśmiechać. Starosta Tadeusz Dzwonkowski wspom­niał o wielkiej roli łączenia się mieszkańców w tym co dobre, co radosne. Prowadzący ks. Michał Lal odczy­tał przesłanie prezy­denta Mirosława Pobłock­iego do zgro­mad­zonych Tczewian. Zaś inic­ja­tor tczewskiego orszaku przeor Ste­fan Kukowski podz­iękował zac­nym patronom, wszys­tkim współor­ga­ni­za­torom, zaan­gażowanym ludziom dobrej woli, a nade wszys­tko mieszkań­com miasta za tak liczny, radosny udział.

Do następ­nego roku !

6 sty­cz­nia 2015 r.

W Pelplinie bur­mistrz miasta Patryk Dem­ski wyszedł z inic­jatywą orga­ni­za­cji Orszaku Trzech Króli pro­ponu­jąc patronat hon­orowy Biskupowi Pelplińskiemu Ryszardowi Kasynie, ks. infuła­towi Tadeuszowi Brzez­ińskiemu i Prze­o­ra­towi Pomorskiemu Orderu Świętego Stanisława. Włączyliśmy się do współor­ga­ni­za­cji i pomocy rzec­zowej. Wiz­ual­iza­cję Orszaku wykonał przeor Ste­fan Kukowski, ciasta spon­sorował kawaler Leszek Meler przyj­mu­jąc też zaszczytny obow­iązek Pier­wszego Króla Orszaku Pelplińskiego. W orga­ni­za­cję włączył się akty­wnie kawaler Bog­dan Wiśniewski przy­go­towu­jąc młodzież swego Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego do bar­wnego korowodu orsza­kowego, idąc obok biskupa Ryszarda Kasyny.

Orszak piel­grzy­mu­jąc z trzech stron miasta z trzema królami połączył sięw ponad tysięczny tłum, który przeszedł do przepięknej goty­ck­iej Bazy­liki Kat­e­dral­nej. Tam trzej królowie złożyli Dzieciątku dary: mirrę, kadzidło i złoto. Pełna kat­e­dra ludzi wysłuchali homilii księdza Biskupa i podz­iękowań bur­mistrza miasta Pelplin. Po kon­cer­cie kolę­dowym młodzieżowego zespołu piel­grzymi mogli w kruż­gankach cys­ter­s­kich poczęs­tować się gorącą kawą i ciastem oraz otrzy­mać cer­ty­fikat udzi­ału w Orszaku. Zadzi­wieni frek­wencją orga­ni­za­torzy i nasz prze­ordeklarują jeszcze bar­wniejszy pokłon Dzieciątku w roku przyszłym.

6 sty­cz­nia 2015 r.

Inic­ja­torem Orszaku Trzech Króli w Łebie był ks. dziekan Zenon Myszk. Patronował Orsza­kowi J.E. ks Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, Parafia Św. Jakuba i Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, który wsparł orga­ni­za­cję tego szczyt­nego dzieła. Wspom­nieć tu należy damy Hal­inę Klińską i Krystynę Puszcz z Łeby, które pomogły w orga­ni­za­cji. Sza­cuje się, iż w orszaku wzięło udział około 500 osób (co stanowi około 20 % mieszkańców), którzy w bar­wnym korowodzie przes­zli zakrólami jadą­cych na białych koni­ach. Wspólny śpiew kolęd zakończył„Trzej królowie monarchowie…”

Do następ­nego roku!

6 sty­cz­nia 2015 r.

W Starog­a­rdzie Gdańskim z inic­jatywy kapelana ks. dr. prałata Józefa Picka wyruszył pier­wszy OrszakTrzech Króli. Patronat­nad Orsza­kiem objęli: Biskup Pelpliński, Dekanat Starog­a­rdzki, Starosta Starog­a­rdzki, Prezy­dent Starog­a­rdu Gd., Wójt Gminy Starog­ard Gd.oraz Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. W wielo­bar­wnym orszaku wzięło udział kilka tysięcy mieszkańców miasta i okolic. Dzieci i sku­pi­ały się na żywej sta­jence. Dorośli podzi­wiali przepiękne bryczki wiozące bar­wnych trzech króli.Animatorem orszaku był współau­tor ubiegłorocznego orszaku w Tczewie ks. dr Woj­ciech Korzeniak. Dołączyli z Koman­dorii Starog­a­rdzkiej dama Jan­ina Lubawska Sła­womir Flis­sikowski.Trójkolorowy Orszak wyruszył z trzech stron miasta i dotarł do koś­cioła św. Woj­ciecha, gdzie pokło­niono się Dzieciątku. Zgro­mad­zony tłum wziął czynny udział w kon­cer­cie kolęd. Pier­wszy Orszak cieszył się takim powodze­niem, iż umówiono się już na rok następny.

