AD 2020

6 sty­cz­nia 2020 r.

Wierni prag­nący przy­być do miejsca nar­o­dzenia Jezuska gro­madzili się w trzech stronach miasta. Na Placu Hallera Zespół Szkół Katolic­kich wydawał tczewskie śpiewniki orsza­kowe, cer­ty­fikaty udzi­ału w Orszaku z pieczę­cią pier­wszego króla, korony, nakle­jki, gazetę orsza­kową. Król Mel­chior Pier­wszy (ks. Damian Glin­iecki ) for­muje swój orszak, na czele ryc­erz ( już po raz siódmy pan Janusz Konkel), potem Królowa Jad­wiga, patronka szkoły i całego miasta Tczew, wraz z dworem. Za dworem JE ks. biskup Arka­diusz Okroj, ks.Proboszcz Adam Gadom­ski i Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski. W orszaku uczest­niczyli w stro­jach im przy­należnych członkowie tczewskiego Bractwa Kurkowego oraz Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich. Za nimi szła grupa mod­er­a­torów inicju­jąca okrzyki „w górę serca, siostro, bra­cie” — „Zbaw­iciela w żło­bie macie” oraz śpiewy kolęd, gra­jąc na instru­men­tach. Za nimi uczniowie szkoły, dołączą mieszkańcy miasta. Radośni, krzyk­liwi, zaprasza­jący do orszaku.Halabardnicy kierują ks. biskupa, pro­boszcza i wielkiego kan­clerza na scenę. Król Mel­chior Pier­wszy nisko kła­nia się Dzieciątku ofi­arowu­jąc kadzidło. Prowadzący ksiądz Damian Szul­man wita przy­byłych gości na sce­nie i inicjuje śpiew kolędy. Orszak drugi tworzyli pra­cown­icy Fab­ryki Sztuk, przed­staw­iciele orga­ni­za­cji pozarzą­dowych: Tczewskiego Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku, Nad­wiślańskiego Klubu Kra­joz­naw­czego „TRSOV” oraz mieszkańcy miasta. Oprawą muzy­czną zajęła się Kociewsko-​Kaszubska Orkies­tra Dęta „Tor­peda” oraz zespół Quis ut Deus. Przed wymarszem mod­er­a­tor opowiadał o his­torii orszaku w Polsce, przed­staw­iał pro­gram wydarzenia oraz zachę­cał do wspól­nego śpiewu i wznoszenia okrzyku: „Chrys­tus się rodzi, nas oswo­bodzi”. Cesarz Kacper Pier­wszy, Tomasz Tobi­ański znany społecznik prowadzi orszak w towarzys­t­wie aniołków. Szejk Bal­tazar Pier­wszy Eligiusz Micha­lak, wielce zasłużony we wszys­t­kich orsza­kach na tere­nie Tczewa, konno przy­bywa do naszego Betle­jem. Asys­tuje mu dama na koniu oraz dwóch pięknie ubranych giermków. Za sze­jkiem idą z chorąg­wiami Orszaku reprezen­tanci Klubu Kawaleryjskiego. Za nimi podążali dziekan tczewski ks. Jacek Spy­chal­ski i starosta Mirosław Augustyn. Za nimi grupy młodzieży szkol­nej z Liceum Eko­nom­icznego i II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego, Gra­jąc na gitarach prowadzili setki ludzi Młodzieżowy Zespół Totus Tuus. Szejk Bal­tazar złożył korny ukłon Bożemu Dziecku wręczają dro­go­cenny dar — mirrę i dołączył do grupy króli. JE biskup ks. Arka­diusz Okroj, który wygłosił piękną i poucza­jącą homilię, zakońc­zoną mod­l­itwą za ofi­ary tragedii w hos­picjum w Cho­jni­cach. Potem starosta tczewski pan Mirosław Augustyn, który życzył wszys­tkim mieszkań­com Tczewa i powiatu pomyśl­ności w nowym roku AD 2020. Głos zabrała święta rodz­ina, która w imie­niu nowonar­o­d­zonego synka podz­iękowała wszys­tkim zgro­mad­zonym za przy­by­cie, królom za hojne dary, księżom za służbę w koś­ciele. Gorące oklaski zebrała liczna grupa (naszej damy Katarzyny Stu­deny) ze Sto­warzyszenia Dzieci Maryi która w ramach uwiel­bi­enia zatańczyła na sce­nie „Kołysankę dla Jezuska”. Prowadzący poprosił inic­ja­tora tczewskiego orszaku Ste­fana Kukowskiego, który podz­iękował wielu ludziom dobrej woli, orga­ni­za­cjom społecznym i grupom za wielkie zaan­gażowanie w orga­ni­za­cję siód­mego już tczewskiego Orszaku Trzech Króli. Prowadzący ksiądz zaprosił uczest­ników na „poczęs­tunek świętej rodziny”, czyli na gorącą kawę, herbatę, wiele rodza­jów ciast oraz słody­cze, jabłka, ponad 1200 butelek słod­kiego napoju. Były także dania z grila dla kilkuset osób, pierogów na gorąco 80 kg — wszys­tko przy­go­towane i wydawane przez Sto­warzysze­nie Miłosierni.Podbijano cer­ty­fikaty uczest­nictwa w orszaku« wyp­isy­wano imi­enne cer­ty­fikaty dla rodzin. Cer­ty­fikaty wydawane co roku w Tczewie świad­czą o prze­by­ciu całej trasy królewskiej, są pamiątką i stanowią wartość kolekcjon­er­ską. Nowoś­cią w tym roku w konkur­sie była nagroda dla grupy jed­norod­nie ubranej oraz na strój całej rodziny, na samodziel­nie wyko­nana koronę, na dowolną pracę plas­ty­czną. Bło­gosław­ieństwo księdza Biskupa i wspólne śpiewy kolęd przy akom­pa­ni­a­men­cie pana Mar­iusza Dworakowskiego zakończyło ofic­jalne uroczys­tości. Oczy­wiś­cie długo trwało jeszcze robi­e­nie wspól­nych zdjęć z księdzem Bisku­pem, z Trzema Królami, z Wielkim Kan­clerzem OŚS. Z roz­danych śpiewników z kolę­dami wspól­nie śpiewano kolędy, częs­towano się jabłkami, kawą, herbatą. Sza­cuje się iż dużo ponad dwa tysiące ludzi sko­rzys­tało ze wspól­nego świę­towa­nia. Głównym orga­ni­za­torem siód­mego już orszaku był Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława oraz Starostwo Powia­towe, Zespół Szkół Katolic­kich, Fab­ryka Sztuk, parafia NMPMK, Wiesław Micha­lak, Sto­warzysze­nie Miłosierni. Udział brali: Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia OHP, Bractwo Kurkowe, Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, Klub Kawaleryjski 18 Pułku Ułanów Pomors­kich, Powia­towa Komenda Policji, Straż Miejska w Tczewie, Ochot­nicza Straż Pożarna, z naszego Prze­o­ratu byli: koman­dor Anna Bubka, kawalerowie Andrzej Zblewski, Jarosław Bartoszewski.

6 sty­cz­nia 2020 r.

Po raz szósty odbył się w Pelplinie Orszak Trzech Króli. Zgod­nie z miejs­cową trady­cją trzy orszaki (czer­wony, niebieski i zielony) dochodzą z różnych miejsc Pelplina i spotkają się przed Urzę­dem Miasta i Gminy, gdzie są witani przez ks. bpa Ryszarda Kasynę, ks. pro­boszcza Tadeusza Brzez­ińskiego oraz wło­darzy bur­mistrza i prze­wod­niczącego RM. Kolędy śpiewane są z towarzysze­niem Pelplińskiej Orkiestry Dętej. Po wysłucha­niu przemówień ks. biskupa i bur­mistrza prowadzący Bog­dan Wiśniewski poprosił zebranych o min­utę ciszy, aby ucz­cić pamięć ofiar pożaru w hos­picjum w Cho­jni­cach. Potem wszyscy uczest­nicy orszaku (w licz­bie kilkuset osób) udali sie do kat­edry, aby oddać pokłon Dzieciątku i uczest­niczyć w mszy św. Po jej zakończe­niu w kruż­gankach roz­dawano cer­ty­fikaty, cieple napoje i drożdżówki. Jak zwykle w orga­ni­za­cję Orszaku Trzech Króli włączyła się Pelplińska Koman­do­ria Orderu Św. Stanisława B.M. w osobach koman­dora Bog­dana Wiśniewskiego, kawalera Leszka Mel­era i Ryszarda Rogczewskiego.

6 sty­cz­nia 2020 r.

Z trzech różnych miejsc ważnych dla Starog­a­rdu Gdańskiego wyruszyły tegoroczne orszaki Trzech Króli. Jeden pod prze­wo­dem Prezy­denta Miasta Janusza Stankowiaka , drugiemu prze­wod­niczył Starosta Starog­a­rdzki Kaz­imierz Chyła, a trze­ciemu trady­cyjnie Król Kurkowy Mar­iusz Szwarc, tym razem w towarzys­t­wie dos­to­jnej królowej. Orszaki spotkały się na Rynku, gdzie próbował je zatrzy­mać jak zawsze prze­biegły król Herod, ale oczy­wiś­cie na udało się to jemu i wszyscy trzej, zgod­nie za prze­wo­dem gwiazdy udały się karetą, dalej do sta­jenki przy koś­ciele św. Woj­ciecha, gdzie przy­witała ich św. Rodz­ina Państwa Katarzyny i Macieja Bielińs­kich z maleńkim synkiem Maksy­mil­ianem. Po odd­a­niu pokłonu Orszak wszedł za Św. Rodz­iną i Królami do koś­cioła. Nastąpiło wspólne śpiewanie kolęd połąc­zone ogromną radoś­cią i jed­noś­cią. Jak miło było patrzeć gdy wszyscy razem śpiewali i nie tylko dla dobra naszej „Małej Ojczyzny”. W tym roku widać było jak zawsze współprace wszys­t­kich środowisk i agend Mieszkańców, Miasta Powiatu i Gminy. Prze­cież wszyscy jesteśmy Dziećmi Bożymi i kochamy Boże Nar­o­dze­nie. Czy to nie piękne! I o to właśnie chodzi!. Na koniec w i mie­niu księdza Biskupa podz­iękował i wygłosił słowo koń­cowe ks. prałat Mar­ian Szczepiński – wikar­iusz biskupi i kapłani obecni w koś­ciele udzielili wspól­nego bło­gosław­ieństwa. Według sza­cunków było około 3000 uczest­ników. Ale radość i jed­ność była wielka, kon­statuje główny inic­ja­tor i orga­ni­za­tor starog­a­rdzkiego Orszaku ks. Józef Pick — Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława.

6 sty­cz­nia 2020 r.

