AD 2014

6 sty­cz­nia 2014 r.

Orszak Trzech Króli w Tczewie pow­stał z inic­jatywy prze­ora Ste­fan Kukowskiego. Po kilku miesią­cach przy­go­towań ruszyłuli­cami miasta Orszak. Były rodziny z małymi dziećmi, przed­szkola, orga­ni­za­cje społeczne i wielka rzesza ludzi spotkali z królem Kacprem (kawalerem Witol­dem Sos­nowskim), który hojną ręką roz­dawał słody­cze. Skry­bowie pieczę­cią królewską potwierdzali udział w Orszaku. Wyruszył Król Kacper Pier­wszy i setki dzieci­aków prze­bogato ubranych, wśród których był Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna. Szli radośni, weseli śpiewa­jąc kolędy i gra­jąc na instru­men­tach. Na sce­nie w gro­cie betle­jem­skiej dla Świętej Rodziny od godziny trwał kon­cert kolęd w wyko­na­niu chóru dziecięcego „Biedronki”, chóru „Pasjonata” i Mar­iusza Dworakowskiego. Królewski skryba wyp­isy­wał dla rodzin cer­ty­fikaty pod­pisane przez biskupa Ryszarda Kasynę, starostę Józefa Puczyńskiego i prze­ora OŚS Ste­fana Kukowskiego. Skry­bowie trzema wielkimi pieczę­ci­ami potwierdzali prze­by­cia drogą serca, mod­l­itwy i człowieka — całej Trasy Królewskiej. Wszys­tkie cer­ty­fikaty były­drukowane staraniem kawalera Grze­gorza Płazy. Damy częs­towały gorącą herbatą i kawą oraz ciastem, słody­czami i jabłkami pode­j­mowali tysiące gości Świętej Rodziny. Całoś­cią zaw­iadała dama Halina Cybul­ska. Najwięk­szymi dar­czyń­cami byli kawalerowie: Piotr Rezmer i Leszek Meler, logisty­cznie wspierał Woj­ciech Antoniewicz i Tadeusz Bąk. Mate­ri­alną pomocud­zielił kawaler Zbig­niew Ciec­holewski ale też kapelan ks. Piotr Wysga.

Król Kacper Pier­wszy składa hołd i dar Królowi Królów. Całoś­cią wymarszu koor­dynował kawaler Zenon Żynda, a wspo­ma­gał Grze­gorz Płaza. Każdy uczest­nik mógł pobrać cer­ty­fikat udzi­ału w orszaku, korony, nakle­jki oraz chorąg­wie dla grup przy­go­towane przez prze­ora. Ruszyła druga grupa orsza­kowaw­ielką trasą. Na czele ksiądz Woj­ciech Korzeniak na białym ogierze — Król Mel­chior Pier­wszy. Za nim konno asysta dwóch dam i dwóch kawalerów na czterech rączych rumakach. Dalej konno królowa Jad­wiga ze swoim orsza­kiem — patronka naszego miasta. Kilku kilo­metrową trasą idą śpiewa­jąc kolędy i gra­jąc na instrumentach.

W gro­cie betle­jem­skiej król składa hołd i dar kadzidła Dzieciątku. W towarzys­t­wie paz­iów bryczką dwukonną król Bal­tazar Pier­wszy — Wiesław Micha­lak przy­był długą trasą królewską. Za nim jechała asysta kon­nych: ryc­erza i dwórki. Bal­tazar złożył pokłon w afrykańskim rycie i dar złota Królowi Królów. Cały orszak zamyka grupa Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w przy­należnych im pur­purowych płaszczach z krzyżem. To oni są głównymi orga­ni­za­torami tej wspani­ałej uroczys­tości. Na sce­nie prowadzący ksiądz Michał Lal odczy­tuje słowa Pisma Świętego o pokłonie Mędr­ców ze Wschodu. Eksce­lencja ks. Biskup Ryszard Kasyna powiedział, iż ”Tczew stał się dzisiaj Betle­jem”, żar­tu­jąc mówił ”(…) w tak dorod­nym towarzys­t­wie tylu królów i królowych jeszcze nigdy nie wędrowałem”. Piękne słowa życzeń złożył też w imie­niu władz Powiatu Tczewskiego wices­tarosta Mar­iusz Wiórek, pod­kreśla­jąc iż takiejrzeszy ludzi ten plac już dawno nie widział. Sza­cuje się, iż udział wzięło 45 tysięcy osób z Tczewa i okol­icy. Wspólny śpiew kolęd, roz­dawanie śpiewników kolę­dowych, wspólne zdję­cia, szczegól­nie z damami i ryc­erzami na koni­ach ale i królami także z bisku­pem zakończyły Orszak pod naszym patronatem.

