AD 2021

13 grud­nia 2011 r.

Z inic­jatywy naszego kapelana ks. prał. Pio­tra Wysgi pow­stał pro­jekt tabl­icy S.Kukowskiego, wykon­aw­stwa W.Antoniewicza, a fun­dacji prawie całego naszego Prze­o­ratu. Tablicę w tczewskiej Farze odsłonił prezy­dent M.Pobłocki. 13 grud­nia odbyły się uroczys­tości upamięt­ni­a­jące zdradę Nar­odu przez huntę wojskową wprowadza­jąc stan wojenny. Dal­sze uroczys­tości odby­wały się w Bib­liotece Miejskiej, pod tablicą upamięt­ni­a­jącą inter­nowanych, pod pom­nikiem 30-​lecia Sol­i­darności. Po Mszy świętej odpraw­ionej przez ks. dziekana S.Cieniewicza, także z udzi­ałem władz miasta i powiatu, pocztów sztan­darowych wszys­t­kich insty­tucji i orga­ni­za­cji spotkaliśmy się pod pom­nikiem Papieża Jana Pawła II. Inic­jatywa i insc­eniza­cja uroczys­tości oraz wszys­tkie pro­jekty - naszego Prze­ora, prowadze­nie uroczys­tości kawaler Kaz­imierz Smoliński.