AD 2013

11 kwiet­nia 2014 r.

Kalwaria Wejherowska, zwana Jero­zolimą Kaszub­ską to wotum Jakuba Wejhera za ura­towanie życia w bitwie pod Białą Smoleńska w 1634 roku. Kro­nikarz zapisał: Pod Białą uczyniłem swój ślub, pod Białą go wypełnię.

11 kwiet­nia 2014 roku z inic­jatywy Koman­dora Wejherowskiego Zyg­munta Hazuki w drodze krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej uczest­niczyli i tek­sty drogi krzyżowej na poszczegól­nych stac­jach czy­tali: Zyg­munt Hazuka, Hen­ryk Jarosz i Tadeusz Trocki. Wsparli czy­tanie tek­stów pos­tu­lanci Jarosław Kierznikow­icz i Jarosław Dąbrowski. Kawalerowie wys­tąpili w pełnej gali wśród wielkiego tłumu pąt­ników z Wejherowa i okolic. Wspani­ała inic­jatywa kon­fratrów wejherowskich.

Serdeczne Bóg zapłać!