7 sty­cz­nia 2014 r.

Złote Krzyże Zasługi przyz­nał Prezy­dent RP Bro­nisław Komorowski Ste­fanowi Lubawskiemu i Tadeuszowi Wło­dar­czykowi. Tak wysokie odz­nacze­nie przyz­nano naszym kawalerom za wielo­let­nią sze­roko rozu­mi­aną dzi­ałal­ność społeczną na rzecz lokalnej społeczności i za efek­ty­wne wysiłki na rzecz roz­woju przed­siębior­c­zości. Świad­czy to dobit­nie, iż nasi kawalerowie w Orderze są akty­wni społecznie i cieszy nas doce­ni­anie ich pracy chary­taty­wnej, także poza naszym Prze­o­ratem. Damy i kawalerowie serdecznie grat­u­lują swym konfratrom.

11 sty­cz­nia 2014 r.

Ogólnopol­ski Zjazd Orsza­ków (orga­ni­za­torów z 178 miejs­cowości) odbył się pod warsza­wskim Józe­fowie. Udział wzięli, na prośbę Prezesa Fun­dacji Macieja Marchewicza w stro­jach galowych, kawalerowie Woj­ciech Antoniewicz, Witold Sos­nowski i Ste­fan Kukowski — pomysło­dawca tczewskiego Orszaku. Ode­bral­iśmy nagrodę dla orga­ni­za­tora, czyli całego Przeoratu.

Wymieniono nas jako komitet który wprowadził najwięcej innowacji w orga­ni­za­cję orszaku. JE Kar­dy­nałowi Kaz­imier­zowi Nyc­zowi nasz przeor krótko przekazał infor­ma­cję o Orderze Świętego Stanisława i wręczył kro­nikarskie zapiski o dzi­ałal­ności naszego Prze­o­ratu. Obe­jrzeliśmy przed­staw­ie­nie jasełkowe, prace plas­ty­czne i szopki zgłos­zone na konkurs oraz wysłuchal­iśmy kon­certu kolęd.

20 sty­cz­nia 2014 r.

W Starost­wie Powia­towym na zaprosze­nie starosty Józefa Puczyńskiego i prze­ora Ste­fana Kukowskiego spotkali się najak­ty­wniejsi współor­ga­ni­za­torzy i dar­czyńcy, którzy tworzyli Orszak Trzech Króli na uli­cach miasta Tczewa. Na spotka­niu było ponad 50 osób reprezen­tu­ją­cych insty­tucje, orga­ni­za­cje, szkoły i parafie, które wielce przy­czyniły się do sukcesu naszego Orszaku. Przy kawie i roga­likach, starosta Józef Puczyński, ks. dziekan Krzysztof Stolt­mann i przeor Ste­fan Kukowski wręczali podz­iękowa­nia pod­pisane też oso­biś­cie przez głównego patrona JE Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasynę.

Po wysłucha­niu wielu miłych słów pod adresem orga­ni­za­torów stwierdzil­iśmy jed­no­myśl­nie, iż w lat­ach następ­nych będziemy wespółor­ga­ni­zowali orszaki w Tczewie. Dyplomy za wielki wkład i zaan­gażowanie oraz włożone środki otrzy­mali dama Halina Cybul­ska, kawalerowie: Zenon Żynda, Grze­gorz Płaza, Piotr Rezmer, Woj­ciech Antoniewicz, Leszek Meler, Tadeusz Bąk, ale też Zbig­niew Ciec­holewski i Tadeusz Wło­dar­czyk. Witotld Sos­nowski zaszczy­cony funkcją Króla, szczegól­nie wiele zro­bił, aby jego dwór i zapros­zone do Orszaku dzieci radośnie ucz­ciły święto Trzech Króli. Wiele wniósł w orga­ni­za­cję orszaku również nasz kapelan ks. prałat Piotr Wysga.

Do następ­nego roku!

11 kwiet­nia 2014 r.

Kalwaria Wejherowska, zwana Jero­zolimą Kaszub­ską to wotum Jakuba Wejhera za ura­towanie życia w bitwie pod Białą Smoleńska w 1634 roku. Kro­nikarz zapisał: Pod Białą uczyniłem swój ślub, pod Białą go wypełnię.