8 sty­cz­nia 2015 r.

Spotkanie Noworoczne Związku Pił­sud­czyków Okręgu Pomorskiego w IX Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym im. Marsza­łka Józefa Pił­sud­skiego w Gdyni. Uroczys­tość prowadził Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Pił­sud­czyków RP w Gdyni Julian Alek­sander Michaś płk ZP — pos­tu­lant OŚS. W uroczys­tości wzięli udział zaproszeni goś­cie: prze­wod­niczący Rady Miasta Gdyni, dyrek­tor IX Liceum Marsza­łka Józefa Pił­sud­skiego w Gdyni, Komen­dant WKU w Gdyni płk Grze­gorz Stańczyk — kawaler OŚS, Starszy Cechu Rzemiosła w Gdyni, Prezes Gdyńs­kich Sybi­raków, dyrek­torzy zaprzy­jaźnionych szkół gdyńs­kich, Prezes Związku Żołnierzy Wojska Pol­skiego koło Nr 21, ksiądz gen­erał Mar­ian Próch­niak. Zaproszeni kawalerowie OŚS Kaz­imierz Smoliński i Przeor Ste­fan Kukowski, który podz­iękował za zaprosze­nie, zachę­cił do dal­szej pracy chary­taty­wnej, wspom­niał o dzi­ałal­ności Prze­o­ratu, a poseł RP wręczył cenną książkę naszym pos­tu­lan­tom do Orderu.

24 sty­cz­nia 2015 r.

24 sty­cz­nia 2015 roku Starosta Tczewski zaprosił do Starostwa orga­ni­za­torów Tczewskiego Orszaku Trzech Króli. Spec­jalne podz­iękowa­nia dla szczegól­nie zasłużonych pod­pisali: ks. Biskup Wiesław Śmigiel, Ste­fan Kukowski Przeor OŚS, Tadeusz Dzwonkowski Starosta Tczewski, Mirosław Pobłocki Prezy­dent Miasta Tczew. Podz­iękowano wszys­tkim osobom, insty­tucjom, orga­ni­za­cjom, szkołom i dar­czyń­com zaan­gażowanym w tworze­nie Orszaku. Doce­niono wielu dar­czyńców dzięki którym wolon­tar­iusze częs­towali gorącą kawą, cias­tami i słody­czami uczest­ników Orszaku. To dzięki dar­czyń­com roz­dano trzy tysiące śpiewników, prawie cztery tysiące cer­ty­fikatów indy­wid­u­al­nych. J.E. Biskup Wiesław Śmigiel szczegól­nie docenił trud orga­ni­za­torów prag­ną­cych zor­ga­ni­zować Orszak jako rodz­inę. Starosta Tczewski za wielkie zaan­gażowanie podz­iękował wszys­tkim obec­nym, ale też wszys­tkim uczest­nikom tego wielkiego, rados­nego religi­jnego ale i społecznego dzieła. Inic­ja­tor i główny koor­dy­na­tor Orszaku Ste­fan Kukowski pod­kreślił rolę patronów z ks. Bisku­pem Ryszar­dem Kasyną na czele. Przy poczęs­tunku można było wymieniać swoje uwagi i reflek­sje, które w roku przyszłym wzbo­gacą następny Orszak. Do orga­ni­za­cji tego dzieła przy­czynili się kawalerowie: Zbig­niew Ciec­holewski (hojny dar­czyńca), Witold Sos­nowski, Grze­gorz Płaza, Piotr Rezmer, Woj­ciech Antoniewicz, ks. Piotr Wysga oraz dama Halina Cybulska.

Do następ­nego Orszaku!

7 marca 2015 r.