Dnia 06.01.2020r. w koś­ciele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczen­nika mszą świętą odbył się po raz trzeci Orszak Trzech Króli. Roz­dano śpiewniki kolę­dowe wydane spec­jal­nie na tę radosną okazję sumptem Urzędu Gminy. Orszak przemierzył uli­cami wsi Sub­kowy gro­madząc ponad 230 uczest­ników, dochodząc do Domu Kul­tury Sub­kowy, w którym wspólne kolę­dowanie uświet­niał zespół Quis ut Deus pod batutą Adama Makowskiego. Dla wszys­t­kich uczest­ników miejs­cowy Car­i­tas przy­go­tował poczęs­tunek w postaci gorącej kawy, herbaty oraz ciasta. Serdeczne podz­iękowa­nia dla wszys­t­kich uczest­ników za obec­ność, współor­ga­ni­za­torom i dar­czyń­com oraz trzem królom złożył główny orga­ni­za­tor Łukasz Par­tyka, kawaler Prze­o­ratu Pomorskiego oraz ks. pro­boszcz kan. Feliks Kamecki. Zapraszamy za Rok!

6 sty­cz­nia 2020 r.

We wsi Turze bar­wny korowód kilkuset mieszkańców po mszy świętej z koś­cioła pw. Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy przeszedł uli­cami do szopy betle­jem­skiej, gdzie czekała na nich święta rodz­ina, przed­staw­ie­nie jasełkowe oraz gorący poczęs­tunek przy­go­towany przez gospo­dynie. Wspól­nie śpiewano kolędy i w parku przy ognisku radośnie świę­towano nar­o­dziny Dzieciątka. Główny orga­ni­za­tor ks. pro­boszcz Krzysztof Piątkiewicz wspaniale inte­grował zebranych wiernych. Jak zawsze można było liczyć na członków Ochot­niczej Straży Pożarnej. Przy orga­ni­za­cji kole­jnego orszaku zasłużyli się nasi kawalerowie z Pomorskiego Prze­o­ratu Grze­gorz Płaza i Arka­diusz Kiemczyński.

10 sty­cz­nia 2020 r.

Inau­gu­racją obchodów Roku św. Jana Pawła II w Polsce stał się wernisaż w kieleckim Muzeum Diecez­jal­nym pt. „Odblask tajem­nicy” poświę­cony papieżowi-​Polakowi, jako odpowiedź artys­tów na list papieża z 1999 roku. Spotkanie zostało zor­ga­ni­zowane we współpracy z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława, który jest inic­ja­torem i głównym orga­ni­za­torem tej wys­tawy w wielu mias­tach w Polsce i poza grani­cami. Rok 2020 został dedykowany przez Sejm RP św. Janowi Pawłowi II, który w maju br. obchodz­iłby swoje setne urodziny. W uroczys­tości wziął udział biskup diecezji kieleck­iej Jan Piotrowski, patron wys­tawy. Zaś naczel­nym patronem jest Pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak. Komis­arz wys­tawy, ks. dr Paweł Tkaczyk – dyrek­tor Muzeum Diecez­jal­nego w Kiel­cach zauważył, że wszys­tko, „co prezen­tują artyści w związku z setną rocznicą urodzin papieża może dać nam satys­fakcję. Te prace zwracają uwagę przede wszys­tkim na nauczanie Jana Pawła II. Poprzez ekspozy­cję chcemy znaleźć odpowiedź na pyta­nia doty­czące związku między artys­tami, a Koś­ciołem, między sztuką, a wiarą, czyli kwestii porus­zonych przez papieża w liś­cie. W pra­cach widać tęs­knotę artys­tów do piękna, prawdy, a przede wszys­tkim do dobra. Za pomocą prezen­towanych dzieł próbują przekazać nam swoje doświad­cze­nie wiary. To jest oczy­wiś­cie bardzo trudne zadanie, ale sam Jan Paweł II porówny­wał ich rzemiosło z pracą Boga stwarza­jącego świat — zauważył ksiądz Tkaczyk. Biskup diecezji kieleck­iej Jan Piotrowski stwierdził iż sztuka jest tak bogata, że zawsze trzeba szukać w niej czegoś więcej niż dotąd. Ta wys­tawa zachęca nas w pewien sposób do szuka­nia w sztuce har­monii i piękna — dodał biskup, który tego dnia jako pier­wszy został odz­nac­zonych Medalem Roku Jana Pawła II. Medale otrzy­mali też ks. Paweł Tkaczyk – dyr. Muzeum Diecez­jal­nego w Kiel­cach, ks. Jan Oleszko – rek­tor klasz­toru na Kar­czówce, ks. Leszek Sko­rupa – dyr. Wydawnictwa „Jed­ność”. Medale wręczał Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława wraz z Krzysztofem Witkowskim — członkiem Kapituły Medalu. Wielce zasłużony artysta Marcin Koł­panow­icz otrzy­mał Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława za dzi­ałal­ność społeczną i chary­taty­wną. Wys­tawa składa się z blisko 50 prac, wyko­nanych przez 12. artys­tów z całej Pol­ski. Są to: Karol Bąk, Andrzej Boj Woj­tow­icz, Dar­iusz Kaleta, Wacław Jagiel­ski, Krzysztof Wiśniewski, Józef Stolorz, Krzysztof Klimek, Bar­bara Kaczmarowska-​Hamilton, Krzysztof Izdebski-​Cruz, Daniel Pawłowski, Jarosław Kukowski i Marcin Koł­panow­icz. Wernisaż uświet­nił kon­cert mez­zoso­pranistki Lucyny Ordon-​Klimczak i pianisty-​organisty Grze­gorza Klim­czaka. Pro­gram kon­certu został zbu­dowany w opar­ciu o poezje i poe­maty Karola Woj­tyły. Przed wernisażem w kapl­icy biskupiej była uroczysta Msza Święta w intencji orga­ni­za­torów, dobrodziejów i artys­tów. Mszę uświet­nili także kawalerowie Orderu Świętego Stanisława ziemi kieleck­iej w pur­purowych płaszczach. Tłum zwiedza­ją­cych był zach­wycony wys­tawą, która będzie do 12 lutego w tym pięknym muzeum.

26 sty­cz­nia 2020 r.

Ks.dr Piotr Mali­nowski zaprosił dobroczyńców na mszę świętą odpraw­ianą przez bpa pomoc­niczego diecezji pelplińskiej JE Arka­diusza Okroja do koś­cioła Św. Andrzeja Boboli w Swarożynie. Intencją mszalną było dziękczynie­nie za duszę zmarłego naszego kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego (odz­nac­zonego Zło­tym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Stanisława) oraz za dobroć jego żony Marii i syna Roberta. W ten sposób naw­iązu­jemy do ponad 250 let­niej trady­cji, wpisanej wów­czas w statut Orderu, aby dbać o duszę tych kawalerów, których Pan powołał do siebie. Po mszy był wspani­ały kon­cert kolę­dowy w wyko­na­niu Eleni i wspólne śpiewy kolę­dowe. Pod­czas wiec­zornego posiłku nasz przeor pomorski miał okazję wspom­nieć o naszej dzi­ałal­ności społecznej także na rzecz tej parafii.

29 sty­cz­nia 2020 r.

W tym roku mija dokład­nie 100 lat od momentu, kiedy Starog­ard powró­cił do Państwa Pol­skiego. Wielka radość towarzyszyła tamte­jszym wydarzeniom. Mieszkańcy wiwa­towali na cześć wkracza­jącej do Starog­a­rdu „Błęk­it­nej Armii” z gen­er­ałem Józe­fem Hallerem na czele. W tym roku rozpoczęto uroczys­tości sym­bol­icznym wjaz­dem gen. Józefa Hallera do miasta, pow­i­tanie przez prezy­denta miasta i ks. dr. Józefa Picka — naszego Wielkiego Prałata Orderu. Potem wspólny prze­jazd w asyś­cie koni na starog­a­rdzki Rynek, na spotkanie z mieszkań­cami. Wiec­zorem kon­cert Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. W cza­sie kon­certu z Okazji 100 — lecia powrotu Starog­a­rdu do Macierzy Wielki Kan­clerz Orderu wręczył zespołowi medal 100. lecia Niepodległości Pol­ski. Jesteśmy wzruszeni i wdz­ięczni za to wyróżnie­nie — usłyszeliśmy od dyry­genta zespołu.

31 sty­cz­nia 2020 r.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Pelplinie i Kon­fer­encja pop­u­larnonaukowa przy­bliża­jąca his­to­ryczne wydarzenia, które doprowadz­iły do powrotu Pomorza i Pelplina do Pol­ski. Kon­fer­encję prowadził i był jed­nym z prele­gen­tów Bog­dan Wiśniewski, koman­dor pelpliński naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Kawaler Ryszard Szwoch wygłosił referat „Pelplin w ostat­nim okre­sie niewoli i pier­wszych lat­ach II RP”. Spec­jalne podz­iękowa­nia dostał Przeor Ste­fan Kukowski za kilka­dziesiąt lat współpracy z miastem Pelplin, w tym chary­taty­wna oprawa całej wiz­yty Ojca Świętego w 1999 r. Wśród zapros­zonych gości byli kawalerowie Ryszard Rogaczewski i Tadeusz Serocki. Wielką zauważalną przez wszys­t­kich, wręcz sen­sacją, było wręcze­nie przez kan­clerza Kapituły Medalu „100 lecia Niepodległości”. Jest to pier­wszy przy­padek w kraju — przyz­nanie przez kapitułę medalu całemu miastu. O kawaler­ach (prezy­dent RP, pre­mier RP, pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak, kar­dy­nałowie S.Dziwisz, K.Nycz, itd) tego medalu mówił wręcza­jący Ste­fan Kukowski. Lau­dację odczy­tał kawaler Leszek Meler, zasłużony kawaler z Pelplina.

8 lutego 2020 r.

Chary­taty­wny Bal Niepodległości to okazja do świę­towa­nia 100-​lecia powrotu Kociewia w granice odrod­zonej Rzeczy­pospo­litej. Orga­ni­za­torzy, czyli kociewskie samorządy, pod­kreślili radość święta niepodległości oraz by ucz­cić pamięć bohaterów, którzy odd­ali swoje życie w walce za Pol­skę. Bal był w murach Zamku w Gniewie naw­iązu­jąc do pięknej, pol­skiej trady­cji orga­ni­zowa­nia przyjęć z okazji ważnych świąt państ­wowych czy jubileuszy. Wieczór uświet­nił wys­trzał z armaty w asyś­cie husarzy kon­nych oraz prze­mowa Kasztelana Zamku Jarosława Struczyńskiego (naszego kawalera w Orderze). Pod­czas balu była aukcja dzieł artysty­cznych, pamiątek i innych przed­miotów przekazanych przez samorządy z Kociewia. Naj­cen­niejsza rzeczą na aukcję przekazał Prze­o­rat Pomorski — giclee (reprint — mający kolekcjon­er­ską wielką wartość) obrazu Jarosława Kukowskiego , artysty o świa­towej renomie. Wśród dzieł uzyskał najwyższą licy­towaną cenę obrazu na balu. Za 2800 zł kupił nasz kawaler, znawca sztuki Kaz­imierz Smoliński. Sto­lik na balu orga­ni­zował koman­dor Bog­dan Wiśniewski, przy którym był też przeor Ste­fan Kukowski. Dochód z aukcji przez­nac­zono na pomoc Polakom mieszka­ją­cym na Wschodzie, którzy dzisiaj zma­gają się z trud­noś­ci­ami codzi­en­nego życia. Tak wspar­liśmy Polaków, którzy mieszkają nadal na ziemi ojców. Na takim balu jeszcze się nie bawiliśmy!