11 kwiet­nia 2014 roku z inic­jatywy Koman­dora Wejherowskiego Zyg­munta Hazuki w drodze krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej uczest­niczyli i tek­sty drogi krzyżowej na poszczegól­nych stac­jach czy­tali: Zyg­munt Hazuka, Hen­ryk Jarosz i Tadeusz Trocki. Wsparli czy­tanie tek­stów pos­tu­lanci Jarosław Kierznikow­icz i Jarosław Dąbrowski. Kawalerowie wys­tąpili w pełnej gali wśród wielkiego tłumu pąt­ników z Wejherowa i okolic. Wspani­ała inic­jatywa kon­fratrów wejherowskich.

Serdeczne Bóg zapłać!

11 kwiet­nia 2014 r.

11 kwiet­nia 2014 roku w pałacu w Waplewie Wielkim z inic­jatywy kawalera Pio­tra Steca miało miejsce uroczyste rozstrzyg­nię­cie I Konkursu Kul­tury i Trady­cji Szlacheck­iej połąc­zone z galą wręczenia nagród i wyróżnień. Orga­ni­za­torami tego dużego wydarzenia było Sto­warzysze­nie Samorządne Pow­iśle, Wójt Gminy Stary Targ oraz Muzeum Trady­cji Szlacheck­iej w Waplewie Wielkim. Hon­orowy patronat nad Konkursem objęła pani Izabela hra­bina Sier­akowska i Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Uroczys­tość wręczenia nagród rozpoczęła się w ryt­mie polonezów granych na fortepi­anie przez pana Zyg­munta Smolińskiego. Przeor Ste­fan Kukowski lau­re­atom, opiekunom, rodz­i­com oraz orga­ni­za­torom złożył spec­jalne podz­iękowa­nia i wyróżnienia.

Na konkurs wpłynęło aż 196 prac, które ze względu na dużą ilość i różnorod­ność, orga­ni­za­torzy podzielili na trzy kat­e­gorie: prace plas­ty­czne, prace przestrzenne i maki­ety oraz prace mul­ti­me­di­alne i mono­graficzne. Warto pod­kreślić bardzo wysoki poziom wielu prac więc wybór był naprawdę trudny.

Wielkie słowa uzna­nia należą się wszys­tkim autorom i ich opiekunom. Jest nam niezwykle miło, że tem­atyce his­torii, kul­tury i trady­cji swój czas i tal­ent poświę­ciło aż tylu wykon­aw­ców. W każdej kat­e­gorii wyło­niono zwycięzców, ale dodatkowo przyz­nać trzeba było Grand Prix Konkursu.

Składamy szczególne podz­iękowa­nia osobom, insty­tucjom i fir­mom, które wsparły orga­ni­za­cję konkursu i fun­dowały zestawy atrak­cyjnych i ciekawych nagród. Oczy­wiś­cie wśród najwięk­szych dar­czyńców byli kawalerowie Orderu: Antoni Fila, Zdzisław Frątczak i główny orga­ni­za­tor Piotr Stec.

Zaczy­namy odliczanie do drugiego konkursu, który już za niespełna rok…

23 kwiet­nia 2014 r.

Inic­ja­torem cyklu kon­certów poetycko-​muzycznych „Budu­j­cie na skale” z okazji 15-​lecia wiz­yty Ojca Świętego w Pelplinie jest kawaler Bog­dan Wiśniewski. Patronat objął ks. bp Ryszard Kasyna, starosta tczewski Józef Puczyński i bur­mistrz Pelplina Andrzej Stanuch. Pier­wszy kon­cert odbył się 23 kwiet­nia 2014 roku w Bib­liotece Diecez­jal­nej do słów Karola Woj­tyły w inter­pre­tacji aktorskiego małżeństwa.

Całość prowadził kawaler Bog­dan Wiśniewski. Pro­jekty plas­ty­czne i scenografię wykonał przeor Ste­fan Kukowski. Ciasta dostar­czył kawaler Leszek Meler. Udział w tym dos­to­jnym przed­staw­ie­niu wzięli przede wszys­tkim mieszkańcy Pelplina i okolic.