Ogólnopol­ski Zjazd Orsza­ków odbył się 7 marca 2015 r. w Warsza­wie w Pałacu Arcy­biskupów Warsza­ws­kich. Po przy­wi­ta­niu przez prezesów Fun­dacji, pana Macieja Marchewicza i Pio­tra Gier­ty­cha serdeczne słowa podz­iękowań skierował do wszys­t­kich zgro­mad­zonych orga­ni­za­torów orsza­ków z całej Pol­ski JE Kar­dy­nał Kaz­imierz Nycz. Wyraził swoją radość z tak dynam­icznego roz­woju, zwielokrot­nienia udzi­ału wiernych w orsza­kach w Polsce i poza jej grani­cami. Kar­dy­nałowi wręczyliśmy kro­nikarski zapis dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego. Po tym doko­nano pod­sumowa­nia wszys­t­kich orsza­ków i podano plany na przyszły rok. Po prz­er­wie kawowej wręc­zono dyplomy i wów­czas nasz Przeor przed­stawił zgro­mad­zonym orga­ni­za­torom innowa­cyjne ele­menty tczewskiego orszaku, jak trójdzielny prze­marsz przez miasto, cer­ty­fikaty z pieczę­ci­ami trzech króli, duże cer­ty­fikaty dla odpowied­nio ubranych rodzin, poczęs­tunek dla tysięcy zgro­mad­zonych mieszkańców oraz spotkanie w starost­wie, gdzie wręczano podz­iękowa­nia zasłużonym współor­ga­ni­za­torom. Po obiedzie dla chęt­nych były warsz­taty orga­ni­za­cyjne. Kilka­krot­nie dziękowano panu Kukowskiemu za wiele pomysłów i rozsz­erzanie idei orsza­ków. W warsza­wskim spotka­niu udział wziął kawaler Grze­gorz Płaza (dzięku­jemy za prze­jazd), Alicja Gajew­ska, dyrek­tor Fab­ryki Sztuk — orga­ni­za­torka jed­nego z orsza­ków oraz Andrzej Zblewski zaan­gażowany przed­staw­iciel Klubu Gazety Polskiej.

22 marca 2015 r.

22 marca 2015 r. w pięknym wnętrzu Teatru Pol­skiego odbył się po raz siedem­nasty coroczny kon­cert Fun­dacji im. Ks. Janusza St. Pasierba. Spotkanie, które prowadził dyrek­tor Teatru Pol­skiego Andrzej Sew­eryn. Zaczęło się od uroczys­tego wejś­cia na scenę pocztów sztan­darowych trzech Pasier­bowych szkół, w tym pelplińskiego Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego.
Wier­sze ks. Pasierba czy­tali Maja Komorowska i Andrzej Sew­eryn. O ks. Pasier­bie i jego twór­c­zości mówiła prezes Maria Wilczek. Fun­dacja przyz­nała piękne medale (według pro­jektu prof. Mar­i­ana Koniecznego) osobom zasłużonym dla utr­wala­nia pamięci o oso­bie i dziele ks. Pasierba. Medalem tym został zasłuże­nie wyróżniony również nasz kawaler Bog­dan Wiśniewski — dyrek­tor LO w Pelplinie.

5 kwiet­nia 2015 r.

2 kwiet­nia 2015 r.

2 kwiet­nia 2015 r. jak corocznie, z inic­jatywy kawalera Witolda Sos­nowskiego przed Świę­tami Wielka­nocy przys­tąpil­iśmy do roz­da­nia ubogim darów żywnoś­ciowych, m.in. firmy „Iglo­tex” kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Roz­dano 500 pizz, 100 kg pierogów i zup mrożonych oraz 100 chle­bów, a rodziny wielodzietne otrzy­mały też czeko­lady. W tym roku także kawaler Grze­gorz Płaza włączył się w dys­try­bucję darów na tere­nie swo­jej parafii w Turzu. Dzięki takiej inic­jaty­wie w sumie ponad 80 rodzin bardzo ubogich, często wielodziet­nych otrzy­mało żywnoś­ciowe wspar­cie. Lista takich rodzin została utwor­zona na pod­stawie rzeczy­wistych potrzeb. Kawalerowie planują w roku przyszłym rozsz­erze­nie tej dzi­ałal­ności. Chwała im za to.