12 lutego 2020 r.

W „Piaskowej” w Tczewie, restau­racji naszego kawalera Pio­tra Rezmera, spotkali się orga­ni­za­torzy i dar­czyńcy tczewskiego Orszaku Trzech Króli, ale też przed­staw­iciele z Pelplina, Starog­a­rdu, Sub­ków i Turza. To było spotkanie dla ok. ponad 100 osób na zaprosze­nie starosty tczewskiego pana Mirosława Augustyna. Pod­kreślano wyjątkowość wydarzeń w którym wzięło udział kilka tysięcy osób. Ste­fan Kukowski, Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława, główny orga­ni­za­tor Orsza­ków Trzech Króli z Tczewa podz­iękował wszys­tkim zebranym zaan­gażowa­nia, obec­ności, i co ważne wspól­nego przeży­wa­nia radości płynącej ze święta Trzech Króli. — Bez Was wszys­t­kich by tego nie było — pod­kreślił. — Cieszymy się, że Jego Eksce­lencja był z nami na orszaku i jest z nami dziś, tutaj. Podz­iękowano patronom, spon­sorom, wład­zom oraz insty­tucjom, które zaan­gażowały się w przy­go­towanie orszaku, a trzeba przyz­nać, że było komu dziękować. Jesteś­cie pięknymi ludźmi — powiedział do zgro­mad­zonych J.E. ks. Arka­diusz Okroj, Biskup Pomoc­niczy Diecezji Pelplińskiej. — Ważne żebyśmy siebie szanowali. To bogactwo, które jest w nas tworzy wspól­notę. Koś­ciół to społeczność otwarta. Wciąż szukamy różnych punk­tów odniesienia. Tak powinny wyglą­dać sto­sunki między ludźmi. Można powiedzieć, że jesteśmy takim poszuku­ją­cym drogi orsza­kiem. Wielu ludziom chci­ało się wyjść na ulice z dobrą wiado­moś­cią. W orszak zaan­gażowały się całe rodziny. Za to współt­worze­nie dobra, bardzo serdecznie dziękuję. Szczegól­nie wyróżniono orga­ni­za­torów: Zespół Szkół Katolic­kich z panią prof. Agnieszką Said­owską, Fab­rykę Sztuk z panią dyr. Alicję Gajew­ską, pana Wiesława Micha­laka, Sto­warzysze­nie Miłosierdzia. Podz­iękowano wszys­tkim służbom mundurowym za pro­fesjon­alne zabez­piecze­nie orsza­ków. Wyróż­ni­a­ją­cymi się, najbardziej zaan­gażowanymi członkami naszego Orderu byli: Anna Bubka, Andrzej Zblewski, Piotr Rezmer, Jarosław Bar­toszewski, Grze­gorz Płaza, Leszek Meler, Arka­diusz Kiem­czyński, Kaz­imierz Smoliński. Osobno dziękowano za przy­go­towanie i real­iza­cję konkursów na najpiękniejszą koronę, pracę plas­ty­czną i strój orsza­kowy, wręcza­jąc podz­iękowa­nia i nagrody finan­sowe. Przy­go­towywał to zespół z Fab­ryki Sztuk. Hojnym dar­czyńcą wszys­t­kich nagród był Paweł, pos­tu­lat w naszym Pomorskim Prze­o­ra­cie. Przy kawie, napo­jach i cias­tach wymienial­iśmy doświad­czenia i uwagi. Do następ­nych orszaków.

15 lutego 2020 r.

Za nami druga odsłona wys­tawy „Odblask Tajem­nicy”, rozpoczęła się w koś­ciele Znalezie­nie Krzyża Świętego Msza św, którą odprawił (i kazanie na temat związków między religią a sztuką wygłosił) wielebny ks. dr Sła­womir Zawada. Po wspani­ałej Mszy świętej rozpoczął się wernisaż w Muzeum Mag­icznego Real­izmu „Ochorow­iczówka”. Pod­czas wernisażu Medalem Roku Św. Jana Pawła odz­naczeni zostali: artysta malarz Krzysztof Klimek, kus­tosz muzeum Sebas­t­ian Cha­chołek, dobrodziej wys­tawy Jacek Trem­becki. Medale wręczał członek Kapituły Medalu i współor­ga­ni­za­tor Marcin Koł­panow­icz. Lucyna Ordon-​Klimczak (mez­zoso­pran) i Grze­gorz Klim­czak (fortepian) uświet­nili wernisaż wyko­naniem kom­pozy­cji Grze­gorza Klim­czaka „O, cud!” do słów Karola Woj­tyły. Wys­tawa odbywa się w sezonie zimowym, kiedy w Wiśle prze­bywa wielu turys­tów. W tym okre­sie frek­wencja w muzeum jest najwięk­sza w ciągu roku, dlat­ego wys­tawę ogląda duża liczba osób zwiedza­ją­cych. “Odblask tajem­nicy” – niezwykła wys­tawa w Muzeum Mag­icznego Real­izmu Ochorow­iczówka. 12 artys­tów, 50 prac i jedno wspólne przesłanie – Sacrum jako inspiracja dla sztuki. Efekt tego niezwykłego połączenia zain­spirowanego przez Papieża-​Polaka, jest ta wys­tawa, która krążąc po Polsce i Europie, dawać będzie świadectwo pon­ad­cza­sowego przesła­nia zamkniętego w dziełach malars­kich. Part­nerem wys­tawy jest firma Tau­ron. Orga­ni­za­torem wys­taw jest Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława.

18 lutego 2020 r.

Począwszy od 18 marca 2012 roku, każdego 18-​tego dnia miesiąca, nieza­leżnie od dnia tygod­nia, w Muzeum orga­ni­zowane są Dni Papieskie. Osiem­nasty dzień miesiąca związany jest z datą urodzin Karola Woj­tyły (18 maja 1920). Spotka­nia będą kon­tyn­uowane do set­nej rocznicy urodzin. 97. spotkanie z JP2 ku przyszłości. W trak­cie cyk­licznych spotkań wspom­i­namy twór­c­zość, piel­grzymki i święte życie Papieża Jana Pawła II. Na spotka­nia zapraszane są wybitne oso­bis­tości duchowne i świeckie, które w swoim życiu spotkały Papieża Polaka. (był już takim goś­ciem Ste­fan Kukowski — nasz przeor). Hon­orowym goś­ciem tego spotka­nia był prezy­dent Siemi­anowic Śląs­kich pan Rafał Mar­ian Piech. Za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną, chary­taty­wną o sil­nym podłożu chrześ­ci­jańs­kich Kapituła przyz­nała Medal 250 Lecia Orderu Świętego Stanisława. Upoważnionym do wręczenia został właś­ci­ciel Monet i Medali JP II pan Krzysztof Witkowski, pos­tu­lant naszego Orderu.

29 lutego 2020 r.

W Słup­sku najbliżsi pożeg­nali zmarłego w ubiegłym tygod­niu gdańskiego rad­nego Daw­ida Kru­peja. W pogrze­bie licznie uczest­niczyli jego koleżanki i koledzy z rady Miasta Gdańska. Obecna była też prezy­dent Gdańska i wicem­i­nis­ter kul­tury i dziedz­ictwa narodowego.Msza pogrze­bowa odbyła się w parafii Najświęt­szego Serca Jezu­sowego przy ul. Armii Kra­jowej 22 w Słup­sku. Uczest­niczyła w niej rodz­ina zmarłego. Pod­czas mszy swo­jego współpra­cown­ika pożeg­nał Jarosław Sellin, wicem­i­nis­ter kul­tury i dziedz­ictwa nar­o­dowego. Kapitułę Medalu 100. lecia Niepodległości reprezen­tował Krzysztof Gry­lak — pos­tu­lant naszego Prze­o­ratu, który przekazał: „Okryta bolesną żałobą Rodzino. Szanowna Pani Ewo. Kapituła Medalu 100-​lecia Niepodległości Pol­ski przyz­nała Daw­id­owi pośmiert­nie to skromne odz­nacze­nie. Obok słów głębok­iego współczu­cia, proszę o jego przyję­cie.” Hołd jego pamięci.

1 marca 2020 r.

