AD 2011

18 sty­cz­nia 2011 r.

W tym dniu w restau­racji „Piaskowa” Pio­tra Rezmera zor­ga­ni­zowal­iśmy spotkanie wszys­t­kich dar­czyńców i współor­ga­ni­za­torów Wielkiej Tczewskiej Wig­ilii. Spotkanie rozpoczęło się krótkim pro­fesjon­al­nym kon­certem kolęd. Spec­jalne podz­iękowa­nia dla wszys­t­kich, którzy w jakikol­wiek sposób przy­czynili się do tego wielkiego dzieła miłości wręczał J.E.Biskup Piotr Krupa w towarzys­t­wie Starosty Tczewskiego i Prezy­denta Miasta Tczewa. Udział w spotka­niu wziął udział także ks. infułat Stanisław Grunt oraz Kapelan Prze­o­ratu ks. Prałat Piotr Wysga.

Dla firm, insty­tucji i osób pry­wat­nych jest to jedyna forma podz­iękowa­nia. Amimo to od 8 lat uczest­niczą w tym chary­taty­wnym dziele. Przy­było ponad 70 osób. Podz­iękowa­nia zaczęły się od ks. Pio­tra Wysgi, Włodz­imierza Mroczkowskiego, Tadeusza Wło­dar­czyka Firmy „Iglo­tex”, Leszka Mel­era, Pio­tra Rezmera, Kaz­imierza Smolińskiego, a skończyły się na spec­jal­nym dyplomie dla całego Prze­o­ratu Pomorskiego. Kawaler Ste­fan Kukowski otrzy­mał podz­iękowanie od prezy­denta Tczewa.

18 sty­cz­nia 2011 r.

Na spotka­niu w Warsza­wie prze­orówi niek­tórych kawalerów z całej Pol­ski Ste­fan Kukowski otrzy­mał spec­jalne podz­iękowanie z ręki Wielkiego Prze­ora Pol­ski Mar­i­ana Króla. Nasz Prze­o­rat wyróżniony, tak to przyjął Ste­fan Kukowski, który ode­brał podz­iękowanie w imie­niu wszys­t­kich kawalerów pracu­ją­cych na Pomorzu. Określono nas jako najbardziej dynam­icznie rozwi­ja­jący się Prze­o­rat w Polsce pode­j­mu­jący wiele różnorod­nych dzi­ałań chary­taty­wnych, szczegól­nie wśród najbardziej potrzebujących.

Dzięku­jemy!

10 marca 2011 r.

Zmi­ana na stanowisku prze­ora naszego Prze­o­ratu. Zrezyg­nował Tadeusz Serocki. Funkcje tę przyjął Ste­fan Kukowski, zaak­cep­towany przez wszys­t­kich kawalerów. Dekret mianowa­nia na stanowisko Prze­ora przysłali Wielki Mis­trz Jan Potocki i także Wielki Przeor Mar­ian Król.

30 marca 2011 r.

Starosta tczewski Józef Puczyński i Prezy­dent miasta Tczewa Mirosław Pobłocki wręczają w siedz­i­bie firmy „Iglo­tex” w Skór­czu naszemu kawalerowi Tadeuszowi Wło­dar­czykowi podz­iękowa­nia za pomoc chary­taty­wną dla miasta i powiatu tczewskiego. Grat­u­lacje złożył również przeor.

8 kwiet­nia 2011 r.

Z inic­jatywy kawalera Kaz­imierza Smolińskiego, posła na sejm RP, Ste­fan Kukowski zor­ga­ni­zował uroczys­tości poświę­cone pamięci tych, którzy trag­icznie zginęli w katas­trofie smoleńskiej z Prezy­den­tem RP Lechem Kaczyńskim na czele. Odsłonię­cia tabl­icy dokon­ała p. Marta Kaczyńska, córka zmarłego Prezy­denta. Tablicę w darze pro­jek­tował S.Kukowski, fun­dował K.Smoliński. Tablicę poświę­cił ks. dziekan prał. Stanisław Cie­niewicz. Po poświęce­niu pełna sala ludzi w Domu Kul­tury obe­jrzała film „Mgła”. Pod tablicą złożono stos kwiatów.

