AD 2012

8 sty­cz­nia 2012 r.

Prezy­dent Miasta Mirosław Pobłocki i Prze­wod­niczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn zaprosili wszys­t­kich ludzi dobre­j­woli na spotkanie, aby wraz z ks. Infułatem Stanisławem Grun­tem i Starostą Józe­fem Puczyńskim podz­iękować za wielkie serce i różno­rakie w formie dary na rzecz współoby­wa­teli miasta w cza­sie Wielkiej Tczewskiej Wig­ilii. Do wręczenia popros­zono także inic­ja­tora tej Wig­ilii Ste­fana Kukowskiego. Przy­było ponad 40 osób reprezen­tu­ją­cych także orga­ni­za­cje i sto­warzyszenia. Najbardziej zasłużeni od lat kawalerowie to: Włodz­imierz Mroczkowski, Piotr Rezmer, Leszek Meler, ale także Witold Sos­nowski i Kaz­imierz Smoliński. Uroczys­tość wręczenia podz­iękowań uświet­niły kolędy i pas­torałki w wyko­na­niu dzieci z Przed­szkola „Jarzębinki” Pani Janiny Mroczkowskiej.

8 sty­cz­nia 2012 r.

Kon­cert Noworoczny znanego w kraju zespołu „New Life’m” pow­stał z inic­jatywy Banku Żywności z Tczewa. Zaprosil­iśmy na kon­cert głównie wielkie grono wolon­tar­iuszy, którzy w ostat­nich lat­ach tworzyli armię wspier­a­jącą wiele inic­jatyw chary­taty­wnych na tere­nie miasta i powiatu tczewskiego. Stąd wręcza­jący spec­jalne podz­iękowa­nia dla pani Marii Jankowskiej — prezes Banku Żywności, prezy­denta miasta Tczewa Mirosła­wowi Pobłock­iemu, starosty tczewskim — Józe­fowi Puczyńskiemu, ale także dla Prze­ora Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława — Ste­fanowi Kukowskiemu. Wśród niewielu szczegól­nie wyróżnionych za wielo­let­nią inic­jatywę i dzi­ałal­ność chary­taty­wną na rzecz lokalnej społeczności znaleźli się rown­ież nasi kawalerowie: Witold Sos­nowski, Piotr Rezmer i Leszek Meler. Wsparła kon­cert dama Halina Cybul­ska i pos­tu­lant Sła­womir Miel­nik. Na sali widzieliśmy również z rodz­i­nami naszych kawalerów W.Antoniewicza i W.Mroczkowskiego.

12 sty­cz­nia 2012 r.

Infor­ma­cje z dzi­ałalnosci Artura Rzewuskiego kawalera Orderu Sw. Stanisława w Kwidzynie w okre­sie Wig­ili­jnym Szkoła Pod­sta­wowa nr 7 z inter­natem w Kwidzynie (szkoła spec­jalna) otrzy­mała 50 kg pierogów wig­ili­jnych, 24050 śpiewników z kolę­dami, Dom Dziecka ul. Stasz­ica, Mal­borska, Ryjewo, 46 kg pierogów, 20 śpiewników z kolę­dami, stroik świąteczny, 4 kg pierogów świątecznych — rodz­ina muzuł­mańska (uchodźcy z Czeczeni – mieszkają na tere­nie Kwidzyna). Gim­nazjum w Wandowie30 szk­lanek do użytku szkol­nego i 14 koszulek dla druzyny szkol­nej, Dom Pomocy Społecznej — 14 koszulek sportowych na ręce Dyrek­tora DPS-​u, Dla Ochot­niczej Straży Pożarnej w Wandowie dla potrzeb świ­etl­icy strażack­iej przekaza­łem 30 kpl. szk­lanek Paczki żywnoś­ciowe. Państwo Jędrze­jew­scy z Nowej Wioski — rodz­ina 11osobowa — Pani Gralewska Justyna z Wandowa — samotna matka z 3. dzieci — Pani Jolanta Kępa zAl­ber­towa — 6 dzieci, Pan Jerzy Lech z Prabut rodz­ina 3 osobowa maleńkie dziecko oboje nie pracują poza tym Pan Lech jest ciężko chory. Roz­dal­iśmt rown­ież paczki żywnoś­ciowe dla rodziny czeczeńskiej.

Brawo Arturze!

19 sty­cz­nia 2012 r.

W cza­sie wiz­yty dusz­paster­skiej J.E. Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi u naszego kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka przeor Ste­fan Kukowski wraz z ks. Infułatem Stanisławem Grun­tem wręczyli zasłużonemu gospo­dar­zowi podz­iękowa­nia, także w imie­niu prezy­denta miasta Tczewa i starosty tczewskiego, zawspo­ma­ganie wielu akcji chary­taty­wnych. Najwięk­szą pomoc otrzy­mu­jemy z firmy „Iglo­tex« już po raz dziewiąty w cza­sie Wielkiej Wig­ilii Tczewskiej.