W niedzielę 1 marca z inic­jatywy Ste­fana Kukowskiego odbył się w Tczewie po raz trzeci Bieg Tropem Wilczym 2020 — Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych. W Polsce odbył się w ponad 370 mias­tach, ale także w USA, Aus­tralii, Afryce, w europe­js­kich stoli­cach i na Kre­sach. Na różnych trasach i dys­tansach. „Tropem Wilczym to nie jest tylko bieg. To nie jest tylko pamięć o naszych dzi­ad­kach, wujach, dziel­nych kobi­etach z naszych rodzin. To nie tylko edukacja, nie tylko poczu­cie dumy z włas­nych korzeni, często niez­nanych nam wcześniej. To nie tylko zma­ganie się z trudną his­torią. To droga, pomysł na życie”. Bieg orga­ni­zowało Starostwo Tczewskie, Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, Powia­towe Cen­trum Sportu oraz II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące. Uroczys­tości rozpoczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę, którą cele­brował dziekan tczewski ks. Jacek Spy­chal­ski. W cza­sie Mszy czy­ta­nia głosili i dary ofi­arne nieśli uczniowie II Liceum, Niko­dem Micha­lak oraz Alek­san­drą Mazur­czak (w stro­jach ryc­er­s­kich), Anna Bubka (koman­dor Orderu Św. Stanisława), Alek­sander Michaś (pułkownik, pił­sud­czyk). Mszę uświet­niło wiele pocztów sztan­darowych szkół, samorządu i orga­ni­za­cji patri­o­ty­cznych. Po Mszy przy Tczewskim Pan­teonie katyńskim była uroczysta mod­l­itwa za tych co byli hanieb­nie tor­tur­owani, za tych co polegli za wolna naszą Ojczyznę. Mod­l­itwę prowadził ksiądz Łukasz z parafii NMP, zaś całą uroczys­tość nauczy­ciel his­torii i uczniowie II LO. Potem był hymn państ­wowy i składanie zniczy przez wiele del­e­gacji. Tropem Wilczym biegły dzieci na dys­tan­sie 196 m, otrzy­mu­jąc mały, spec­jalny medal i dyplom uczest­nictwa. Na dys­tan­sie 1963 m. biegły rodziny i starsi otrzy­mu­jąc medal wraz całym paki­etem uczest­nictwa, plus spec­jalny dyplom. Intonację hymnu nar­o­dowego i syg­nał do startu w tym roku przy­padł pomysło­dawcy i głównemu orga­ni­za­torowi. Odczy­tano przesłanie prezy­denta RP Andrzeja Dudy i odśpiewano hymn państ­wowy. Po biegu dal­sze uroczys­tości były w sali wid­owiskowej, które otworzył starosta tczewski Mirosław Augustyn. Na hali było wręcze­nie przez dyrek­tora Powia­towego Cen­trum Sportu pana Tomasza Tobi­ańskiego pucharów za trzy czołowe lokaty w kat­e­gorii kobiet i mężczyzn. Roz­dano trzysta śpiewników z pieś­ni­ami patri­o­ty­cznymi. Spotkanie uświet­nił pięknym kon­certem pieśni patri­o­ty­cznych Męski Chór Echo z Tczewa. Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski wręczył Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława panu Mar­ius­zowi Dworakowskiemu – wielo­let­niemu dobrodziejowi akcji chary­taty­wnych. Potem był kon­cert Zespołu Quis ut Deus — piękne głosy i aranż pod kierunk­iem pana Adama Makowskiego. Wręcze­nie nagród za konkurs wiedzy o żołnierzach niezłom­nych uczniów szkół śred­nich był udzi­ałem pani dyrek­tor II LO Doroty Koś­ci­jańczuk i starosty tczewskiego. Krótka infor­ma­cja o pokazie sprzętu his­to­rycznego – wojskowego przy­go­towanego przez Szwadron kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich została przekazana przez prowadzącego całą uroczys­tość Jarosława Bar­toszewskiego — kawalera Orderu Św. Stanisława. Ory­gi­nalny i zrekon­struowany sprzęt wojskowy wzbudzał zain­tere­sowanie, głównie młodzieży. Na piętrze były stoiska Fab­ryki Sztuk, gdzie było przy­go­towane stoisko do wyko­na­nia prac plas­ty­cznych na temat żołnierzy niezłom­nych oraz drugie prowad­zone przez Sto­warzysze­niu Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej przy którym można było nauczyć się wykony­wa­nia m.in. biało czer­wonych różańców. Na boisku przy­go­towano namiot i strzel­nicę przez Miejskie Koło Ligi Obrony Kraju wraz z tczewskim OHP. Wyniki i nagrody w strze­la­niu z broni pneu­maty­cznej podał główny orga­ni­za­tor tej oble­ganej dyscy­pliny pan Woj­ciech Różanowski. Wszys­tkie dyplomy i podz­iękowa­nia wręczali starosta Mirosław Augustyn z wices­tarostą i orga­ni­za­tor Ste­fan Kukowski. Spon­sorem strate­gicznym była firma DEKPOL. Patronat hon­orowy nad tczewskimi uroczys­toś­ci­ami wzięli: Ryszard Kasyna — Biskup Pelpliński, Jarosław Sellin — wicem­i­nis­ter MKiDN, Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej, Muzeum II Wojny Świa­towej. W niedzielę 1 marca z inic­jatywy Ste­fana Kukowskiego odbył się w Tczewie po raz trzeci Bieg Tropem Wilczym 2020 — Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych. W Polsce odbył się w ponad 370 mias­tach, ale także w USA, Aus­tralii, Afryce, w europe­js­kich stoli­cach i na Kre­sach. Na różnych trasach i dys­tansach. „Tropem Wilczym to nie jest tylko bieg. To nie jest tylko pamięć o naszych dzi­ad­kach, wujach, dziel­nych kobi­etach z naszych rodzin. To nie tylko edukacja, nie tylko poczu­cie dumy z włas­nych korzeni, często niez­nanych nam wcześniej. To nie tylko zma­ganie się z trudną his­torią. To droga, pomysł na życie”. Bieg orga­ni­zowało Starostwo Tczewskie, Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, Powia­towe Cen­trum Sportu oraz II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące. Uroczys­tości rozpoczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę, którą cele­brował dziekan tczewski ks. Jacek Spy­chal­ski. W cza­sie Mszy czy­ta­nia głosili i dary ofi­arne nieśli uczniowie II Liceum, Niko­dem Micha­lak oraz Alek­san­drą Mazur­czak (w stro­jach ryc­er­s­kich), Anna Bubka (koman­dor Orderu Św. Stanisława), Alek­sander Michaś (pułkownik, pił­sud­czyk). Mszę uświet­niło wiele pocztów sztan­darowych szkół, samorządu i orga­ni­za­cji patri­o­ty­cznych. Po Mszy przy Tczewskim Pan­teonie katyńskim była uroczysta mod­l­itwa za tych co byli hanieb­nie tor­tur­owani, za tych co polegli za wolna naszą Ojczyznę. Mod­l­itwę prowadził ksiądz Łukasz z parafii NMP, zaś całą uroczys­tość nauczy­ciel his­torii i uczniowie II LO. Potem był hymn państ­wowy i składanie zniczy przez wiele del­e­gacji. Tropem Wilczym biegły dzieci na dys­tan­sie 196 m, otrzy­mu­jąc mały, spec­jalny medal i dyplom uczest­nictwa. Na dys­tan­sie 1963 m. biegły rodziny i starsi otrzy­mu­jąc medal wraz całym paki­etem uczest­nictwa, plus spec­jalny dyplom. Intonację hymnu nar­o­dowego i syg­nał do startu w tym roku przy­padł pomysło­dawcy i głównemu orga­ni­za­torowi. Odczy­tano przesłanie prezy­denta RP Andrzeja Dudy i odśpiewano hymn państ­wowy. Po biegu dal­sze uroczys­tości były w sali wid­owiskowej, które otworzył starosta tczewski Mirosław Augustyn. Na hali było wręcze­nie przez dyrek­tora Powia­towego Cen­trum Sportu pana Tomasza Tobi­ańskiego pucharów za trzy czołowe lokaty w kat­e­gorii kobiet i mężczyzn. Roz­dano trzysta śpiewników z pieś­ni­ami patri­o­ty­cznymi. Spotkanie uświet­nił pięknym kon­certem pieśni patri­o­ty­cznych Męski Chór Echo z Tczewa. Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski wręczył Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława panu Mar­ius­zowi Dworakowskiemu – wielo­let­niemu dobrodziejowi akcji chary­taty­wnych. Potem był kon­cert Zespołu Quis ut Deus — piękne głosy i aranż pod kierunk­iem pana Adama Makowskiego. Wręcze­nie nagród za konkurs wiedzy o żołnierzach niezłom­nych uczniów szkół śred­nich był udzi­ałem pani dyrek­tor II LO Doroty Koś­ci­jańczuk i starosty tczewskiego. Krótka infor­ma­cja o pokazie sprzętu his­to­rycznego – wojskowego przy­go­towanego przez Szwadron kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich została przekazana przez prowadzącego całą uroczys­tość Jarosława Bar­toszewskiego — kawalera Orderu Św. Stanisława. Ory­gi­nalny i zrekon­struowany sprzęt wojskowy wzbudzał zain­tere­sowanie, głównie młodzieży. Na piętrze były stoiska Fab­ryki Sztuk, gdzie było przy­go­towane stoisko do wyko­na­nia prac plas­ty­cznych na temat żołnierzy niezłom­nych oraz drugie prowad­zone przez Sto­warzysze­niu Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej przy którym można było nauczyć się wykony­wa­nia m.in. biało czer­wonych różańców. Na boisku przy­go­towano namiot i strzel­nicę przez Miejskie Koło Ligi Obrony Kraju wraz z tczewskim OHP. Wyniki i nagrody w strze­la­niu z broni pneu­maty­cznej podał główny orga­ni­za­tor tej oble­ganej dyscy­pliny pan Woj­ciech Różanowski. Wszys­tkie dyplomy i podz­iękowa­nia wręczali starosta Mirosław Augustyn z wices­tarostą i orga­ni­za­tor Ste­fan Kukowski. Spon­sorem strate­gicznym była firma DEKPOL. Patronat hon­orowy nad tczewskimi uroczys­toś­ci­ami wzięli: Ryszard Kasyna — Biskup Pelpliński, Jarosław Sellin — wicem­i­nis­ter MKiDN, Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej, Muzeum II Wojny Światowej.

15 kwiet­nia 2020 r.

4 kwiet­nia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał „List do artys­tów”; zwracał się w nim bezpośred­nio do twór­ców kul­tury, wyraża­jąc uznanie dla ich pracy i zachę­ca­jąc ich do przed­staw­ia­nia tajem­nicy Boga w swych dziełach. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że Karol Woj­tyła sam był artystą za młodu aktorem, a prze całe życie pis­arzem i poetą. W „Liś­cie do artys­tów” św. Jan Paweł z ubole­waniem zauważa, że drogi wiary i sztuki współczes­nej rozeszły się, i apeluje do artys­tów, by powró­cili do źródła inspiracji, jakie stanowić może Sacrum.

Czy artyści odpowiedzieli na ten list papieża? Poje­dynczy twórcy być może tak, ale wys­tawa „Odblask Tajem­nicy” jest próbą zbiorowego odzewu na pos­tu­lat zawarty w liś­cie Ojca Świętego do artys­tów. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzecz­pospo­litej Pol­skiej rok­iem św. Jana Pawła. To dobra okazja, by środowiska twór­cze włączyły się w jego obchody, dając plas­ty­czny wyraz przeży­wa­niu swej wiary w XXI w. Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława zaprosił dwu­nastu artys­tów malarzy, by środ­kami sztuki współczes­nej, z wrażli­woś­cią i tem­pera­mentem właś­ci­wym naszej epoce, wyrazili pon­ad­cza­sowe religi­jne tematy.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykol­wiek, potrzebna jest dobra sztuka chrześ­ci­jańska. W obliczu coraz częst­szych pro­fanacji, prowokacji i bluźnierstw, potrzebne jest anti­do­tum w postaci sztuki na wysokim poziomie artysty­cznym, twor­zonej przez artys­tów posługu­ją­cych się warsz­tatem malarskim w pełni świadomie i fachowo, przekazu­jącej tem­aty religi­jne w sposób komu­nikaty­wny dla współczes­nego widza. Św. Jan Paweł w swym „Liś­cie do artys­tów” pisze m.in.: „Gdy idąc za głosem natch­nienia [artyści] tworzą dzieła naprawdę wartoś­ciowe i piękne, nie tylko wzbo­ga­cają dziedz­ictwo kul­tur­owe każdego nar­odu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspól­nego.(…) Dlat­ego wys­tawa „Odblask Tajem­nicy”, odpowiada­jąc na apel św. Jana Pawła, stanowi świadectwo wiary współczes­nych artys­tów i może pełnić ważną funkcję ewan­ge­liza­cyjną, przy­bliża­jącą współczes­nemu człowiekowi wartości chrześ­ci­jańskie za pomocą plas­ty­cznie wyrażonego Piękna. Zor­ga­ni­zowane przez szkoły czy parafie zwiedzanie wys­tawy może być cen­nym uzu­pełnie­niem pracy dusz­paster­skiej. Po obję­ciu wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” patronatem przez biskupa w poszczegól­nych miejs­cowoś­ci­ach dochodzi patronat Pry­masa Polski.

