AD 2016

15 luty 2012 r.

Pod­sumowanie i podz­iękowa­nia za orga­ni­za­cje Sztum­skiego Spotka­nia Wig­ili­jnego na wniosek kawalera Antoniego Filii zor­ga­ni­zował starosta sztum­ski. Było prawie 20 osób zaan­gażowanych w orga­ni­za­cję tego chary­taty­wnego dzieła, w tym nasz kawaler Andrzej Dem­biński. Przeor za szczególny wkład i zaan­gażowanie wyróżnił kawalera Antoniego Filę, ks. Tomasza Bal­ińskiego i starostę Woj­ciecha Cymerysa. Bardzo pozy­ty­wnie oce­niono inic­jatywę naszych kawalerów i wszyscy zebrani zadeklarowali orga­ni­za­cję takiej wig­ilii w lat­ach następnych.