22 sty­cz­nia 2012 r.

Z inic­jatywy naszego kapelana ks. Prałata Pio­tra Wysgi został zor­ga­ni­zowany kon­cert kolęd dla mieszkańców miasta. Wykon­aw­cami były chóry i zespoły z parafii Pod­wyższenia Krzyża Św., którego Kapelan jest pro­boszczem. Współor­ga­ni­za­torem było Starostwo Powia­towe Ele­menty plas­ty­czne i scenografia naszego prze­ora. Spon­sorowali dama Halina Cybul­ska i pos­tu­lant Sła­womir Miel­nika. Grat­u­lu­jemy wszech­stron­ności i wysok­iego poziomu artysty­cznego wszys­tkim wykon­aw­com i sza­cownemu mecenasowi.

25 sty­cz­nia 2012 r.

Przeor naszego Prze­o­ratu wraz z Dyrek­torem Muzeum Diecez­jal­nego ks. Win­cen­tym Pyt­likiem w cza­sie wiz­yty u naszego pos­tu­lanta Zbig­niewa Ciec­holewskiego omówił dofi­nan­sowanie cyklu kon­certów muzy­cznych orga­ni­zowanych w Diecezji Pelplińskiej. Głównym dar­czyńcą na ten szczytny cel są Zbig­niew Ciec­holewski i kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk. Na zdje­ciu: ks. dyrek­tor w imie­niu ks. Infułata S.Grunta wręcza podz­iękowanie za dzi­ała­nia charytatywne.

3 luty 2012 r.

Fak­ty­bardzo hojnego wspiera­nia akcji chary­taty­wnych (w tym pomoc świąteczną dla dzieci) zauważyły władze miejskie i wyróżniły naszego kawalera Ste­fana Lubawskiego i jego żonętytułemMECE­NAS AKUL­TURY”, a władze Gminy Starog­ard przyz­nały mu i wręczyły uroczyś­cie „MEDAL ZAZASŁUGI DLA GMINY STAROG­ARD GDAŃSKI”. Należy dodać stałą, bez­in­tere­sowną pomoc osobom ciężko chorym (onkolo­gia, kar­di­olo­gia, neu­rolo­gia itd. ) w zakre­sie dostępu do wybit­nych insty­tucji medy­cznych. Kawaler Ste­fanudziela też pomocy mate­ri­al­nej na leki trudno­dostępne, i na środki trans­portu do odległych placówek medy­cznych (Warszawa, Szczecin, Byd­goszcz) osobom indy­wid­u­al­nym.Także w ramach przy­należności do Orderu Świętego Stanisława spo­tykamy się z życ­zli­woś­cią Ste­fana i dlat­ego przeor naszego Prze­o­ratu w towarzys­t­wie kawalera Andrzeja Grzyba — sen­a­tora RP — wręczył spec­jalny dyplom grat­u­la­cyjny.

3 luty 2012 r.

Należy docenić pomoc pro pub­lico bono naszego kawalera Kaz­imierza Smolińskiegowielu orga­ni­za­cjom i ludziom w zakre­sie pomocy prawnej. Od wielu lat prowadzi sprawy prawne Parafii pw. Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie oraz sióstrz Domu Pomocy w Bielawkach. Udziela bezpłat­nych porad słuchac­zom w Diecez­jal­nym Radiu Głos w Pelplinie. Prowadzi sprawy prawne Sto­warzyszenia Rodz­ina Kolp­inga, Klubowi Inteligencji Katolick­iej w Gdańsku oraz innym orga­ni­za­cjom katolickim. Bronił w sprawach karnych członków Kaszubsko-​Kociewskiego Sto­warzyszenia im. TOW Gryf Pomorski w Szym­barku związanych z obroną krzyża i pom­nika por. Dambka w Szym­barku. Rozprowadził kilka­set kg „Ptasiego mleczka” w cza­sie wielu imprez pub­licznych. Poma­gał finan­sowo i rzec­zowo rodzinie wielodziet­nej (10 dzieci) ze wsi Nowa Cerkiew k. Morzeszczyna oraz rodzinie popowodziowej z Jaźwisk (Potłowo) gm. Gniew.

9 luty 2012 r.

Cykl kon­certów orga­ni­zowanych przez ks. dyrek­tora Win­cen­tego Pyt­lika jest wspo­ma­gana przez nasz Prze­o­rat. Najho­jniejszymi spon­so­rami są pos­tu­lant Zbig­niew Ciec­holewski oraz kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk. Niek­tórzy z nas uczest­niczą w orga­ni­zowanych kon­cer­tach w Muzeum Diecezjalnym.

11 luty 2012 r.

Nasz Prze­o­rat pod­jął się orga­ni­za­cji loterii fan­towej w cza­sie balu kar­nawałowego chóru Męskiego „Echo”. Kon­cepcją, pro­jek­tami plas­ty­cznymi i przy­go­towaniem losów zajął się Ste­fan Kukowski, zbiorem fan­tów kawaler Woj­ciech Antoniewicz. Fanty lub wkład finan­sowy dali kawalerowie: W.Mroczkowski, S.Lubawski, Z.Ciecholewski, A.Fila, T.Wło­dar­czyk, K.Smoliński, L.Meler, P.Rezmer, post. S.Mielnik oraz dama Halina Cybul­ska. Wiele, cza­sami o znacznej wartości, fan­tów spowodowało, iż „Ogród Nadziei” zebrał na tczewskie hos­picjum 2500 zł.

15 luty 2012 r.

Pod­sumowanie i podz­iękowa­nia za orga­ni­za­cje Sztum­skiego Spotka­nia Wig­ili­jnego na wniosek kawalera Antoniego Filii zor­ga­ni­zował starosta sztum­ski. Było prawie 20 osób zaan­gażowanych w orga­ni­za­cję tego chary­taty­wnego dzieła, w tym nasz kawaler Andrzej Dem­biński. Przeor za szczególny wkład i zaan­gażowanie wyróżnił kawalera Antoniego Filę, ks. Tomasza Bal­ińskiego i starostę Woj­ciecha Cymerysa. Bardzo pozy­ty­wnie oce­niono inic­jatywę naszych kawalerów i wszyscy zebrani zadeklarowali orga­ni­za­cję takiej wig­ilii w lat­ach następnych.

17 lipca 2012 r.

Dzieci polonusów z Białorusi także w tym roku prze­by­wali na dwu­ty­god­niowych kolo­ni­ach w Sztu­mie. Trzej opiekunowie i 37 dzieci i młodzieży bezpłat­nie goszczeni byli w Zes­pole Szkół. Przy­go­towano się staran­nie, aby zobaczyli jak najwięcej w kraju ojców. Byli w Gdańsku, na West­er­platte, Toruniu, Kwidzynie, Gniewie. Prze­o­rat nasz przy­go­tował się też na ich pobyt w Pelplinie i Tczewie, ale czasu już nie star­czyło — tyle było innych atrakcji. Pro­duk­tów spoży­w­czych od kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka na „Biesi­adę Kre­sową”, którą mocno wspierał nasz Prze­o­rat było tyle, że star­czyło na kolonię młodych Polaków. Finan­sowo wspierał ich również zac­nym zasobem kawaler Antoni Fila. On też dostar­czył kolonis­tom wiele napoi, które otrzy­mal­iśmy z Banku Żywności. Adz­ięki kawalerowi Jakowi Struczyńskiemu zwiedzili zamek w Gniewie korzys­ta­jąc z jego atrakcji. W cza­sie zakończenia pobytu młodych Polaków w Sztu­mie przeor zarysował z p. Swi­etłaną Mac­ulewicz opiekunką grupy białoruskiej dal­szą współpracę i dal­szą pomoc. Prze­wod­nicząca Koła Wspól­noty Pol­skiej w Sztu­mie oraz Prezes Sto­warzyszenia Samorządne Pow­iśle wręczyli kawalerowi Antoniemu Fila i prze­orowi Ste­fanowi Kukowskiemu stosowne podz­iękowa­nia, zaś najmil­szym podz­iękowaniem był krótki artysty­czny wys­tęp tych, których wspier­al­iśmy.

18 lipca 2012 r.

Czarny dzień Gminy Osiek. Wsobotę 14 lipca z połud­niowego zachodu nad­ciągnęła trąba powi­etrzna niszcząc zabu­dowa­niai mie­nie mieszkańców połud­niowej części gminy. Trąba powi­etrzna total­nego spus­toszenia dokon­ała w miejs­cowości Dębia Góra, Rado­goszcz i Wycinki. Zabiła mieszkańca i zraniła kilka osób. Zniszczyła dorobek całego życia wielu rodzin i osób. Wobec tragedii ludzi których dotknęło nieszczęś­cie, kawaler Ste­fan Lubawski zor­ga­ni­zował w „Pol­pharmie” zbiórkę pieniędzy, sam dając kilka tys. zło­tych. Na jego prośbę właś­ci­ciel zde­cy­dował się wyasyg­nowaćpo 40 tys. PLN dla każdej z wymienionych Gmin. Pieniądze zostały przekazane na spec­jalne konta pomocy poszkodowanym utwor­zone w tych gmi­nach. Oto reakcja godna kawalera Orderu Świętego Stanisława.