AD 2013

5 sty­cz­nia 2013 r.

Na spotkanie noworoczno-​świąteczne, Bar­bara Bromont-​Sławińska — przeor Koman­dorii Kujawskiej — zaprosiła do swo­jego gościn­nego domu Wielkiego Mis­trza Jana Zbig­niewa Potock­iego, Wielkiego Prze­ora — Marka Kra­marskiego, Prze­ora Łódzkiego gen. Antoniego Dziekańskiego oraz damy i kawalerów naszego Orderu. Prze­o­rat Pomorski reprezen­towali kawaler Włodz­imierz Mroczkowski i Przeor Ste­fan Kukowski, który przed­stawił dzi­ała­nia chary­taty­wne w swoim Prze­o­ra­cie, co spotkało się z wielkim zain­tere­sowaniem zebranych osób. Także Wielki Mis­trz przekazał o dzi­ała­ni­ach w naszym Orderze. Przy akom­pa­ni­a­men­cie kawalera Janusza Spław­ińskiego i pięknej intonacji Agnieszki Pilewskiej odśpiewal­iśmy kolędy, przekaza­l­iśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. Dwaj obecni księża nadali spotka­niu trady­cyjny, chrześ­ci­jański ryt. Obfi­cie przy­go­towany stół nie kazał długo na siebie czekać. W trak­cie spotka­nia było wiele okazji do rozmów, wymi­any doświad­czeń i naw­iąza­nia nowych kon­tak­tów.

Dzięku­jemy za inic­jatywę i gościn­ność na Kujawach!

17 sty­cz­nia 2013 r.

Podz­iękowanie za wkład pracy w zor­ga­ni­zowanie Wielkiej Tczewskiej Wig­ilii, odbyło się z udzi­ałem J.E. Biskupa Pelplińskiego — Ryszarda Kasyny, prezy­denta Tczewa - Mirosława Pobłock­iego i wices­tarosty — Mar­iusza Wiórka. To oni wręczali spec­jalne podz­iękowa­nia wszys­tkim, którzy mieli jakikol­wiek wkład w to wielkie dzieło dobroci. Pomysło­dawca tej Wig­ilii — Ste­fan Kukowski — podał, iż było około 6500 mieszkańców Tczewa, roz­dano: 14.200 opłatków, 3600 śpiewników z kolę­dami, 3000 broszur o pol­s­kich trady­c­jach wig­ili­jnych i 1500 szt. sianka wig­ili­jnego. Wydano: 390 litrów barszczu, 1000 kg pierogów z kapustą i grzy­bami, 210 kg kapusty wig­ili­jnej, 2300 kg jabłek, 1300 bochenków chleba, 1500 bułek, 1100 drożdżówek, 800 pasztecików, 900 bagi­etek, 50kg cukierków, 100 blach drożdżowego ciasta oraz 80 kg innych ciast. Zebrano wśród młodzieży szkol­nej i roz­dano potrze­bu­ją­cym ok. 1800 zabawek i gier.

Na spotka­niu zwró­cono uwagę na fakt braku pro­mocji firm i ludzi uczest­niczą­cych w tym akcie chary­taty­wnej pomocy blźnim. chęć dawa­nia swo­jego czasu i dóbr innym jest od małego: przed­szkola, szkoły, harcerze, orga­ni­za­cje społeczne, restau­ra­torzy, piekarze, cukier­nicy, sad­own­icy, urzęd­nicy miasta i powiatu, a nade wszys­tko ludzi Koś­cioła od kurii diecez­jal­nej poczy­na­jąc z ks. Infułatem Stanisławem Grun­tem na czele, a także służb mundurowych; litur­gicznych, harcerzy i młodzieży z OHP oraz strażaków, straży miejskiej i policji. Abso­lut­nie dobrowolny udział chórów, zespołów muzy­cznych i zespołów jasełkowych.

