październik

7 października 2018 r.

Tysiące mieszkańców Wejherowa i okolic wzięło udział w dorocznej uroczys­tości w Sank­tu­ar­ium Bło­gosław­ionej Męczen­nicy Alicji Kotowskiej i Towarzyszy w Lesie Piaśnickim. Cen­tral­nym punk­tem uroczys­tości była Msza Święta spra­wowana przez Met­ro­pol­itę Gdańskiego ks. abp. Sła­woja Leszka Głódzia. Ks. abp. Sła­woj Leszek Głódź dokonał poświęce­nia nowych pom­ników, mon­u­men­tów i płyt nagrob­nych na Paleniskach — Grobach Kre­ma­to­ryjnych. Ważnym ele­mentem uroczys­tości było prze­j­mu­jące „Requiem Piaśnickie” zaprezen­towane w Kapl­icy Leśnej przez aktorów Teatru Otwartego z Gdańska. W uroczys­tości wzięli udział m.in. marsza­łek wojew­ództwa pomorskiego, prze­wod­niczący Rady Miasta Wejherowa, prezy­dent miasta Wejherowa, dyrek­tor Muzeum Piaśnick­iego w Wejherowie Teresa Pat­sidis i inni. W uroczys­tości wzięli udział Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Ś. S. — Hen­ryk Jarosz (główny ani­ma­tor), Piotr Stec — koman­dor sztum­ski, Adam Wika-​Czarnowski i Grze­gorz Sobczyński. Księdzu dziekanowi Danielowi Nowakowi za wiele lat patri­o­ty­cznej dzi­ałal­ności, szczegól­nie w roku niepodległości, Piotr Stec i Hen­ryk Jarosz wręczyli Medal 100-​lecia Odzyska­nia Niepodległości, co spotkało się z akcep­tacją ks. Arcy­biskupa i zgro­mad­zonej pub­liczności. Kawalerowie złożyli wiązankę kwiatów pod pom­nikiem ofiar w Piaśnicy. Akcen­tem uroczys­tości było odsłonię­cie i złoże­nie kwiatów pod tablicą zna­j­du­jącą się przy drodze do mogił piaśnic­kich, upamięt­ni­a­jącą życie i przeogromne zasługi dla pol­skości Pomorza hra­biego Witolda Kukowskiego (18821939), patri­oty, ostat­niego właś­ci­ciela Kolibek. Zamor­dowanego w Piaśnicy. Tablicę ufun­dowali kawalerowie Hen­ryk Jarosz i Tadeusz Trocki. Po uroczys­tości goś­cie Orderu zostali zaproszeni przez kawalera Hen­ryka Jarosza do restau­racji na obiad.

7 października 2018 r.

Aby ucz­cić jubileusz 20 lecia Wielkiego Prze­o­ratu Świętego Stanisława Aus­trii spotkali się w Eggen­burgu damy i kawalerowie z Aus­trii, Niemiec, Wielkiej Bry­tanii i Pol­ski. Wielki Mis­trz Walde­mar Wilk pod­pisał porozu­mie­nie o współpracy z księ­ciem Toskanii i Tran­syl­wanii San­dor i Hertą Mar­garete Hab­s­burg, wręcza­jąc im Pier­wszą Klasę orderu Świętego Stanisława. Otrzy­mał w zamian najwyższe odz­naczenia od Arcyk­się­cia. Po Mszy Świętej w goty­ckim koś­ciele odpraw­ianej przez Ojca Krzysztofa odbyła się uroczysta Inwest­y­tura przy­go­towana bardzo sprawnie przez Wielkiego Prze­ora dr. Alexan­dra Graff de Pancsova. Po tym na placu przed koś­ciołem było pow­i­tanie przez władze miasteczka Eggen­burg, salwa pow­italna, salwa z armaty i kon­cert orkiestry. Po czym uroczysta kolacja jubileuszowa w Stadtho­tel w cza­sie której zasłużonemu kawalerowi przekaza­l­iśmy Medal 250. lecia Orderu Ś.S. Na uroczys­tości aus­tri­ack­iego Jubileuszu został też zapros­zony Ste­fan Kukowski.

Była też okazja do przekaza­nia książki o dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego Arcyk­siężnej i Wielkiemu Prze­orowi Austrii.