AD 2017

16 wrześ­nia 2012 r.

W tym roku odbył się się na tere­nie parku i w budynku Cen­trum Kul­tury i Sztuki Wielki Fes­tyn „Zad­baj o zdrowie” w dniu 16 wrześ­nia 2012 roku w godz. 1518. Patronat objął prezy­dent miasta Tczewa p. Mirosław Pobłocki, przy życ­zli­wości i pomocy dyrekcji i pra­cown­ików Cen­trum Kul­tury i Sztuki. Otwierał Fes­tyn wiceprezy­dent Zenon Drewa.

Były bezpłatne bada­nia medy­czne i porady dla wszys­t­kich mieszkańców. Z dużym zaan­gażowaniem udział wzięły firmy: Pol­skie Towarzystwo Pielęg­niarskie, Szpi­tale Tczewskie, Przy­chod­nia „Rogowscy”, Przy­chod­nia „Medyk”, ale także policja, straż miejska, straż pożarna oraz Zakład Utylizacji.

W cza­sie Wielkiego Pikniku 3. godzinny kon­cert dla licznie przy­byłej pub­liczności wykon­ały zespoły: Przed­szkole Niepub­liczne “Jarzębinka”, Przed­szkole nr 8, Chór Męski “ECHO” z Tczewa, Zespół „Qua­tro Voci”, Zespół Kam­er­alny „Deesis” ze Szkół Katolic­kich , Zespól Mega Ton — Mar­iusza Dworakowskiego z solistką Elizą Myszkiewicz ale także znany Zespół “ Bur­czy­bas “ z Gniewa. Tańczyła też młodz­i­utka Zuzanna Bonk.

Całość pro­fesjon­al­nie prowadzili nasz kawaler Włodz­imierz Mroczkowski w towarzys­t­wie Mag­daleny Olszewskiej. Witold Sos­nowski z naszego Prze­o­ratu przeprowadził son­daż doty­czący pro­fi­lak­tyki i służby zdrowia na tere­nie Tczewa, aby następny Fes­tyn „Zad­baj o zdrowie” był jeszcze lep­szy i uwzględ­niał oczeki­wa­nia mieszkańców naszego miasta. Fun­dował też cenne nagrody.

Każdy zespół prowadzący stoisko medy­czne otrzy­mał od nas ciasta i kawę, oczy­wiś­cie fun­dacji kawalerów Leszka Mel­era i Pio­tra Rezmera. Ale najwięk­szą atrakcją były różno­rakie ciasteczka piec­zone i roz­dawane wszys­tkim mieszkań­com naszego miasta uczest­niczą­cym w Festynie.5000 ciastek z pro­duk­tów L.Melera piekła i roz­dawała młodzież z Ośrodka Szkole­nia iWychowa­nia OHP. Sza­cować należy iż ponad 2800 osób brało udział w pikniku zdrowot­nym i wielu z nich sko­rzys­tało zdar­mowych porad i badań. Badanie poziomu ciśnienia, poziomu cukru, cho­les­terolu, sprawności psy­cho­ru­chowej w tes­tach prze­siewowych, pomiar wagi i obliczanie wskaźnika masy ciala BMI — porady diete­tyka, badanie mowy i słuchu, testy pamięci test sprawnoś­ciowy na row­erze treningowym — wpływ wysiłku fizy­cznego na akcję serca, zabawy dla dzieci rozład­owu­ją­cych agresję, porady neu­rol­o­gopedy — autyzm, wykony­wano masaże lim­faty­czne, tajskei, lecznicze. Także wykony­wano prostą diag­nos­tykę lab­o­ra­to­ryjną, były porady położnicze, infor­ma­cje o szkole rodzenia oraz porady lekarza pedi­atry. Oferta pro­bio­tyków oraz wit­a­min dla noworod­ków i niemowląt, stoisko reha­bil­i­ta­cyjne, mam­mo­grafia — szkole­nie nafan­tomach pro­fi­lak­tyki raka piersi, ćwiczenia i nauka pier­wszej pomocy przedlekarskiej. Pro­mocja kos­me­tyków, wys­tawa i pokazy biżu­terii. W różnych stoiskach gry i zabawy dla dzieci i młodzieży — przez gry do zdrowia. Na stoisku policji, strażymiejskiej i straży pożarnej — infor­mowano o bez­pieczeńst­wie, prewencji udziela­niu pomocy poprzez gry, zabawy, ćwiczenia, zaś na stoisku Zakładu Utyl­iza­cji Odpadów Stałych uświadami­ano iż ekolo­gia to zdrowie. Na 25 stoiskach roz­dano tysiące ulotek, broszur, kat­a­logów, gadżetów i słody­czy. Najwięcej stoisk przy­go­towali: Pol­skie Towarzystwo Pielęg­niarskie wraz z Szpi­ta­lami Tczewskimi, Przy­chod­nie „Rogowscy” oraz Przy­chod­nia „Medyk”. Fes­tyn real­i­zowali kawalerowie: całość logisty­czna — Włodz­imierz Mroczkowski, przy pomocy Woj­ciecha Antoniewicza i Tadeusza Bąka. Zaopa­trze­nie w poczęs­tunek i goszcze­nie zac­nych gości Halina Cybul­ska — dama naszego Prze­o­ratu. Pomysł, opra­cow­anie plas­ty­czne i orga­ni­za­cja całości naszego Prze­ora Ste­fana Kukowskiego.