Poszuki­wacze epi­fanii, wg. Grze­gorza Górnego: Zapamię­ta­jmy nazwiska artys­tów: Karol Bąk, Andrzej Boj-​Wójtowicz, Krzysztof Izdebski-​Cruz, Wacław Jagiel­ski, Bar­bara Kaczmarowska-​Hamilton, Dar­iusz Kaleta, Krzysztof Klimek, Marcin Koł­panow­icz, Jarosław Kukowski, Daniel Pawłowski, Józef Stolorz, Krzysztof Wiśniewski. Oraz orga­ni­za­tora tego przed­sięwz­ię­cia, Wielkiego Kan­clerza Orderu św. Stanisława, Ste­fana Kukowskiego, któremu, jako absol­wen­towi Wydzi­ału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, bliskie są zagad­nienia związków między Sacrum a sztuką. Z pewnoś­cią mogliby się oni pod­pisać pod słowami Czesława Miłosza, gdy stwierdzał: „Kiedy czy­tamy list papieski do artys­tów, serce nam powiada, że każde jego słowo jest prawdą, cho­ciaż prawdą w skali mileniów, nie jed­nego krótkiego momentu w dzie­jach. Chcielibyśmy, żeby już wiek dwudzi­esty pier­wszy przyniósł potwierdze­nie jego prawdy w postaci dzieł promi­en­nych i czystych, świad­czą­cych że choroby nęka­jące kilka pokoleń zostały przezwyciężone. I być może wtedy to, co wydaje się nam niemożliwe, okaże się możliwe”.

Panosząca się pan­demia wstrzy­mała wernisaże w niek­tórych mias­tach Pol­ski i Europy, dlat­ego wys­tawa jest wirtu­al­nie dostępna w medi­ach społecznoś­ciowych. Formę taką akcep­tują też dobrodzieje Tau­ron i Orlen. Już o wys­tawie można dowiedzieć się z wielu spra­woz­dań i z relacji telewiz­yjnej TVP3, oto niek­tóre z nich:

21 kwiet­nia 2020 r.

Wiele akcji chary­taty­wnych, które Prze­o­rat orga­ni­zował na dużą skalę od wielu lat w okre­sie Świąt Wielka­noc­nych nie mogło się odbyć. Wiadomo przepisy pan­demiczne. Rozpisal­iśmy jedynie prośby o wspar­cie zakonu Sióstr Win­cen­tynek, które szyją maseczki — roz­da­jąc je potrze­bu­ją­cym rodzi­nom i szpi­talom. W darze otrzy­mal­iśmy 100 maseczek, które roz­dal­iśmy na początku pan­demii potrze­bu­ją­cym rodzi­nom. Na szpi­tale tczewskie wykon­al­iśmy banery z podz­iękowaniem za służbę na rzecz społeczeństwa tczewskiego (link: Tczewianie dziękują medykom. „Jesteśmy z wami” ).

Przy­go­towu­jemy się też do wielkiej mszy dziękczyn­nej, marszu i fes­tynu za wyjątkowo łagodny prze­bieg i min­i­malną ilość zakażeń koron­awirusem na tere­nie całej ziemi tczewskiej.

7 maja 2020 r.

Wspani­ała, wielo­let­nia współpraca na polu dzi­ałań chary­taty­wnym teraz zaowocow­ała dostar­cze­niem maseczek ochron­nych pro­dukcji sióstr Win­cen­tynek. Kilka­set maseczek na samym początku pan­demii dostar­czyliśmy rodzi­nom (szczegól­nie wielodziet­nym) ale także wiele ode­brał dla swych podopiecznych dyr. Arka­diusz Kiem­czyński do Domu Opieki Społecznej w Damaszce. Dal­szych kilka­set otrzy­mały tczewskie przed­szkola Blue Kids i Akademia Przed­szko­laka. Liczymy na ustępowanie pan­demii, aby akty­wnie włączyć się w dzi­ała­nia prospołeczne.

14 maja 2020 r.

Zmarł nagle dobry i bogob­o­jny Janusz Ces­sak — ojciec naszej damy w Orderze Katarzyny Stu­deny. W uroczys­toś­ci­ach pogrze­bowych ze względu na pan­demię Prze­o­rat Pomorski był reprezen­towany tylko przez Prze­ora. Pozostali członkowie Prze­o­ratu łączyli się przez mod­l­itwę z naszą siostrą pogrążoną w bólu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

17 maja 2020 r.

Na zdję­ciu jest portret ole­jny, który z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II zaw­iesił w koś­ciele w Pos­tolinie koman­dor sztum­ski Piotr Stec — inic­ja­tor całej akcji. Obraz ma for­mat 100×80, jego autorką jest, znana malarka Gabriela Badurek z Elbląga. W Sztu­mie, w Zakładzie Karnym miała być wys­tawa „Odblask tajem­nicy”- wys­tawa 12 czołowych pol­s­kich malarzy, która ze względu na pan­demię została prze­nie­siona na inny dogodny czas. Rok Świętego Jana Pawła II trwa w formie takiej, jaką można stosować. Chwała pomysło­dawcy i darczyńcom.

17 maja 2020 r.

ODBLASK TAJEM­NICY

Odpowiedź na list Św. Jana Pawła do artystów.

WYS­TAWA MALARSTWA

Dla wszys­t­kich, wierzą­cych i niewierzą­cych, dzieła sztuki inspirowane przez Pismo Święte pozostają jakby odblask­iem niezgłębionej tajem­nicy, która oga­r­nia świat i jest w nim obecna. (Św. Jan Paweł II)

4 kwiet­nia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał „List do artys­tów”; zwracał się w nim bezpośred­nio do twór­ców kul­tury, wyraża­jąc uznanie dla ich pracy i zachę­ca­jąc ich do przed­staw­ia­nia tajem­nicy Boga w swych dziełach. W „Liś­cie do artys­tów” św. Jan Paweł z ubole­waniem zauważa, że drogi wiary i sztuki współczes­nej rozeszły się, i apeluje do artys­tów, by powró­cili do źródła inspiracji, jakie stanowić może Sacrum. Wys­tawa „Odblask Tajem­nicy” jest próbą zbiorowego odzewu na pos­tu­lat zawarty w liś­cie Ojca Świętego do artys­tów. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzecz­pospo­litej Pol­skiej rok­iem św. Jana Pawła. To dobra okazja, by środowiska twór­cze włączyły się w jego obchody, dając plas­ty­czny wyraz przeży­wa­niu swej wiary w XXI w.

Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława zaprosił dwu­nastu wybit­nych artys­tów malarzy, by środ­kami sztuki współczes­nej, z wrażli­woś­cią i tem­pera­mentem właś­ci­wym naszej epoce, wyrazili pon­ad­cza­sowe religi­jne tem­aty. Dzisiaj, bardziej niż kiedykol­wiek, potrzebna jest dobra sztuka chrześ­ci­jańska. W obliczu coraz częst­szych pro­fanacji, prowokacji i bluźnierstw, potrzebne jest anti­do­tum w postaci sztuki na wysokim poziomie artysty­cznym, twor­zonej przez artys­tów posługu­ją­cych się warsz­tatem malarskim w pełni świadomie i fachowo, przekazu­jącej tem­aty religi­jne w sposób komu­nikaty­wny dla współczes­nego widza.

Prag­niemy zain­tere­sować JE Księdza Kar­dy­nała ideą wys­tawy, prosimy o wpar­cie naszej inicjatywy,

obję­cie jej hon­orowym patronatem

i bło­gosław­ieństwo dla wszys­t­kich jej uczest­ników, orga­ni­za­torów i współpracowników

oraz udział w wernisażu w lipcu 2020

18 maja 2020 r.

Eksce­lencjo — Księże Arcybiskupie.

Dos­to­jni goś­cie jubileuszowego, set­nego, comiesięcznego spotkania

„Z Janem Pawłem II ku przyszłości” w tym unikalnym w skali świata Muzeum.

Pragnę prosić, i zobow­iązuję prze­ora Kon­fraterni Staropol­skiej pana Krzysztofa Zbro­jkiewicza, do wręczenia w imie­niu Kapituły Medalu „Roku Jana Pawła” Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częs­to­chowie za wielo­let­nią, bezprece­den­sową w skali świata, dzi­ałal­ność na rzecz chwały i świę­tości Jana Pawła II.

Krzysztofie, Przy­ja­cielu!

Nie mogę oso­biś­cie na Twoje ręce wręczyć ten skromny dowód mego, przepraszam naszego, doce­nienia wielo­let­niego wysiłku w szerze­niu, już teraz kultu i chwały naszego najwięk­szego Polaka.

Setne spotkanie — finis coro­nat opus.

Pod­pisał: Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski

Uwzględ­ni­a­jąc czas pan­demii odd­ele­gowal­iśmy prze­ora z Częs­to­chowy, aby wręczył Medal Roku Świętego Jana Pawła (Medal pow­stał z inic­jatywy naszego Prze­o­ratu — w kapit­ule Medalu są kawalerowie: Leszek Stad­niczenko, Piotr Stec, Zbyszek Nowak, Ste­fan Kukowski) Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częs­to­chowie. Lau­dację przy wręcze­niu medalu wygłosił arcy­biskup częs­to­chowski ks. prof. dr. hab. Wacław Depo. Medal wręczyli na ręce właś­ci­ciela, zarazem dyrek­tora Muzeum pana Krzysztofa Witkowskiego. Finis dla świa­towego for­matu społecznika nie ist­nieje. Właśnie w tym muzeum nasz Prze­o­rat Pomorski 10 czer­wca kon­tyn­uować będzie pery­gry­nację wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” dla pub­liczności. Wys­tawę objął swym patronatem abp Wacław Depo i Pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak. Kult Świętego JP II Order Św. Stanisława rozsz­erza przez wys­tawy, kon­certy, konkursy.

19 maja 2020 r.

