AD 2012

14 grud­nia 2009 r.

Na diecez­jalny opłatek z J.E. Ks. Bisku­pem J.B.Szlagą zostali zaproszeni również kawalerowie naszego Orderu, gdyż są to czołowi dzi­ałacze społeczni i samorzą­dowi: W.Mroczkowski, K.Smoliński, T.Wło­dar­czyk, L.Meler, S.Kukowski. Spotkanie odbyło się z udzi­ałem marsza­łka sen­atu M.Płażyńskiego, sen­a­torów i posłów. Złożyliśmy życzenia też biskupowi pomoc­niczemu Piotrowi Krupie oraz infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi. Spotkanie uświet­nił wys­tęp chóru Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie, a w cza­sie rautu była możli­wość spotka­nia z zasłużonymi ludźmi dla Diecezji Pelplińskiej.