AD 2013

8 maja 2014 r.

Dzień ten jest dniem naszego patrona Świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika. Z radoś­cią więc przyjęliśmy zaprosze­nie ks. Kanon­ika Feliksa Kameck­iego, pro­boszcza koś­cioła pod wezwanie naszego patrona w Sub­kowach, niedaleko Tczewa. Bral­iśmy udział w pro­cesyjnym prze­jś­ciu do koś­cioła niosąc relik­wiarz z relik­wiami Biskupa Męczen­nika, potem we Mszy Świętej kon­cele­browanej przez biskupa pomoc­niczego Diecezji Pelplińskiej Wiesława Śmigla. W imie­niu naszego prze­o­ratu dar ornat z podobizną Świętego Jana Pawła II, złożył kawaler Witold Sos­nowski. Po Mszy przes­zliśmy do domu parafi­al­nego, gdzie czekał na nas raut przy­go­towany przez kawalera Pio­tra Rezmera. W tym cza­sie wyek­sponowal­iśmy trzy tomy naszych kro­nik, podz­iękowal­iśmy za zaprosze­nie, deklaru­jąc dal­szą współpracę z naszym patronackim koś­ciołem. Był też czas na indy­wid­u­alne roz­mowy z ponad 30-​stoma księżmi diecezji pelplińskiej, z księdzem bisku­pem oraz wyko­nanie wielu pamiątkowych zdjęć.

Udział w tym duchowym przeży­ciu w dniu Świętego Stanisława wzięli kawalerowie: Tadeusz Bąk, Antoni Fila, Zdzisław Frątczak, Zyg­munt Hazuka (koman­dor Wejherowski), Hen­ryk Jarosz, Ste­fan Kukowski (przeor Pomorski), Leszek Meler, Grze­gorz Płaza, Witold Sos­nowski, Grze­gorz Stańczyk, Piotr Stec, Bog­dan Wiśniewski, Ks. Wysga Piotr (kapelan Świa­towego Orderu) oraz Zenon Żynda.