ODBLASK TAJEM­NICY

Odpowiedź na list Św. Jana Pawła do artystów.

Dla wszys­t­kich, wierzą­cych i niewierzą­cych, dzieła sztuki inspirowane przez Pismo Święte pozostają jakby odblask­iem niezgłębionej tajem­nicy, która oga­r­nia świat i jest w nim obecna. (Św. Jan Paweł)

4 kwiet­nia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał „List do artys­tów”; zwracał się w nim bezpośred­nio do twór­ców kul­tury, wyraża­jąc uznanie dla ich pracy i zachę­ca­jąc ich do przed­staw­ia­nia tajem­nicy Boga w swych dziełach. Kon­cert „Odblask Tajem­nicy” jest próbą odzewu na pos­tu­lat zawarty w liś­cie Ojca Świętego. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzecz­pospo­litej Pol­skiej rok­iem św. Jana Pawła. To dobra okazja, by środowiska twór­cze włączyły się w jego obchody. Dzisiaj, bardziej niż kiedykol­wiek, potrzebna jest wartoś­ciowa sztuka chrześ­ci­jańska, na wysokim poziomie artysty­cznym, twor­zona przez artys­tów posługu­ją­cych się warsz­tatem muzy­cznym w pełni świadomie i fachowo, przekazu­jąca tem­aty religi­jne w sposób komu­nikaty­wny dla współczes­nego odbiorcy.

Kon­certy „Odblask Tajem­nicy”, odpowiada­jąc na apel św. Jana Pawła, będą pełnić ważną funkcję ewan­ge­liza­cyjną: przy­bliżać człowiekowi XXI w. coraz częś­ciej zapom­i­nane wartości chrześ­ci­jańskie oraz inspirować do reflek­sji na tem­aty religijne.

Przez cały 2020 r. inspiru­jmy i orga­nizu­jmy kole­jne odsłony muzyczne.

Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława zaprosił do udzi­ału w tworze­niu kon­certów muzyków, kom­pozy­torów i wykon­aw­ców, licząc na włącze­nie się lokalnych muzyków. Mamy też kom­pozy­cje muzy­czne naszego kawalera Mar­iusza Matuszewskiego.

Zwracamy się z prośbą do wszys­t­kich dam i kawalerów Orderu Św. Stanisława:

orga­nizu­jmy Kon­certy Muzy­czne „Odblask Tajem­nicy”, które będą pro­mocją pol­skiej muzyki poświę­conej czci i ideom Świętego Jana Pawła.

Prze­o­rat Pomorski może wspomóc takie dzieło poprzez rady orga­ni­za­cyjne, wyko­nanie pro­jek­tów plas­ty­cznych, pomoc przy lau­dacji otrzy­ma­nia Medalu Roku Świętego Jana Pawła.

22 maja 2020 r.

Także o inic­jaty­wie Orderu Św. Stanisława jest: TVP3 „W drodze” 17 maja i także na:

https://​tczew​.naszemi​asto​.pl/wystawa-​odblask-​tajemnicy-​w–holdzie-​janowi-​pawlowi-​ii/​ar/​c13-​7706811

O wielkiej roli w inicjowa­niu i orga­ni­za­cji wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” jed­nego z najz­namien­it­szych malarzy pol­s­kich, pana Marcina Koł­panow­icza, jest na innych stronach inter­ne­towych i na youtube. Wielkie Bóg zapłać.

23 maja 2020 r.

Prze­o­rat Pomorski pod­jął inic­jatywę ks. Mirosława Prze­chowskiego (z którym współpracuję od wielu lat, gdy był pro­boszczem w Turzu — vide zapisy na naszych stronach) konkursu plas­ty­cznego i wiz­ual­iza­cji mul­ti­me­di­al­nych włącza­jąc do cyklu „Odblasku Tajem­nicy”, odpowiedzi na list Papieża JP II do artys­tów. Rozsz­erzyliśmy zakres reflek­sji i dzieł plas­ty­cznych obe­j­mu­jąc nie parafię, ale cały kraj. Będziemy pro­mować tę inic­jatywę, wykon­amy wiz­ual­iza­cję, przy­go­tu­jemy nagrody i współor­ga­ni­za­cję jesi­enne spotkanie z udzi­ałem biskupa. Liczymy na współpracę dam i kawalerów całego Orderu Świętego Stanisława.

25 maja 2020 r.

„Kocha­j­cie ojczystą ziemię. Kocha­j­cie swoją świętą wiarę i trady­cję włas­nego Nar­odu. Wyrośni­j­cie na ludzi hon­oru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartoś­ciom, którym trzeba służyć całym swoim życiem” — Witold Pilecki. W 72. rocznicę śmierci Witolda Pileck­iego — rot­mistrza kawa­lerii Wojska Pol­skiego, żołnierza Armii Kra­jowej, współza­łoży­ciela Tajnej Armii Pol­skiej. Grupka tczews­kich patri­otów, z inic­jatywy młodzieży, zebrali się na rondzie Żołnierzy Wyk­lę­tych, aby upamięt­nić tego bohat­era i skłonić prze­jeżdża­ją­cych autami i prze­chod­niów do reflek­sji na jego temat. Pan­demia spowodowała, iż wiec był niemożliwy. Wspól­nego złożyliśmy białe i czer­wone znicze na rondzie poświę­conym tym, którzy po II Wojnie Świa­towej nie złożyli broni, aby wal­czyć z komu­nisty­cznym oku­pan­tem. Rot­mistrz Witold Pilecki był żołnierzem o niesamowitej odwadze. Zgłosił się na ochot­nika do niemieck­iego obozu Auschwitz, by orga­ni­zować tam ruch oporu. Nawet po wojnie pozostał niezłomny, za co władze PRL skazały go na karę śmierci, 25 maja 1948 roku. Chwała bohaterowi!

6 czer­wca 2020 r.

Zmarł gor­liwy kapłan, człowiek wiary i czynu. Związany też poprzez wspar­cie Jego dzieł z Orderem Świętego Stanisława. W uroczys­tej pro­cesji, z udzi­ałem kilkudziesię­ciu pocztów sztan­darowych, z morzem kwiatów. W pocz­tach sztan­darowych byli gór­nicy i hut­nicy ze Śląska, związkowcy z Sol­i­darności, strażacy, liczne del­e­gacje z Rud­nika nad Sanem. Kon­cele­browanej mszy świętej z udzi­ałem czterech biskupów i ponad 100 księży prze­wodził ksiądz biskup Hen­ryk Tomasik, ordy­nar­iusz diecezji radom­skiej, do której należy parafia Kałków. Towarzyszyli mu trzej inni biskupi: Jan Piotrowski– biskup kielecki, Edward Frankowski– biskup san­domier­ski, Piotr Turzyński, biskup pomoc­niczy radom­ski. Był ojciec Euge­niusz Augustyn, opat wąchock­iego opactwa cys­ter­sów. Homilię wygłosił ksiądz pro­fe­sor Wiesław Przy­goda. Pod­kreślił, że ksiądz Wala nie miał nic dla siebie. Wszys­tko miał dla innych ludzi, bied­nych, chorych, starych, potrze­bu­ją­cych. Wymienił pod­sta­wowe obiekty, które ksiądz Wala wybu­dował w Kałkowie i Rud­niku nad Sanem. Pro­fe­sor wspom­niał, że ksiądz infułat Czesław Wala upamięt­nił w Kałkowie 96 ofiar katas­trofy smoleńskiej, za co spotkały go szykany. Pod koniec mszy świętej ofic­jalne wys­tąpi­enia rozpoczęli przed­staw­iciele prezy­denta Rzecz­pospo­litej Pol­skiej Andrzeja Dudy, pre­miera Mateusza Moraw­ieck­iego. Miał wiele odz­naczeń państ­wowych, hon­orowych, patri­o­ty­cznych i sakral­nych. Za jego wielkie zasługi na różnych polach odz­nac­zono go między innymi, dziecię­cym Medalem Uśmiechu. Jest lau­re­atem nagrody Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej „Kus­tosz Pamięci Nar­o­dowej”. Był Ryc­erzem Grobu Bożego. Otrzy­mał nagrodę Vivendi Car­i­tate — Żyjącemu Miłoś­cią i wiele innych. W 2018 roku prezy­dent Andrzej Duda odz­naczył go Krzyżem Koman­dorskim Orderu Odrodzenia Pol­ski. Do tych nagród i wyróżnień w imie­niu dam i kawalerów Orderu Świętego Stanisława kawaler Orderu ks. prałat gen. Stanisław Rospon­dek dołożył pośmiert­nie przyz­nany przez Kapitułę „Medal Roku Jana Pawła II” z dedykacją: dzięku­jemy Tytanowi Pracy i Mod­l­itwy za stworze­nie Sank­tu­ar­ium Maryjnego w Kałkowie-​Godowie, za wioskę dla niepełnosprawnych, za dom seniora, za usłysze­nie i chwale­nie Boga przez głu­choniemych, za pochy­lanie się nad opuszc­zonymi i niepełnosprawnymi, za admirację Świętego Jana Pawła II. Będąc w Domu Pana módl się za nami. Po takiej lau­dacji nasz dos­to­jny zmarły Kapłan Czesław Wala otrzy­mał zasłużone oklaski od wszys­t­kich zgro­mad­zonych na pogrzebie.


6 czer­wca 2020 r.

