AD 2019

12 czer­wca 2011 r.

Kole­jny Fes­tyn Parafi­alny przy koś­ciele NMP Matki Koś­cioła. Pogoda dopisała, ludzie też. Od pier­wszego fes­tynu jesteśmy obecni jako dar­czyńcy, głównie przy tworze­niu wiz­erunku — Ste­fan Kukowski, ale także spon­soru­jąc inne rzeczy. Stąd loga Prze­o­ratu Pomorskiego, firm kawalerów: Tadeusza Wło­dar­czyka, Tadeusza Bąka, Pio­tra Rezmera.