Ile wspani­ałych ludzi dobrej woli! Od dziesię­ciu lat wśród najbardziej zaan­gażowanych są nasi kawalerowie — Włodz­imierz Mroczkowski, najwięk­szy dar­czyńca - Tadeusz Wło­dar­czyk, a także Piotr Rezmer. Wśród najho­jniejszych jest też Leszek Meler. Zaan­gażowali się również kawalerowie: Witold Sos­nowski, Kaz­imierz Smoliński, Woj­ciech Antoniewicz i Tadeusz Bąk oraz dama Halina Cybul­ska. Na całoś­cią sacrum czuwał od 10 lat z wielkim zaan­gażowaniem nasz kapelan Prałat Piotr Wysga. Mamy prawo twierdzić, że w takiej otwartej for­mule spotka­nia jesteśmy jedną z najwięk­szych Wig­ilii w Polsce.

„Ideę Bożego Nar­o­dzenia wsparli kapłani od pier­wszej edy­cji zor­ga­ni­zowanej na Placu Hallera, który już wów­czas okazał się za mały dla prawie trzech tysięcyTczewian. Wspar­cie doty­czyło także pomocy w orga­ni­za­cji. Zawsze w spotka­ni­ach dlawszys­t­kich mieszkańców uczest­niczyli biskupi pelplińscy z pięknymi homil­iami, ale także wielu księży i siostry zakonne.Uczest­niczyła zawsze w orga­ni­za­cji młodzież szkolna i harcerze, co napawa optymizmem. Zawszy byli z nami prezy­denci miasta, staros­towie. Chwała im za to. Wielu dar­czyńców przez dziesięć lat byli hojni dzieląc się z innymi, wielu poświę­cało swój czas i zapał, aby trady­cyjne pol­skie i chrześ­ci­jańskie Boże Nar­o­dze­nie trwało.Trwało także w nas. Bóg zapłać!”

Ste­fan Kukowski

20 lutego 2013 r.

Spotkanie u kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego. Przeor wręczył dyplomy za akty­wny udział w dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. Omówiliśmy też nasze następne dzi­ała­nia, które opierać się będą na fir­mie „Ciec­holewski”. Zwiedzil­iśmy firmę i przyjęliśmy zaprosze­nie dla wszys­t­kich dam i kawalerów na uroczys­tości otwar­cia nowoczes­nego biurowca firmy. Naszym zadaniem będzie wspieranie właś­ci­ciela firmy w jego dzi­ałal­ności na rzecz lokalnej lud­ności, a szczegól­nie wiejskie dzieci.

24 lutego 2013 r.

Orga­ni­za­cji uroczys­tości 150-​lecia Pow­sta­nia Sty­czniowego pod­jął się przeor Ste­fan Kukowski wykonu­jąc też całą oprawę plas­ty­czną. W tczewskiej Farze Mszę Świętą kon­cele­browaną przez ks. Infułata Stanisława Grunta oraz uroczys­tości poświęce­nia tabl­icy przy­go­tował ks. Piotr Wysga — kapelan naszego Prze­o­ratu. Tablice wykonał kawaler Woj­ciech Antoniewicz, zaś uroczys­tości na cmen­tarzach ku czci pow­stańców prze­wod­niczył kawaler Kaz­imierz Smoliński. Kawaler płk. rez. Włodz­imierz Mroczkowski poprowadził apel poległych. Wyko­nana mar­murowa tablica w koś­ciele i tabliczki przy grobach pow­stańców będą trwałym śla­dem pamięci o bohat­er­ach pow­sta­nia. Dzięki damie Halinie Cybul­skiej oby­dwa groby pow­stańców były staran­nie przy­go­towane do uroczystości.

3 kwiet­nia 2013 r.

J.E. Ks. Biskup Ordy­nar­iusz Ryszard Kasyna obchodził swoje imieniny. Z życzeni­ami do pałacu pospieszyli przed­staw­iciele naszego Prze­o­ratu: Jan­ina Lubawska, Tadeusz Serocki i Ste­fan Kukowski, który złożył życzenia odwszys­t­kich Dam i Kawalerów. W darze przekaza­l­iśmy bogato haftowany ornat. Przy kawie i słody­czach mieliśmy chwilę czasu i wspom­nieliśmy o najbliższych planach naszego Prze­o­ratu. Z życzeni­ami i do stołu niebaw­iem dołączyło wielu kapłanów z Kapituły Diecez­jal­nej z bisku­pami i infułatami na czele.

