AD 2014

7 grud­nia 2013 r.

Rok Ks. Janusza St. Pasierba na Pomorzu dobiegł końca. Jed­nym z inic­ja­torów i real­iza­torów był kawaler Bog­dan Wiśniewski – dyrek­tor Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie. Poraz osiem­nasty w Pelplinie zor­ga­ni­zował Pomorski Fes­ti­wal Poe­t­y­cki, w którym wzięło udział ok. 200 uczest­ników. Wespół z kawalerem Ste­fanem Kukowskim (komis­arzem wys­tawy) przy­go­tował wys­tawę „Galile­jska uroda Kociewia i Kaszub”, ukazu­jącą związki ks. Pasierba z Jego małą pomorską ojczyzną. We współpracy z Bib­lioteką Diecez­jalną w Pelplinie zor­ga­ni­zował cykl kon­certów poetycko-​muzycznych „Cztery pory roku z poezją ks. Janusza St. Pasierba”. Kon­fer­encja pop­u­larno naukowa „Ks. Pasierb — człowiek dia­logu” to kole­jna inic­jatywa kawalera Bog­dana Wiśniewskiego. Ref­erentami byli znakomici znawcy tem­atu, m.in. biskup Wiesław Śmigiel, prof. Józef Borzyszkowski. Oprócz tego kawaler B.Wiśniewski był współor­ga­ni­za­torem miejskiej inau­gu­racji Roku Księdza Pasierba, pelplińskiego kalen­darzana na rok 2013. Ostat­nim ako­r­dem była uroczys­tość zwieńcza­jąca Rok Księdza Pasierba w pelplińskim Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym 7 grud­nia 2013 roku.