Na zdję­ciu: ks. Prał. I.Smagliński, ks. Prał. P.Wysga, prezy­dent Tczewa M.Pobłocki, S.Kukowski, Marta Kaczyńska, K.Smoliński, z przodu posłanka PIS.

9 kwiet­nia 2011 r.

Inwest­y­tura Świa­towego Orderu Świętego Stanisława w Łodzi. Udział wzięli kawalerowie naszego Prze­o­ratu. Przysięgę Wielkiemu Mis­tr­zowi Janowi Potock­iemu złożyli pos­tu­lanci: Tadeusz Bąk, Mar­iusz Matuszewski, Piotr Rezmer otrzy­mu­jąc Krzyże Kawaler­skie Orderu Świętego Stanisława. Pod­niesienia do klasy IV dostąpili kawalerowie: Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Kaz­imierz Smoliński — otrzy­mu­jąc Krzyże ofi­cer­skie OŚS. Podz­iękowano Prze­orowi Tadeuszowi Serock­iemu za doty­chcza­sową pracę. Obecny przeor Ste­fan Kukowski, członek Rady Dorad­czej przy Wielkim Mis­trzu otrzy­mał klasę I.

Podz­iękowa­nia Kawalera Tadeusza Serockiego

Na zdję­ciu Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego Pos­tu­lant Piotr Rezmer z Wielkim Prze­o­rem Pol­ski Marek Kramarski

Kawaler Leszek Meler odbiera Krzyż Kawaler­ski Kawaler Włodz­imierz Mroczkowski odbiera Krzyż Kawaler­ski

Pos­tu­lant Mar­iusz Matuszewski - Pos­tu­lant Tadeusz Bąk -
odbiera grat­u­lacje od Wielkiego Mis­trza. pasowany na Kawlera przez Wielkiego Mistrza

Grat­u­lacje od władz Orderu odbiera Ste­fan Kukowski Po Mszy Świętej spotkaliśmy się w restau­racji na obiedzie
w celu dal­szej kon­sol­i­dacji dam i kawalerów OŚS.

Damy i kawalerowie Orderu Ś.S. uczest­niczący w inwest­y­turze w Łodzi.

10 kwiet­nia 2011 r.

Uroczysta Msza Święte w Koś­ciele NMP Matki Koś­cioła, poświę­cona tym którzy zginęli w rzą­dowym samolocie w katas­trofie pod Smoleńskiem. Kilka tysięcy osób, 25 pocztów sztan­darowych, przed­staw­iciele wszys­t­kich władz miasta i powiatu. Msze cele­brował ks. Prałat Stanisław Cie­niewicz określa­jąc Prezy­denta Kaczyńskiego jako „wzorze bez­granicznego umiłowa­nia ojczyzny”. Słowo o patri­o­tyźmie i pamięci wygłosił Kawaler Kaz­imierz Smoliński.

Pod pom­nikiem Papieża Jana Pawła II, pier­wszego Syna pol­skiej ziemi, harcerze i młodzież złożyła 96 zniczy z nazwiskami tych, którzy odd­ali życie jadąc na groby katyńskie.

11 kwiet­nia 2011 r.

Przy pom­niku „Ofiar ter­roru stal­i­nowskiego” del­e­gacje złożyły wieńce i wiązanki. Uroczys­tości patri­o­ty­czne pod­kreślał udział kom­pani hon­orowej Wojska Pol­skiego, apel poległych, salut, poczty sztan­darowe wojska i harcerzy. Udział wzięły del­e­gacje władz miasta, powiatu, orga­ni­za­cji kom­bat­anc­kich i szkół. Wszys­tkie uroczys­tości były orga­ni­zowane przez kawalerów: Kaz­imierza Smolińskiego i Ste­fana Kukowskiego. Część religi­jną uroczys­tości prowadzili ks. Kan. Jan Buk i nasz kapelan ks. Prał. Piotr Wysga.

