AD 2018

23 grud­nia 2012 r.

Wielka Wig­ilia Miejskapo raz dziesiąty została zor­ga­ni­zowana w Parku Kopernika w Tczewie. Patronat nad uroczys­toś­cią objął biskup pelpliński Ryszard Kasyna.Trady­cyjnie całość rozpoczęły kolędy w wyko­na­niu chóru męskiego „Echo”. Życzenia oraz bło­gosław­ieństwo księdza Biskupa, wspólny śpiew kolęd, przekazanie światła betle­jem­skiego przez tczews­kich harcerzy. Życzenia mieszkań­com złożyli prezy­dent miasta, starosta, komen­dant policji i straży, a w imie­niu wszys­t­kich dar­czyńców kawaler Włodz­imierz Mroczkowski. Po czym wszyscy podzielili się opłatkiem fun­dacji Kurii Pelplińskiej, których roz­dano 15.000. Prawie 4.000 śpiewników z kolę­dami fun­dacji miasta, starostwa i kawalera Z.Ciecholewskiego roz­dali harcerze. Było wielu dar­czyńców: restau­ra­torów, piekarzy, orga­ni­za­cje społeczne, szkoły i przed­szkola. Na dużej sce­nie wys­tępowały chóry, na małej sce­nie jasełka dla najmłod­szych. W żywym żłóbku uwagę przykuwały, nie tylko najmłod­szych uczest­ników Wig­ilii, żywe zwierzęta. Liceum Katolickie przy­go­towało ani­mację scen z Betle­jem. Najwięk­szy tłum był przy wydawa­niu ponad dwóch tysięcy zabawek. Dar tysiąca chle­bów od firmy Metryka przy­go­towali nasi kawalerowie: W.Sosnowski, W.Antoniewicz, T.Bąk, a poma­gał w roz­dawa­niu Biskup Ryszard Kasyna i starosta tczewski Józef Puczyński. O ciepłą kawę i herbatę dla obsługu­ją­cych zad­bała H.Cybulska. Pomoc w prowadze­niu Wig­ilii na dużej sce­nie była ze strony K.Smolińskiego. Najwięk­szymi dar­czyń­cami byli kawalerowie: T.Wło­dar­czyk, P.Rezmer i L.Meler. Orga­ni­za­cją logistyki jak zawsze należała do W.Mroczkowskiego. Spotkanie zor­ga­ni­zował samorząd miasta Tczewa, Starostwo Powia­towe przy współudziale Kurii Diecez­jal­nej w Pelplinie oraz Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława.