AD 2009

17 listopada 2013 r.

Nowy relik­wiarz ze sre­bra, try­bowany, z bursz­tynowymi aplikac­jami o szli­fie kaboszonowym, z herbami Pol­ski i Litwy, umieszc­zony w Kapl­icy Relik­wii w tczewskie Farze pow­stał z inic­jatywy i fun­dacji naszego kapelana ks. prałata Pio­tra Wysgi. Przez­nac­zony jest dla relik­wii Zyg­munta Szczęs­nego Felińskiego – pol­skiego biskupa, członka Rady Stanu Królestwa Pol­skiego. Święty Koś­cioła katolick­iego związany z pow­staniem sty­czniowym, stąd pro­jek­tant przeor Ste­fan Kukowski uwzględ­nił sym­bo­l­ikę pow­stańczą w tym dziele sztuki.

Księże prała­cie — Serdeczne Bóg zapłać!