maj

3 maja 2018 r.

Trady­cyjnie już odbyły sie uroczys­tości upamięt­ni­a­jące bło­gosław­ionego o. karmelitę Hilarego Januszewskiego z udzi­ałem kawalerów naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. W uroczys­toś­ci­ach wzięli udział: Hen­ryk Jarosz, Tomasz Jeschke, Ryszard Rogaczewski, Tadeusz Serocki, Tadeusz Trocki, Andrzej Zblewski i Ste­fan Kukowski. Mszy Świętej prze­wod­niczył ojciec Zbig­niew Czer­wień, przeor krakows­kich Karmelitów. Oprócz krakows­kich karmelitów byli również karmelici z Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Bolesnej w Obo­rach. Po mszy i złoże­niu kwiatów przy tabl­icy (pow­stałej z naszej inic­jatywy i fun­dacji) poświę­conej Bło­gosław­ionemu Hilaremu, ksiądz pro­boszcz Woj­ciech Jan Gruba z Parafii Niepokalanego Poczę­cia Najświęt­szej Maryi Panny poświę­cił tablicę z życio­ry­sem bło­gosław­ionego. Po uroczys­toś­ci­ach koś­ciel­nych z udzi­ałem wielu mieszkań­cach wsi na zaprosze­nie gospo­darzy spotkaliśmy się na poczęs­tunku omaw­ia­jąc współpracę Prze­o­ratu z zakonem krakowskim.

3 maja 2018 r.

Z inic­jatywy także naszej pos­tu­lan­tki Katarzyny Stu­dena zebrano żywność, głównie nabiał i mięso, które została przekazana do DPS w Pelplinie, do placówek prowad­zonych przez zgro­madze­nie Sióstr Miłosierdzia w Kar­tuzach, do Zgro­madze­nie Sióstr Miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Wol­sz­tynie. Razem przekazano w ścisłej współpracy ze Sto­warzysze­niem Miłosierdzia w Tczewie prawie 1500 kg żywności. Także 30 paczek żywnoś­ciowych ode­brały rodziny ubo­gie z Tczewa. Swój udział miała także dama Anna Bubka — Koman­do­ria Tczewska. Dużą lodówko– zam­rażarkę przekazał kaw. Ste­fan Kukowski. Grupa dzieci ze świ­etl­icy uczest­niczyła w całod­niowej wycieczce do Szym­barku razem z s. Natalią, s. Mał­gorzatą i b. akty­wnym preze­sem Sto­warzyszenia p. Jirim Stu­deny. Nie tylko żywność dzieciom jest potrzebna, także radość zwiedza­nia, którą możemy im dać.

7 maja 2018 r.

Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Andrzej Duda spotkał się z mieszkań­cami Sztumu oraz z lokalnymi samorzą­dow­cami. Wiz­ytę rozpoczął od złoże­nia kwiatów przy Pom­niku Rodła w Sztu­mie postaw­ionemu ku czci bojown­ików o pol­skość Pow­iśla. Wśród zapros­zonych samorzą­dow­ców był nasz kawaler Piotr Stec, członek Kapituły „Medalu 100. lecia Niepodległej”, który wręczył Prezy­den­towi Medal przekazu­jąc też wiedzę o Medalu i wielkiej roli Orderu Świętego Stanisława w dzi­ałal­ności społecznej. Podarowano Prezy­den­towi również anioła wyko­nanego w uśnick­iej pra­cowni z dziećmi niepełnosprawnymi prowad­zonej też przez Pio­tra Steca. Wśród gości oczy­wiś­cie nasz kawaler poseł Kaz­imierz Smoliński.

W Pelplinie Prezy­dent odwiedził również Bazy­likę Kat­e­dralną Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny zal­iczaną do najpiękniejszych dzieł goty­c­kich w Polsce. Bur­mistrz Pelplina Patryk Dem­ski pod­kreślił, że ziemia pelplińska naz­nac­zona jest krwią przod­ków, ale też „świet­nie może opowiedzieć his­torię małej ojczyzny wpisu­jącą się w stule­cie odzyska­nia niepodległości”. Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej szczegól­nie pod­kreślił rolę nowej kon­sty­tucji. Liczy, iż sen­a­torowie nie odbiorą swoich rodakom możli­wości decy­dowa­nia w ref­er­en­dum o ważnych sprawach. Prezy­dent Andrzej Duda:„Można też powiedzieć, że i Pol­ska, i Kociewie w tym wszys­tkim miały szczęś­cie, bo wartości muszą się zbu­dować po to, żeby mogły wros­nąć w men­tal­ność, w naturę ludzką, żeby mogły być przekazy­wane z pokole­nia na pokole­nie: muszą się pojawić, muszą zaist­nieć i tak się stało, i to było szczęś­cie tej ziemi” – zaz­naczył prezy­dent. Przeor pomorski wręcza­jąc kro­nikarskie zapiski Panu Prezy­den­towi pod­kreślił wielość dzi­ałań patri­o­ty­cznych i społecznych w ramach sze­rok­iej dzi­ałal­ności Orderu Świętego Stanisława.

8 maja 2018 r.

Święto Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika, patrona naszego Orderu obes­zliśmy w koś­ciele pod takim wezwaniem w Sub­kowach. Od lat wielu zapraszani jesteśmy przez gościn­nego pro­boszcza kan. Feliksa Kameck­iego na uroczystą mszę odpus­tową. Pro­cesyjnie wnieśliśmy relik­wie Świętego Stanisława, nieśliśmy dary ofi­arne, uczest­niczyliśmy w czy­ta­niu. Po mszy wraz z wieloma księżmi diecezji pelplińskiej byliśmy na bogatej kolacji, gdzie mieliśmy możli­wość zapoz­na­nia wszys­t­kich z dzi­ałal­noś­cią Orderu i naszego Prze­o­ratu. Przeor zdał spra­woz­danie z wręczeń „Medalu 100 lecia Niepodległości”, który jest inic­jatywą naszego prze­ora. W tym roku udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli kawalerowie: Ryszard Rogaczewski, Tomasz Jeschke, Tadeusz Serocki, Ste­fan Kukowski, Łukasz Par­tyka, Witold Sos­nowski, Leszek Meler, Antoni Fila, Piotr Cymanowski oraz damy: Halina Cybul­ska, Anna Par­tyka, Anna Bubka. Po uroczys­tej kolacji był czas na omówie­nie wewnętrznych spraw naszego Prze­o­ratu. Przeor pod­kreślił akty­wną dzi­ałal­ność rozwi­ja­jącej się Koman­dorii Sztumskiej.


8 maja 2018 r.

Tczewskie koło Pol­skiego Sto­warzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnoś­cią Intelek­tu­alną zor­ga­ni­zował fes­tyn z okazji Dnia God­ności Osoby Niepełnosprawnej. Impreza odbyła się na pl. Hallera w Tczewie. Gwiazdą w tym roku był Czesław Śpiewa Solo Act. Wys­tąpiła również Paula Brzóska oraz Igor Wasiewicz-​Pawlaczyk z orkiestrą Ter­apia. W pro­gramie także m.in. konkursy, kier­masz, wys­tępy, żywa flaga, poczęs­tunek. Przy­go­towaną loterię fan­tową wsparł również w tym roku nasz Prze­o­rat Pomorski, przekazu­jąc na ten cel wiele fan­tów i wydrukował zapro­jek­towane losy. Cho­ciaż w ten sposób mogliśmy wesprzec tę szla­chetną imprezę.