Plu­ri­mos annos — księże Biskupie!

5 kwiet­nia 2013 r.

W cza­sie wiz­yty u wielce zasłużonego dla Prze­o­ratu kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka ks. Infułat Stanisław Grunt i przeor Ste­fan Kukowski, wręczyli spec­jalne dyplomy za 10. let­nie wspar­cie Wielkiej Tczewskiej Wig­ilii, fes­tynu „Zad­baj o zdrowie” oraz kolonii dla pol­s­kich dzieci z Białorusi, które przez dwa tygod­nie goś­ciły w Sztumie.

Wiz­yta była także okazją do omówienia dal­szej pracy chary­taty­wnej w ramach Prze­o­ratu, w tym pomoc przy kon­cer­tach muzy­cznych orga­ni­zowanych w Muzeum Diecez­jal­nym przez ks. dyrek­tora Win­cen­tego Pytlika.

14 kwiet­nia 2013 r.

Na obszarze miasta Tczewa, poza terenem Szpi­tala, odbyła się zbiórka pieniędzy, z której dochód został przez­nac­zony na zakup potrzeb­nego sprzętu i wyposaże­nia dla Hos­picjum w Tczewie. Tegoroczna akcja chary­taty­wna została objęta Hon­orowym Patronatem przez ks. Biskupa Diecezji Pelplińskiej J.E. Ryszarda Kasynę, który na tere­nie Szpi­tala odprawił Mszę Świętą w intencji pac­jen­tów prze­by­wa­ją­cych w odd­ziale tczewskiego hos­picjum i hos­picjum domowego, za ich rodziny oraz za wszys­t­kich, którzy odes­zli do Domu Pana. Nasz Prze­o­rat dołączył się do akcji przekazu­jąc duże banery infor­ma­cyjne dla tej wspani­ałej akcji.

15 kwiet­nia 2013 r.

Z inic­jatywy kawalera Włodz­imierza Mroczkowskiego pow­stał w Nisku Obelisk Trady­cji 16. Tczewskiego Batal­ionu Saperów. Na ogólnopol­skie uroczyste obchody Dnia Sapera, zapros­zono również Ste­fana Kukowskiego, który społecznie zapro­jek­tował ten obelisk. Udział w uroczys­toś­ci­ach wziął udział Wiceprezy­dent Miasta Tczew - p. Zenon Drewa. Trzyosobowa del­e­gacja miasta i powiatu, wzięła udział w pokazach dzi­ała­nia żołnierzy 16. batal­ionu w wręcze­niu nagród i podz­iękowań oraz uroczystym poczęs­tunku. Tam spotkaliśmy kawalera Orderu płk. Władysława Dobrza­ńskiego oraz zain­tere­sowanego kon­tak­tem z naszym Prze­o­ratem ks. kapelanem płk. Zenonem Surmą.

28 kwiet­nia 2013 r.

Ks. biskup Ryszard Kasyna, wskutek upływu 5-​letniej kadencji księży dziekanów i po przeprowadze­niu określonych przez prawo kon­sul­tacji, powołuje na 5-​letnią kadencję ks. prałata Józefa Picka na urząd dziekana Dekanatu Starogardzkiego.

Cały Prze­o­rat Orderu Świętego Stanisława grat­u­luje naszemu Koman­dorowi Koman­dorii Starog­a­rdzkiej ks. prał. Józe­fowi Pick­owi wyboru i życzymy aby dal­sze prace, wykony­wane dla potrzeb ludu bożego i Koś­cioła, przynosiły jak doty­chczas, plon obfity.

21 maja 2013 r.

