AD 2014

11 sty­cz­nia 2014 r.

Ogólnopol­ski Zjazd Orsza­ków (orga­ni­za­torów z 178 miejs­cowości) odbył się pod warsza­wskim Józe­fowie. Udział wzięli, na prośbę Prezesa Fun­dacji Macieja Marchewicza w stro­jach galowych, kawalerowie Woj­ciech Antoniewicz, Witold Sos­nowski i Ste­fan Kukowski — pomysło­dawca tczewskiego Orszaku. Ode­bral­iśmy nagrodę dla orga­ni­za­tora, czyli całego Przeoratu.

Wymieniono nas jako komitet który wprowadził najwięcej innowacji w orga­ni­za­cję orszaku. JE Kar­dy­nałowi Kaz­imier­zowi Nyc­zowi nasz przeor krótko przekazał infor­ma­cję o Orderze Świętego Stanisława i wręczył kro­nikarskie zapiski o dzi­ałal­ności naszego Prze­o­ratu. Obe­jrzeliśmy przed­staw­ie­nie jasełkowe, prace plas­ty­czne i szopki zgłos­zone na konkurs oraz wysłuchal­iśmy kon­certu kolęd.