AD 2020

6 lipca 2011 r.

Jestem wdz­ięczny za inic­jatywę prze­orowi Ste­fanowi Kukowskiemu i mam nadzieję, że będziemy współpra­cować przy wielu innych akac­jach i imprezach – powiedział prezy­dent Mirosław Pobłocki, wręcza­jąc przy­go­towane podz­iękowa­nia Prze­o­ra­towi i kawalerom Kaz­imier­zowi Smolińskiemu za obsługę stoiska i wolon­tariat oraz Leszkowi Melerowi i Piotrowi Rezmerowi za cały cater­ing dla obsługi stoiska i gości. Kam­er­alne spotkanie z tymi którzy przy­czynili się do tej wspani­ałej akcji human­i­tarnej, której celem było poprawa bez­pieczeństwa i pro­fi­lak­tyki zdrowot­nej, zamieniło się w gorącą dyskusję na temat pro­fi­lak­tyki zdrowia i bez­pieczeństwa. Nasz Prze­o­rat zadeklarował orga­ni­za­cję wielkiej akcji zdrowot­nej na tere­nie całego miasta Tczewa w październiku 2011 roku.