Jubileusz 25-​lecia posługi kapłańskiej i 20-​lecia służby wojskowej świę­tował ks. kan. płk Zenon Surma – pro­boszcz parafii wojskowej pw. NMP Królowej Pokoju, dziekan Dekanatu Inspek­toratu Wspar­cia Sił Zbro­jnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego. Mszy św. w koś­ciele gar­ni­zonowym prze­wod­niczył biskup polowy ks. dr Józef Guzdek. Jubi­la­towi wielo­let­nieji ofi­arnej służby grat­u­lowali i życzenia złożyli wice­wo­je­w­oda kujawsko-​pomorski, prezy­dent Byd­goszczy, szef Inspek­toratu Wspar­cia Sił Zbro­jnych gen. dyw. Zbig­niew Tłok-​Kosowski. Na uroczys­tości obecni byli liczni przed­staw­iciele duchowieństwa i kor­pusu ofi­cer­skiego Wojska Pol­skiego. Wśród zapros­zonych gości byli kawaler płk. rez. Włodz­imierz Mroczkowski, Woj­ciech Antoniewicz i Ste­fan Kukowski, który w imie­niu całego prze­o­ratu wręczył w darze bogato haftowany ornat. Wszyscy uczest­niczyliśmy we Mszy św., wspani­ałym kon­cer­cie i uroczystym obiedzie po którym mieliśmy okazję przed­stawić ideę Orderu Świętego Stanisława i dzi­ałal­ność naszego Przeoratu.

26 maja 2013 r.

Orga­ni­za­torem fes­tynu była Świ­etlica Środowiskowa OAZA przy parafii NMP Matki Koś­cioła. Było mnóstwo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Była rejes­tracja daw­ców szpiku kost­nego i przeprowadzano proste bada­nia lekarskie. Włączyliśmy się wieloma drob­nymi fan­tami do cegiełek, banerem na scenę oraz ciastem od kawalera Leszka Melera.

W tym roku impreza odbyłasię w ramach ogólnopol­skiej kam­panii Postaw na Rodz­inę. Pomysło­dawcą takiego fes­tynu była p. Grażyna Antczak.

27 maja 2013 r.

Ste­fanowi Kukowskiemu, wice­wo­je­w­oda pomorski — Michał Owczarczak, wręczył za wielo­let­nią chary­taty­wną dzi­ałal­ność na rzecz społeczności lokalnej w imie­niu Prezy­denta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej — Bro­nisława Komorowskiego — Złoty Krzyż Zasługi. Uroczys­tość wręczenia odbyła się z okazji Dnia Samorządu Tery­to­ri­al­nego w cza­sie uroczys­tej sesji powia­towej, w której wzięli udział urzęd­nicy, samorzą­dowcy, a także goś­cie z czeskiego miasta Vrch­labi i ukraińskiego rejonu owid­iopol­skiego. Grat­u­lacje składał naszemu Prze­orowi, Prze­wod­niczący Rady Powiatu — p. Piotr Odya oraz Starosta Tczewski — Józef Puczyński, który w bardzo ciepły sposób podz­iękował za wiele cen­nych inic­jatyw i społecznych prac dla społeczeństwa powiatu tczewskiego.

9 czer­wca 2013 r.

Fes­tyn rodzinny już po raz XVI dla parafian i mieszkańców Tczewa zor­ga­ni­zował Parafi­alny Odd­ział Akcji Katolick­iej przy parafii PW. Św. Józefa w Tczewie. Przy wspól­nej akty­wności, jak co roku baw­iono się i wypoczy­wano oglą­da­jąc wys­tępy zespołów tanecznych i muzy­cznych. Młodzież parafii przy­go­towała gry i zabawy dla najmłod­szych. Restau­ra­torzy częs­towali nie tylko grochówką i bigosem, ale też ciastem i kawą oraz herbatą, w zor­ga­ni­zowanej kaw­iarence. Od lat nasz kawaler Włodz­imierz Mroczkowski, we współudziale kawalera Leszka Mel­era, włączają się do pomocy logisty­cznej. Przekazują również dary w postaci wędlin, słody­czy, pieczywa i ciasta. Włodz­imierz Mroczkowski oso­biś­cie pomagał w ustaw­ie­niu namiotów, deko­racji sceny oraz w rozstaw­ia­niu stołów i ławek.