Następne kon­certy już niedługo…

26 kwiet­nia 2014 r.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego, jed­nocześnie w dniu kan­on­iza­cji w Rzymie papieży św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II, odbyły się w Starog­a­rdzie Gd. uroczys­tości dziękczynienia za dar ich świę­tości. Z inic­jatywą uczczenia papieża Polaka, wynie­sionego na ołtarze przez Jego Świą­to­bli­wość Fran­ciszka, wys­tąpiła Koman­do­ria Starog­a­rdzka Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława, zna­j­du­jąc wspar­cie księży całego dekanatu na czele z dziekanem ks. Prałatem Józe­fem Pick­iem, kapelanem naszego Prze­o­ratu. Uroczys­tości dziękczynne za wyniesie­nie do chwały ołtarza nowego świętego zgro­madz­iły ok. 5 tyś. wiernych z dekanatu starog­a­rdzkiego. Ludzie przy­byli w czterech równoczes­nych piel­grzymkach z poszczegól­nych parafii, gro­madząc się o godz. 20.00 przed koś­ciołem. Każdy z piel­grzymów złożył na stop­ni­ach koś­cioła płonący znicz, zapalony od łagiewnick­iej „iskry miłosierdzia”. Tym samym pow­stało ogromne serce z czer­wonych świateł (w intencji wiernych) w promieni­ach białych (w intencji zmarłych), gore­jące w zapada­ją­cym zmroku. Piękny sym­bol wiary!

Na mod­l­itwie i śpiewie oczeki­wano na uroczyste wniesie­nie relik­wii papies­kich — z krwią i włosami św. Jana Pawła II, które w pięknym powozie przy­wieziono w asyś­cie kawalerów Orderu Świętego Stanisława na miejsce uroczys­tości. W drodze od fig­ury Papieża przy starog­a­rdzkiej farze św. Mateusza, aż na miejsce uroczys­tości dzierżyli je wraz z ks. prał. Józe­fem Pick­iem asys­tu­jący mu Ste­fan Kukowski – prze­ori kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego, Grze­gorz Płaza, Witold Sos­nowski i Ryszard Sza­woch. Po umieszcze­niu na wyniosłym cokole dwóch relik­wiarzy rozpoczął się akt dziękczynienia. Po pow­i­ta­niu przez pro­boszcza uczest­ników wiec­zornego zgro­madzenia oraz słowie dziekana wikar­iusz parafii Miłosierdzia Bożego, poprowadził modły przepla­tane pieś­ni­ami w wyko­na­niu parafi­al­nych grup wokalno-​muzycznych. Po odśpiewa­niu Koronki do Miłosierdzia Bożego, o godz. 21.37 (w godzinie śmierci Papieża i nar­o­dzin dla Nieba), rozległa się mod­l­itwa „Pater­nos­ter” odt­wor­zona z nagra­nia głosu Papieża, a nad głowami zgro­mad­zonych rozbłysły fajer­w­erki, zaś po nich wybrzmiał gromki aplauz jako wyraz wspól­nej radości.

Starog­a­rdzka uroczys­tość była wyjątkowym aktem podz­ięki za kan­on­iza­cję św. Jana Pawła II, a liczny w niej udział mieszkańców miasta i okolic dow­iódł, że pamięć o Jego pon­ty­fika­cie wciąż jest żywa i wiąże ludzi aktu­al­nym nadal przesłaniem. Należy dodać, iż Koman­do­ria Starog­a­rdzka Orderu Świętego Stanisława włączyła w intencję dziękczynną uroczys­tości także cel chary­taty­wny, dochód z zakupu tysięcy zniczy do ułoże­nia serca przekazała na wspar­cie let­niego wypoczynku dzieci koloni­jnych, rekru­tu­ją­cych się z niezamożnych rodzin. Zor­ga­nizuje je parafia naszego kapelana NSPJ na Łapiszewie mocno wspier­ana mate­ri­al­nie przez damę Jan­inę Lubawską i kawalerów Sła­womira Flis­sikowskiego, Ste­fana Lubawskiego, Ryszarda Szwocha i Ks. Józefa Picka.

3 maja 2014 r.

Z inic­jatywy naszego kapelana ks. prałata Pio­tra Wysgi, 3 maja po mszy świętej za Ojczyznę posad­zono dąb na tere­nie Parafii Krzyża Świętego w Tczewie w towarzys­t­wie prezy­denta miasta i starosty tczewskiego. Dorodne drzewo jest na pamiątkę kan­on­iza­cji Świętego Jana Pawła II. W uroczys­tości wzięły udział poczty sztan­darowe i wielu wiernych, którzy przy­byli na mszę świętą. Także i nasz Prze­o­rat ma w tym dziele swój skromny udział.

8 maja 2014 r.

