AD 2021

28 grud­nia 2011 r.

Pomoc rodzi­nom potrze­bu­ją­cym w okre­sie Bożego Nar­o­dzenia. Odbiór pro­duk­tów żywnoś­ci­wych z Banku Żywności w Rukosinie zawdz­ięczamy kawalerowi Woj­ciechowi Antoniewic­zowi, który tez przy­go­tował i rozwiózł 10 żywnoś­ciowych paczek-​darów dla osób bied­nych. Kawaler Andrzej Dem­biński ze Sztumu przy­go­tował, rozdzielił i rozwiózł łącznie do 32 rodzin bardzo potrze­bu­ją­cych wspar­cia paczek-​darów. Wspomógł również miejs­cowy Car­i­tas dowożąc do nich ponad 400 litrów napoi o wielu smakach, które otrzy­mal­iśmy z banku Żywności. Kawaler Witold Sos­nowski przy­go­tował i oporządził mag­a­zyn na dary żywnoś­ciowe, z których pobier­al­iśmy żywność. Sam rozprowadził wśród naj­bied­niejszych kilka­dziesiąt paczek z żywnoś­cią. Pozostałą część przekaza­l­iśmy Świ­etli­com Środowiskowym „Car­i­tas” przy parafii Św. Krzyża i parafii NMP Matki Koś­cioła. Wiele paczek żywnoś­ciowych najbardziej potrze­bu­ją­cym przekazali, także inni kawalerowie naszego Przeoratu.