AD 2014

6 sierp­nia 2014 r.

100-​lecie wymarszu Pier­wszej Kom­pani Kadrowej pod wodzą Józefa Pił­sud­skiego na tere­nie miasta Tczew zostało zainicjowane przez prze­ora Pomorskiego — Ste­fana Kukowskiego. Wielkiego wspar­cia udzielił nasz kapelan ks. prałat Piotr Wysga. Przeor zapro­jek­tował pom­nik na Placu J.Piłsudskiego, nad­zorował jego postaw­ie­nie oraz na uroczys­tość odsłonię­cia zaprosił : Przed­staw­icieli Związku Pił­sud­czyków z Gdyni, pana red. Pio­tra Szubar­czyka, który przed­stawił związki Pomorza z J.Piłsudskim oraz ks. Infułata Stanisława Grunta, który obelisk poświę­cił. Ks. Prałat zor­ga­ni­zował uroczys­tości w swo­jej Farze. Msza Święta była kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem ks. Infułata Stanisława Grunta. O Mszę prosił kawaler Witold Sos­nowski, dary ofi­arne w tym krzyż ręcznie rzeźbiony, kro­pel­nicę mosiężną przy­go­towali: dama Halina Cybul­ska, kawalerowie Woj­ciech Antoniewicz, Tadeusz Bąk oraz Zenon Żynda. Przepiękną i bardzo patri­o­ty­czną homilię głosił ks. Infułat Stanisław Grunt. Podz­iękowanie Prze­o­ra­towi Pomorskiemu za inic­jatywę i udział w uroczys­toś­ci­ach złożył pro­boszcz koś­cioła Prałat Piotr Wysga, zaprasza­jąc wiernych na odsłonię­cie tabl­icy pro­jektu i fun­dacji Ste­fana Kukowskiego poświę­conej Legion­is­tom Pol­skim. Po Mszy wszyscy zostali zaproszeni na Plac Hallera, gdzie oczeki­wały już śpiewniki patri­o­ty­czne fun­dacji kawalera Kaz­imierza Smolińskiego roz­dawane wszys­tkim, którzy śpiewali pieśni wraz z wybit­nym solistą p. Michałem Olejniczakiem.

Wiele inic­jatyw wykazał i całość uroczys­tości prowadził nasz pos­tu­lant redak­tor o wielkiej erudy­cji Piotr Szubar­czyk, wzbudza­jąc wielki aplauz pub­liczności. To on zaprosił na nasze uroczys­tości panią dr Joannę Wieliczko — Szarkową i dr Jarosława Szarka naukow­ców z IPN z Krakowa, którzy w swoich książkach wpisy­wali dziesiątki dedykacji. Niewąt­pli­wie najwięk­szą atrakcją byli w his­to­rycznych mundurach przed­staw­iciele Związku Pił­sud­czyków z Gdyni z Preze­sem Zarządu płk. Julianem Alek­san­drem Michasiem na czele. Pił­sud­czycy tworzyli poczet sztan­darowy pod­czas odsłonię­cia pom­nika, czy­tali mod­l­itwę wiernych w koś­ciele, uczest­niczyli w odsłonię­ciu tabl­icy i śpiewali pieśni na sce­nie. Do pop­u­laryza­cji naszych uroczys­tości przy­czynił się znacznie kawaler Grze­gorz Płaza druku­jąc tysiące zaproszeń, zaś kolację obfitą i składa­jącą się z wielu dań przy­go­tował w swo­jej restau­racji dla wszys­t­kich gości kawaler Piotr Rezmer. Do pomocy w przy­go­towa­niu włączył się Klub Gazety Pol­skiej, których wielu członków ofi­arnie przy­go­towywało na Placu Hallera kon­cert, scenografię wyko­naną przez Prze­ora i sprzedawało książki o tem­atyce patri­o­ty­cznej. Nagłośnie­nie mieliśmy dzięki Fab­ryce Sztuk. W cza­sie kolacji wszys­tkim, którzy stworzyli tak piękne i patri­o­ty­czne uroczys­tości podz­iękował w imie­niu całego Prze­o­ratu nasz przeor. We wszys­t­kich uroczys­toś­ci­ach uczest­niczyli władze samorzą­dowe miasta Tczew i powiatu tczewskiego, poczty sztan­darowe i liczni mieszkańcy naszego miasta.