Dzień ten jest dniem naszego patrona Świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika. Z radoś­cią więc przyjęliśmy zaprosze­nie ks. Kanon­ika Feliksa Kameck­iego, pro­boszcza koś­cioła pod wezwanie naszego patrona w Sub­kowach, niedaleko Tczewa. Bral­iśmy udział w pro­cesyjnym prze­jś­ciu do koś­cioła niosąc relik­wiarz z relik­wiami Biskupa Męczen­nika, potem we Mszy Świętej kon­cele­browanej przez biskupa pomoc­niczego Diecezji Pelplińskiej Wiesława Śmigla. W imie­niu naszego prze­o­ratu dar ornat z podobizną Świętego Jana Pawła II, złożył kawaler Witold Sos­nowski. Po Mszy przes­zliśmy do domu parafi­al­nego, gdzie czekał na nas raut przy­go­towany przez kawalera Pio­tra Rezmera. W tym cza­sie wyek­sponowal­iśmy trzy tomy naszych kro­nik, podz­iękowal­iśmy za zaprosze­nie, deklaru­jąc dal­szą współpracę z naszym patronackim koś­ciołem. Był też czas na indy­wid­u­alne roz­mowy z ponad 30-​stoma księżmi diecezji pelplińskiej, z księdzem bisku­pem oraz wyko­nanie wielu pamiątkowych zdjęć.

Udział w tym duchowym przeży­ciu w dniu Świętego Stanisława wzięli kawalerowie: Tadeusz Bąk, Antoni Fila, Zdzisław Frątczak, Zyg­munt Hazuka (koman­dor Wejherowski), Hen­ryk Jarosz, Ste­fan Kukowski (przeor Pomorski), Leszek Meler, Grze­gorz Płaza, Witold Sos­nowski, Grze­gorz Stańczyk, Piotr Stec, Bog­dan Wiśniewski, Ks. Wysga Piotr (kapelan Świa­towego Orderu) oraz Zenon Żynda.

17 maja 2014 r.

Ks. Prałat Fran­ciszek Kamecki zaprosił kawalerów i damy na uroczyste obchody swego 50-​lecia kapłaństwa, co przyjęliśmy z radoś­cią. W darze przynieśliśmy sre­brny relik­wiarz do relik­wii św. Brata Alberta przed­staw­ia­jący boch­enek chleba nat­u­ral­nej wielkości. Pro­jekt relik­wiarza nat­u­ral­nie naszego prze­ora. Msza święta Złotego Jubi­lata, którą kon­cele­brował wraz z bratem swoim ks. Felik­sem Kameckim uhonorował i piękną homilię głosił ks. biskup sufra­gan Wiesław Śmigiel. Po mszy było wiele różnych atrakcji dla rzeszy zgro­mad­zonych wiernych i zapros­zonych gości. Wśród nich byli kawalerowie naszego Prze­o­ratu: Woj­ciech Antoniewicz, Andrzej Grzyb (sen­a­tor Rzeczy­pospo­litej), Ste­fan Kukowski (przeor Pomorski), Tadeusz Serocki, Kaz­imierz Smoliński, Ryszard Szwoch, Bog­dan Wiśniewski, Ks. Piotr Wysga (kapelan Świa­towego Orderu).

1 czer­wca 2014 r.

Najbardziej potrze­bu­ją­cym dzieciom, ale także ich rodzi­nom w dniu dziecka przekazano zebrane dary, głównie żywieniowe. Nasz kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk przekazał 800 lodów, pizze i bagi­etki. Łącznie przekazano w tym dniu ponad 400 kg żywności rodzi­nom wielodzietnym.

Główny orga­ni­za­tor Witold Sos­nowski, dołożył jeszcze słody­cze i mate­ri­ały szkolne dla dzieci. Karna kole­jka była długa, ale dobrze zor­ga­ni­zowana. Przy okazji wspar­liśmy pro­duk­tami Świ­etlicę „Car­i­tas” przy parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego.

1 czer­wca 2014 r.

Należy wspom­nieć o dzi­ałal­ności chary­taty­wnej kawalera Ste­fana Lubawskiego na rzecz dzieci i młodzieży. Wsparł wydanie płyty DVD z nagra­ni­ami piosenekdla dzieci wg Marii Konop­nick­iej w wyko­na­niu znanej sopranistki Jolanty Grzony, udzielił znaczącej pomocy mate­ri­al­nej na rzecz dziecię­cych zespołów sportowych w akro­batyce i koszykówce.

Wsparł finan­sowo jedyne w Polsce wydawnictwo Świa­towego Związku Artys­tów Malu­ją­cych Ustami i Nogami AMUN w Raci­borzu. Pomoc taka pozwala na orga­ni­zowanie wys­taw w kraju i za granicą, jak również plen­erów malarskich.