AD 2021

18 grud­nia 2011 r.

Już po raz dziewiąty współor­ga­ni­zowal­iśmy Wielką Wig­ilię Miejską. Założe­nie, iż na tej Wielkiej Wig­ilii Miejskiej spotkają się cały przekrój społeczeństwa tczewskiego sie sprawdz­iły. Było około 7000 uczest­ników. Zde­cy­dowana więk­szość przyszła na łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd, składanie życzeń, posłuchać kon­cer­tu­ją­cych. Mimo braku mrozu było dużo dzieci które oglą­dały zwierzęta w żywym żłóbku i stały w kole­jce po zabawki. Wiadomo,część przyszła przede wszys­tkim „do stołu wig­ili­jnego”, a także aby zabrać cośze sobą. Taką mają potrzebę. Należy tu docenić wielkie zaan­gażowa­nia się nie tylko orga­ni­za­torów, ale wielu ludzi dobrej woli, w tym szkoły i przed­szkola które dostar­czyły własne wypieki.

Zwracamy uwagę na fakt braku pro­mocji firm i ludzi uczest­niczą­cych w tym akcie chary­taty­wnej pomocy blźnim. chęć dawa­nia siebie innym, miłość swo­jego czasu dla innych jest od małego: przed­szkola, szkoły, harcerze, orga­ni­za­cje społeczne, restau­ra­torzy, piekarze, cukier­nicy, sad­own­icy, urzęd­nicy miasta, powiatu a nadewszys­tko ludzi Koś­cioła od kurii diecez­jal­nej poczy­na­jąc, a także służb mundurowych; litur­gicznych, zaan­gażowanych harcerzy i młodzieży oraz strażaków, straży miejskiej i policji. Abso­lut­nie dobrowolny udzi­ałchórów, zespołów muzy­cznych, zespołów jasełkowych.

Ile wspani­ałych ludzi dobrej woli! Szczegól­nie wyróż­ni­amy młodzież angażu­ją­cych się w ten dar miłości — możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość. Mamy prawo twierdzić, że w takiej otwartej for­mule spotka­nia jesteśmy jedną z najwięk­szych Wig­ilii w Polsce. Roz­dano 15.800 opłatków, 3600 śpiewników z kolę­dami. Wydano: 300 litrów barszczu, 20 litrów zupy grzy­bowej, 800kg pierogów z kapustą i grzy­bami, 210 kg kapusty wig­ili­jnej, 800 kg jabłek, 1800 bochenków chleba, 1500 bułek, 1100 drożdżówek, 1100 pasztecików, 400 pizzerek, 45 kg cukierków, 100 blach drożdżowego ciasta, ciasta różne 80 kg. Zebrano w szkołach ponad 1300 zabawek i maskotek.

Do szczegól­nie ofi­arnych kawalerów należą: W.Mroczkowski ale wspo­ma­gali K.Smoliński, W.Sosnowski. Ofi­ar­o­dawcy wielcy to Tadeusz Wło­dar­czyk, Piotr Rezmer i Leszek Meler. Najwięk­sze wspo­ma­ganie „litur­giczne” od pier­wszej wig­ilii mamy z parafii naszego kapelana ks. Pio­tra Wysgi. Pomysło­dawca i koor­dy­na­tor: Ste­fan Kukowski. Tegoroczną Wig­ilięTczewską otwierał i bło­gosławił nam ks. Infułat Stanisław Grunt.