17 kwiet­nia 2011 r.

Wszyscy Kawalerowie naszego Prze­o­ratu wraz z żon­ami zostali zaproszeni na kon­cert — bene­fis z okazji 70. urodzin naszego kapelana ks. prałata Pio­tra Wysgi. Tłum był taki, iż sala Domu Kul­tury nie pomieś­ciła wszys­t­kich którzy prag­nęli złożyć życzenia. Najwięk­szym darem był Sre­brny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława B.M. wręc­zony przez Prze­ora za wielkie zasługi chary­taty­wnego dzi­ała­nia. Wszyscy Kawalerowie indy­wid­u­al­nie złożyli oprócz darów pry­wat­nych gorące życzenia.

Plu­ri­mos annos, plu­ri­mos naszemu dro­giemu kapelanowi!

Przeor Ste­fan Kukowski, współor­ga­ni­za­tor uroczys­tości deko­ruje Sre­brnym Krzyżem Zasługi dos­to­jnego Jubilata

Ks .Prałat Piotr Wysga przyj­muje dekret Wielkiego Mis­trza - Życzenia składa kawaler Piotr Rezmer, który
kaw. Kaz­imierza Smolińskiego przy­go­towywał raut dla wszys­t­kich zapros­zonych gości

Kawaler Leszek Meler w imie­niu naszego Prze­o­ratu wręcza życzenia Kapelanowi

Zaproszeni księża, z ks. Infułatem Stanisławem Grun­tem Wśród zapros­zonych kawalerowie OŚS: Tadeusz Bąk,
przekazują życzenia od ks. Biskupa J.B.Szlagi Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Mar­iusz Matuszewski
oraz pos­tu­lant Andrzej Grzyb — sen­a­tor RP

Dos­to­jny Jubi­lat wśród tłumu swoich gorą­cych wiel­bi­cieli Część Kawalerów w cza­sie rautu

20 kwiet­nia 2011 r.

Kawaler Kaz­imierz Smoliński przekazał dwóm rodzi­nom Kurków z Jaźwisk k. Gniewu ponad 50 kg różnego rodzaju darów żywności. Zaś Leszek Meler zaopa­trzył obie rodziny Kurków w dużą ilość ciast świątecznych. Dzieci otrzy­mały także zabawki. Rodziny te ucier­pi­ały wiele w cza­sie ostat­niej powodzi.

22 kwiet­nia 2011 r.

Troską pro­boszcza ks. Pio­tra Wysgi było postaw­ie­nie nowego krzyża na cmen­tarzu. Kon­strukcję stalową zapro­jek­tował i wykonał kawaler Tadeusz Bąk.

Bóg zapłać!

1 maja 2011 r.

Do przy­go­towa­nia się Kurii Biskupiej na uroczys­tości beat­y­fika­cyjne Jana Pawła II w Pelplinie włączył się nasz Prze­o­rat. W pro­jek­towanie zaan­gażował się Ste­fan Kukowski. Najwięk­szy wkład miał kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk, ale także część pozostałych kawalerów.

Na zdję­ciu mi​.in. jeden z wiel­kich banerów infor­ma­cyjnych fun­dowanych przez kawalerów.

5 maja 2011 r.

Kawaler Włodz­imierz Mroczkowski naw­iązał kon­takt z panią Renatą Pankowską — Prezy­den­tem Klubu „Rotary Club Łódź”. Celem było wymi­ana doświad­czeń i naw­iązanie współpracy na polu dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. Na początek przy­wiózł z Łodzi 150 kg różnorod­nych środ­ków czys­tości, które zostały przez kapelana ks. Prał. Pio­tra Wysgę zostały rozdys­ponowane na świ­etlicę młodzieżową „Car­i­tas” oraz na let­nie obozy dla dzieci.