Zmarł gor­liwy kapłan, człowiek wiary i czynu. Związany też poprzez wspar­cie Jego dzieł z Orderem Świętego Stanisława. W uroczys­tej pro­cesji, z udzi­ałem kilkudziesię­ciu pocztów sztan­darowych, z morzem kwiatów. W pocz­tach sztan­darowych byli gór­nicy i hut­nicy ze Śląska, związkowcy z Sol­i­darności, strażacy, liczne del­e­gacje z Rud­nika nad Sanem. Kon­cele­browanej mszy świętej z udzi­ałem czterech biskupów i ponad 100 księży prze­wodził ksiądz biskup Hen­ryk Tomasik, ordy­nar­iusz diecezji radom­skiej, do której należy parafia Kałków. Towarzyszyli mu trzej inni biskupi: Jan Piotrowski– biskup kielecki, Edward Frankowski– biskup san­domier­ski, Piotr Turzyński, biskup pomoc­niczy radom­ski. Był ojciec Euge­niusz Augustyn, opat wąchock­iego opactwa cys­ter­sów. Homilię wygłosił ksiądz pro­fe­sor Wiesław Przy­goda. Pod­kreślił, że ksiądz Wala nie miał nic dla siebie. Wszys­tko miał dla innych ludzi, bied­nych, chorych, starych, potrze­bu­ją­cych. Wymienił pod­sta­wowe obiekty, które ksiądz Wala wybu­dował w Kałkowie i Rud­niku nad Sanem. Pro­fe­sor wspom­niał, że ksiądz infułat Czesław Wala upamięt­nił w Kałkowie 96 ofiar katas­trofy smoleńskiej, za co spotkały go szykany. Pod koniec mszy świętej ofic­jalne wys­tąpi­enia rozpoczęli przed­staw­iciele prezy­denta Rzecz­pospo­litej Pol­skiej Andrzeja Dudy, pre­miera Mateusza Moraw­ieck­iego. Miał wiele odz­naczeń państ­wowych, hon­orowych, patri­o­ty­cznych i sakral­nych. Za jego wielkie zasługi na różnych polach odz­nac­zono go między innymi, dziecię­cym Medalem Uśmiechu. Jest lau­re­atem nagrody Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej „Kus­tosz Pamięci Nar­o­dowej”. Był Ryc­erzem Grobu Bożego. Otrzy­mał nagrodę Vivendi Car­i­tate — Żyjącemu Miłoś­cią i wiele innych. W 2018 roku prezy­dent Andrzej Duda odz­naczył go Krzyżem Koman­dorskim Orderu Odrodzenia Pol­ski. Do tych nagród i wyróżnień w imie­niu dam i kawalerów Orderu Świętego Stanisława kawaler Orderu ks. prałat gen. Stanisław Rospon­dek dołożył pośmiert­nie przyz­nany przez Kapitułę „Medal Roku Jana Pawła II” z dedykacją: dzięku­jemy Tytanowi Pracy i Mod­l­itwy za stworze­nie Sank­tu­ar­ium Maryjnego w Kałkowie-​Godowie, za wioskę dla niepełnosprawnych, za dom seniora, za usłysze­nie i chwale­nie Boga przez głu­choniemych, za pochy­lanie się nad opuszc­zonymi i niepełnosprawnymi, za admirację Świętego Jana Pawła II. Będąc w Domu Pana módl się za nami. Po takiej lau­dacji nasz dos­to­jny zmarły Kapłan Czesław Wala otrzy­mał zasłużone oklaski od wszys­t­kich zgro­mad­zonych na pogrzebie.

10 czer­wca 2020 r.

Wys­tawę „Odblask tajem­nicy” od 10 czer­wca można oglą­dać w Częs­to­chowie w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II jako głównym orga­ni­za­torem wraz z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława. Wys­tawę poprzedz­iła Msza święta kon­cele­browana przez bpa prof. dr. hab. Antoniego Dłu­gosza i ks. prałata gen. Stanisława Rozpondka. Obaj kapłani po mszy otrzy­mali Medal Roku Świętego Jana Pawła z rąk kura­tora wys­tawy Krzysztofa Witkowskiego i artysty Marcina Koł­panow­icza — członków kapituły Medalu. O Orderze Świętego Stanisława mówił wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowski, wręcza­jąc kapłanom opis dzi­ałań dam i kawalerów. Częs­to­chowski wernisaż wys­tawy zaszczy­cili swoją obec­noś­cią: met­ro­polita częs­to­chowski abp Wacław Depo, sen­a­tor RP Ryszard Majer, zastępca prezy­denta miasta Częs­to­chowy Ryszard Ste­fa­niak i członkowie Orderu św. Stanisława Prze­o­ratu Częs­to­chowskiego. Pod­czas wernisażu, wita­jąc gości, dyrek­tor Muzeum Krzysztof Witkowski pod­kreślił — w pra­cach widać tęs­knotę artys­tów do piękna, prawdy, a przede wszys­tkim do dobra. Zwraca­jąc się do zebranych, abp Wacław Depo powiedział m.in. „Przez obrazy, przed którymi stoimy – a każdy z nich zaprasza do wnętrza — ale także przez niepow­tarzal­ność każdego z nas odkry­wamy jakieś tajem­nice. Twórcy tych pięknych prac mieli swoją myśl, którą zawarli, którą zapisali w dziele. To jest też tajem­nica, że każdy widz będzie musiał odkry­wać coś dla siebie, aby później umieć to przekazać innym”. Z kolei komis­arz wys­tawy, jak i arcy­biskup częs­to­chowski otrzy­mali Medal Roku Świętego Jana Pawła z rąk Pio­tra Steca i Ste­fan Kukowskiego — członków Kapituły Medalu. Artyści czer­pali inspirację z Bib­lii, współczes­nej twór­c­zości religi­jnej i z metafizyki. W związku z tym, więk­szość obrazów zgro­mad­zonych na wys­tawie to świadectwo oso­bis­tej religi­jności ich autorów. „Obrazy to prze­myśle­nia, reflek­sje, medy­tacje. Wszys­tko to, o czym Jan Paweł II pisze w swoim liś­cie do artys­tów i do czego zachęca, czyli do zach­wytu nad światem i do reflek­sji nad słowem Bożym jest w tych pra­cach. ” — mówił artysta malarz Marcin Koł­panow­icz. Wernisaż zaszczy­cili oso­biś­cie malarze-​wystawiający: Krzysztof Klimek i Krzysztof Wiśniewski. Wernisaż uświet­nił kon­cert mez­zoso­pranistki Lucyny Ordon-​Klimczak i pianisty-​organisty Grze­gorza Klim­czaka. Pro­gram kon­certu został zbu­dowany w opar­ciu o poezje i poe­maty Karola Woj­tyły. Wernisaż był po restryk­cyjnych przepisach czasu pan­demii jeszcze w ogranic­zonej ilości zapros­zonych gości. Po zwiedze­niu wys­tawy właś­ci­ciel muzeum oprowadził po muzeum, które liczy ponad 11 tysięcy monet i medali — najwięcej na świecie. W cza­sie poczęs­tunku była okazja do wymi­any doświad­czeń, podz­iękowa­nia prze­orowi Orderu Św. Stanisława Krzyszto­fowi Zbro­jkiewic­zowi za wspar­cie orga­ni­za­cyjne i czas na wpisy do kro­niki wys­tawy „Odblask tajem­nicy”. Mece­nas wys­tawy jest firma Orlen, part­nerem firma Tau­ron. Patronat nad wys­tawą mieli Pry­mas Pol­ski Woj­ciech Polak i abp Wacław Depo. W dniu następ­nym damy i kawalerowie uczest­niczyli, na zaprosze­nie arcy­biskupa częs­to­chowskiego, na mszy i w pro­cesji Bożego Ciała w kat­e­drze częs­to­chowskiej, gdzie byliśmy serdecznie witani.

16 czer­wca 2020 r.

Zwycza­jne Walne Zebranie Członków Sto­warzyszenia Prze­o­rat Pomorski Świętego Stanisława. Na początku spotka­nia ks. prałat dr Józef Pick wraz z prze­o­rem Ste­fanem Kukowskim wręczyli kaw. Piotrowi Rezmerowi pod­niesie­nie do III klasy orderu — Krzyż Koman­dorski OŚS, uza­sad­ni­a­jąc to wielo­let­nią, chary­taty­wną akty­wnoś­cią kawalera. Także wiele innych dyplomów i podz­iękowań otrzy­mali dama i kawalerowie naszego Prze­o­ratu. Walne Zebranie Członków Sto­warzyszenia Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława prowadził Jarosław Bar­toszewski. Po zapoz­na­niu się z dzi­ałaniem Prze­o­ratu przez prze­ora Ste­fan Kukowskiego za 2019 rok udzielono abso­lu­to­rium Zarzą­dowi (uch­wała nr 1). Przyjęto zmi­anę w wysokości składek — (uch­wała nr 2). Przed­staw­iono i przyjęto zmi­anę w Statu­cie (uch­wała nr 3). Uczest­nicy Wal­nego Zebra­nia postanow­ili jed­no­myśl­nie zaak­cep­tować i przyjąć decyzję i deklarację Zarządu Sto­warzyszenia z 1 czer­wca 2020 o przys­tąpi­e­niu do Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika z siedz­ibą w Częs­to­chowie jako członek założy­ciel (uch­wała nr 4). Omówiono plan dzi­ała­nia na 202021 r. przed­staw­ia­jąc najważniejsze prestiżowe dzi­ała­nia. Omówiliśmy też pod­jętą przez Prze­o­rat Pomorski wys­tawę malarstwa „Odblask tajem­nicy”, szczegól­nie w trud­nym okre­sie pan­demii, oraz zaan­gażowanie i współor­ga­ni­zowanie ogólnopol­skiego Konkursu plas­ty­cznego „Święty Jan Paweł II”.

Omówie­nie zmian per­son­al­nych. Na prośbę prze­ora Ste­fana Kukowskiego, doty­chcza­sowego prze­ora, przyjęto jego rezy­gnację z funkcji Prze­ora Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława BM. Rezy­gnacja została uza­sad­niona bardzo dobrą kondy­cją Prze­o­ratu Pomorskiego (uznanego za jeden z najak­ty­wniejszych prze­o­ratów w świa­towym Orderze), zaan­gażowanie się kawalera — Wielkiego Kan­clerza OŚS — w tworze­nie nowej świa­towej struk­tury leg­e­lizu­jącej się Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława BM z siedz­ibą w Częs­to­chowie. 10 let­nia dzi­ałal­ność i wielkie zaan­gażowanie w Prze­o­ra­cie Pomorskim została nagrod­zona oklaskami. Przeor Ste­fan Kukowski, po kon­sul­tac­jach z akty­wnymi członkami Prze­o­ratu, wskazał na Prze­ora Pomorskiego OŚS bardzo akty­wnego Pio­tra Steca, zapro­ponował stworze­nie funkcji Kan­clerza Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS ze wskazaniem na Jarosława Bar­toszewskiego oraz funkcji Kro­nikarza Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS ze wskazaniem na Andrzeja Zblewskiego. Nom­i­nacje zostały przyjęte i jednogłośnie przyjęte. Jed­nocześnie Ste­fan Kukowski zachowuję stanowisko Prezesa Sto­warzyszenia Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS, ze względu na prowad­zone przez Sto­warzysze­nie akcje chary­taty­wne i społeczne obe­j­mu­jące teren całego kraju. Jest też nadal Wielkim Kan­clerzem Orderu Świętego Stanisława o świa­towym zasięgu. Kawaler Ste­fan Kukowski zadeklarował nadal inten­sy­wną pracę w ramach Prze­o­ratu Pomorskiego kon­tynu­u­jąc pod­jęte dzi­ała­nia i przed­stawił też nowe plany.

28 czer­wca 2020 r.

Kapituła Medalu poprosiła — upoważniła Prze­ora Krakowskiego Michała Daszczyszczaka (GCC­StS) do wręczenia Medalu „Roku Świętego Jana Pawła” Ojcu Prze­orowi Klasz­toru OO. Paulinów Na Skałce Grze­gor­zowi Pru­sowi z tek­stem lau­dacji: w Posyn­odal­nej Adhor­tacji Apos­tol­skiej „Pas­tores Gregis” pisał: „Cała posługa paster­ska może być postrze­gana jako wyraża­jąca się w potrójnej funkcji naucza­nia, uświę­ca­nia i prowadzenia”. Dzięku­jemy Ojcu, Tytanowi pracy i mod­l­itwy, za ciągłe chodze­nie śladami świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika oraz za szerze­nie kultu Świętego Jana Pawła II.