7 kwiet­nia 2015 r.

7 kwiet­nia 2015 r. z okazji X lecia otrzy­ma­nia sakry biskupiej oraz Imienin ks. Biskupa Ryszarda Kasyny del­e­gacja kawalerów: Ste­fan Kukowski, Witold Sos­nowski, Bog­dan Wiśniewski Zenon Żynda złożyła w imie­niu wszys­t­kich dam i kawalerów w/​w życzenia oraz stosowny prezent. Przy stole w towarzys­t­wie del­e­gacji Starostwa Tczewskiego i księży z Kapituły Pelplińskiej była okazja do wzmi­anki o 250. leciu Orderu Świętego Stanisława i Świa­towej Inwest­y­tury w kat­e­drze pelplińskiej w dniu 10 maja 2015 roku.
„Życzymy Eksce­lencji bło­gosław­ieństwa Bożego, asys­tencji Ducha Świętego i życ­zli­wości wszys­t­kich wiernych Koś­cioła Powszech­nego. Niech wierni odna­jdą w naucza­niu i postawie naszego Prze­wod­nika źródło siły do wzras­ta­nia i dzi­ała­nia w duchu miłości bliźniego. Życzymy, by Jego Eksce­lencja, osiągnął zamier­zony cel, by nie zabrakło zdrowia i sił, żeby wszyscy mogli się cieszyć owocem tak bardzo potrzeb­nej pracy w następne dziesię­ci­ole­cia. Wyrażamy wdz­ięczność za przy­chyl­ność i duchowe wspar­cie dzi­ałal­ności w Orderze.”

Indy­wid­u­alne omówiliśmy orga­ni­za­cję uroczys­tości z ks. Infułatem Tadeuszem Brzez­ińskim — pro­boszczem kat­edry NMP, ks. Infułatem Stanisławem Grun­tem, ks. Prałatem Ireneuszem Smaglińskim — dyrek­torem radia Głos.

9 kwiet­nia 2015 r.

9 kwiet­nia o uroczys­tej Inwest­y­turze w 250 lecie ustanowienia przez króla Pol­ski Stanisława Poni­a­towskiego Orderu Świętego Stanisława zaczęliśmy infor­mować i zapraszać od 3 marca wszys­tkie damy i kawalerów Orderu. Patronat nad uroczys­toś­ci­ami objął J.E. ks.Ryszard Kasyna Biskup Pelpliński, Jana Zbig­niew Potocki IX Wielki Mis­trz OŚS, Marek Kra­marski przeor na Pol­skę oraz ks. Piotr Wysga wielki Prałat Orderu ŚS.
Mszę Świętą kon­cele­browaną odpraw­iać będzie J.E. Wiesław Śmigiel Biskup Sufra­gan Pelpliński. Po Mszy w goty­ck­iej kat­e­drze odbędzie się 147 Świa­towa Inwest­y­tura na której zostanie powołana Koman­do­ria Pelplińska i zaprzysiężeni zostaną pos­tu­lanci w Orderze. Po tym odbędzie się spotkanie w cys­ter­skim, goty­ckim refek­tarzu Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego. Do inwest­y­tury przy­go­towują się 2 pos­tu­lan­tki i 6 postulantów.

8 maja 2015 r.

8 maja, w dniu naszego patrona, zaproszeni zostal­iśmy przez pro­boszcza koś­cioła Św. Stanisława Biskupa i Męczen­nika na odpust do Sub­ków. Zaszczytem było dla nas wniesie­nie relik­wiarza z naszym Bisku­pem do koś­cioła. Udział wzięli pos­tu­lanci do Orderu, mieszkańcy tejże wsi : Alicja Słyszewska, Piotr Cymanowski, Jeschke Tomasz, Łukasz Patryka oraz przeor Ste­fan Kukowski. Mszę św. kon­cele­browaną odprawił ks. Infułat Stanisław Grunt. Po mszy zostal­iśmy także prosze­nie na spotkanie wraz z księżmi dekanatu tczewskiego i lokalnymi władzami samorzą­dowymi. Gospo­dar­zowi ks. kanon­ikowi Felik­sowi Kameck­iemu za zaprosze­nie i za tak godne pode­j­mowanie nas serdeczne Bóg zapłać.