28 czer­wca 2020 r.

Prze­o­rat Pomorski, z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim na czele, włączył się do współor­ga­ni­za­cji Dnia Ojca — spotkanie ze św. Józe­fem na tere­nie parafii Huta Kalna. Inic­ja­torem uroczys­tości był pro­boszcz ks. dr. Marek Łan­gowski. Przy­go­towal­iśmy wiele pro­jek­tów plas­ty­cznych i orga­ni­za­cyjnych. To pier­wsze for­ma­cyjne spotkanie, które objęło mężczyzn terenu Pol­ski północ­nej, obe­j­mu­jąc kilka diecezji, na razie ograniczają te plany przepisy pan­demii. Pro­boszcz Parafii zaprosił całe Rodziny, a w szczegól­ności Ojców, Mężów i Synów. To w ich intencji była spra­wowana Msza św. W dni­ach poprzedza­ją­cych odbyły się rekolekcje i czuwanie razem ze św. Józe­fem — oblu­bieńcem NMP, patronem koś­cioła w Hucie Kalnej . Rekolekcje prowad­zone były przez wer­bistę, o. Bog­dana Dubieńczuka. Były nauki skierowane wyłącznie do mężczyzn, ale rekolekcjon­ista nie zapom­niał o całych rodz­i­nach. W niedzielę 28 czer­wca we Mszy św. uczest­niczyli przed­staw­iciele Orderu Świętego Stanisława: koman­dor Bog­dan Wiśniewski, kaw. Ryszard Szwoch oraz przeor Ste­fan Kukowski. Po mszy w ogrodzie przy ple­banii odbył się rodzinny piknik z konkur­sami dla mężczyzn i ich rodzin: piłowanie drewna na czas, prze­cią­ganie węża strażack­iego, gry i zabawy inte­gru­jące rodziny. Dzieci rysowały kolorową kredą na dep­taku, zwiedzały wozy strażackie. Dla każdego była kiełbasa z ogniska, ciasto, kawa i zimne napoje. Prze­o­rat dostar­czył także kilka­set fan­tów na nagrody, nagrody rzec­zowe i dyplomy dla uczest­ników konkursu „100 rocznica urodzin świętego Jana Pawła II”. W cza­sie spotka­nia ludy­cznego była okazja do przed­staw­ienia wielo­ra­kich dzi­ałań Orderu ŚS ojcu Bog­danowi. Wspani­ała okazja inte­gracji ojców z rodz­i­nami, samorządu lokalnego, OSP.

30 czer­wca 2020 r.

Hon­orowy Oby­wa­tel TMZT dla Ste­fana Kukowskiego. W lau­dacji pod­kreślono wielo­rakość dzi­ałań społecznych i chary­taty­wnych od ponad 40 lat na ziemi tczewskiej. W tym wiele wiel­kich inic­jatyw i real­iza­cje patri­o­ty­cznych (prawie wszys­t­kich w Tczewie i okol­icy) pom­ników, tablic, uroczys­tości. Także o charak­terze religi­jnym — przez 10 lat Wielkie Tczewskie Wig­ilie, przez ostat­nie 7 lat Orszaki Trzech Króli. Zakres wys­taw plas­ty­cznych daleko wyszedł poza ziemię tczewską, wychodząc poza granice kraju. Pod­kreślono prestiż dla miasta poprzez dzi­ała­nia Ste­fana Kukowskiego w ramach pełnienia funkcji Prze­ora Pomorskiego i Wielkiego Kan­clerza Orderu Świętego Stanisława. Zauważono współpracę TMZT i Prze­o­ratu Pomorskiego na niek­tórych polach, tak jak Orszak Trzech Króli, który real­izuje od lat kawaler Jarosław Bar­toszewski. Uwzględ­ni­a­jąc to wszys­tko jednogłośnie i oklaskami przyz­nano i wręc­zono „w uzna­niu za wielo­let­nią akty­wną pracę w TMZT w real­iza­cji zadań w dziedzinie kul­tury, a zwłaszcza w opra­cow­a­niu graficznym mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych i orga­ni­za­cji konkursów plas­ty­cznych uch­wałą z dnia 30 czer­wca 2020 r. nadaje się god­ność Hon­orowy Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej”. Drugim wyróżnionym został wielce zasłużony, wielo­letni dzi­ałacz Ste­fan Mrozek, któremu też szcz­erze gratulujemy.

3 lipca 2020 r.

W cza­sie trwa­jącej jeszcze pan­demii ruszyliśmy z wys­tawą „Odblask Tajem­nicy”, eksponu­jąc uroczyste otwar­cie wys­tawy w Tczewie w salach wys­ta­wowych Fab­ryki Sztuk, jako głównego orga­ni­za­tora na ziemi tczewskiej. Wys­tawa będzie na żywo eksponowana, przestrze­ga­jąc warunki epi­demiczne. Zaś spra­woz­danie z otwar­cia będzie w przestrzeni społecznej, stąd kamery tcz​.pl oraz TV Tetka. Na otwar­ciu byli ks. dr prałat Ireneusz Smagliński — rzecznik pra­sowy JE biskupa Pelplińskiego, poseł na Sejm RP Kacper Płażyński, wices­tarosta tczewski Andrzej Flisik, prze­wod­niczący Rady Powiatu Marek Mod­rze­jew­ski. Rozpoczę­cie sprawnie i pro­fesjon­al­nie prowadz­iła pani Mał­gorzata Kruk. Najwięk­sze zain­tere­sowanie mediów miał kura­tor wys­tawy tczewianin Jarosław Kukowski, również wys­taw­ia­jący malarz, o europe­jskiej renomie. Każdy z mów­ców pod­kreślał konieczność takiej wys­tawy, jej wysoki poziom, różnorod­ność inter­pre­tacji bib­li­jnego przesła­nia — szczegól­nie w roku JPII. Główny orga­ni­za­tor pod­kreślił, iż inic­ja­torami byli malarze Marcin Koł­panow­icz i Jarek Kukowski, zaś real­iza­torem wszys­t­kich ekspozy­cji jest Prze­o­rat Pomorski Świętego Stanisława. Ste­fan Kukowski Kan­clerz Kapituły „Medalu Roku Świętego Jana Pawła” wręczył te wyróżnienia Fab­ryce Sztuk w Tczewie (za orga­ni­za­cję tczewskiej edy­cji) oraz panu Andrze­jowi Poniewskiemu (za chary­taty­wne, sprawne szerze­nie kultu i idei Św. Jana Pawła II poprzez TV). Pięknie wydane albumy, kalen­darze i płyty z utworem „O cud” (w cza­sie wys­tawy w tle eksponowany był ten utwór) zostały wręc­zone wszys­tkim, którzy mieli możli­wość otwierać tę wys­tawę. Mece­nasem wys­tawy jest firma Orlen, part­nerem firma Tau­ron. Więcej kamer niż ludzi, za to tysiące odt­worzeń. Pod­sumowanie otwar­cia, jak i omówie­nie dal­szej współpracy dokon­al­iśmy w kam­er­al­nym, wąskim gronie też mając na uwadze warunki.

5 lipca 2020 r.

Ks. Kanon­ikowi dr. Bartłomiejowi Starkowi, sekre­tar­zowi Kance­larii arcy­biskupa Met­ro­pol­ity Gdańskiego, medal „100. Lecia Odzyska­nia Niepodległości” w imie­niu Kapituły Medalu wręczył kan­clerz Ste­fan Kukowski w towarzys­t­wie panów Krzysztofa Kurta i Huberta Grze­gor­czyka. Obaj panowie wygłosili wspani­ałą lau­dację, a zgro­madzeni wierni na sumie w koś­ciele Chrys­tusa Króla nagrodzili swego pro­boszcza gorą­cymi oklaskami. Dodatkową radoś­cią był chrzest nowego członka Koś­cioła Powszech­nego z imie­niem Stanisław, któremu przekaza­l­iśmy bło­gosław­ieństwo w imię św. Stanisława — bądź prawy, dzielny i wierny. Po mszy, na ple­bani, była okazja do przed­staw­ienia dzi­ałań Prze­o­ratu Pomorskiego: Wys­tawy Odblask Tajem­nicy, ogólnopol­skiego konkursu plas­ty­cznego dla dzieci i młodzieży oraz planowanej na rok przyszły wielkiej ogólnopol­skiej akcji chrześcijańsko-​patriotycznej „Święty Gaj”. Order Świętego Stanisława ma nowych przy­jaciół do dal­szych dzi­ałań społecznych.

12 lipca 2020 r.

Tygod­niowa wiz­yta w Paryżu zaowocow­ała naw­iązaniem kon­tak­tów oso­bistych w celu orga­ni­za­cji wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” z okazji Roku Św. Jana Pawła II, zobaczenia stanu zaawan­sowa­nia otwar­cia dwóch galerii „Quan­tum” w której będzie wys­tawa papieska. Duże zain­tere­sowanie jest także tworze­niem prze­o­ratu Orderu Świętego Stanisława w Paryżu. Kon­takt do rozmów wstęp­nych to: Parafia Pol­ska p.w. Wniebowz­ię­cia NMP, 263 bis, rue Saint Hon­ore, 75001 Paris, tel. 01 55 35 32 25 (ks. Bro­nisław), ks. pro­boszcz Jarosław Koch, 46 Avenue du Gros Peu­plier, 93600 Aulnay sous Bois, tel.0609112929. Omówiono wstępne warunki pow­sta­nia paryskiego prze­o­ratu, zakresu dzi­ała­nia, pomocy i współpracy.

Z osób świec­kich wielkie nadzieje pokładamy w pos­tu­lan­cie, panu Radosławie Romanku — znaczącej postać na paryskiej ziemi. Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski przekazał już dane o dzi­ałal­ności orderowej i warunków wys­tawy papieskiej. Szczęść nam Boże.

17 lipca 2020 r.

Kar­dy­nał Zenon Gro­c­holewski nie żyje. Był bliskim współpra­cownik św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Fran­ciszka. W sobotę 25 lipca o godz. Po wielu lat­ach pełnej poświęce­nia służby Bogu i ludziom w Polsce i na świecie odszedł do Domu Ojca. Módlmy się, by Pan przyjął go do grona zbaw­ionych i obdarzył poko­jem. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Damy i kawalerowie Orderu Świętego Stanisława składają hołd Wielkiemu Kapłanowi i kon­do­lencje na ręce met­ro­pol­ity poznańskiego.