AD 2014

20 sty­cz­nia 2014 r.

W Starost­wie Powia­towym na zaprosze­nie starosty Józefa Puczyńskiego i prze­ora Ste­fana Kukowskiego spotkali się najak­ty­wniejsi współor­ga­ni­za­torzy i dar­czyńcy, którzy tworzyli Orszak Trzech Króli na uli­cach miasta Tczewa. Na spotka­niu było ponad 50 osób reprezen­tu­ją­cych insty­tucje, orga­ni­za­cje, szkoły i parafie, które wielce przy­czyniły się do sukcesu naszego Orszaku. Przy kawie i roga­likach, starosta Józef Puczyński, ks. dziekan Krzysztof Stolt­mann i przeor Ste­fan Kukowski wręczali podz­iękowa­nia pod­pisane też oso­biś­cie przez głównego patrona JE Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasynę.

Po wysłucha­niu wielu miłych słów pod adresem orga­ni­za­torów stwierdzil­iśmy jed­no­myśl­nie, iż w lat­ach następ­nych będziemy wespółor­ga­ni­zowali orszaki w Tczewie. Dyplomy za wielki wkład i zaan­gażowanie oraz włożone środki otrzy­mali dama Halina Cybul­ska, kawalerowie: Zenon Żynda, Grze­gorz Płaza, Piotr Rezmer, Woj­ciech Antoniewicz, Leszek Meler, Tadeusz Bąk, ale też Zbig­niew Ciec­holewski i Tadeusz Wło­dar­czyk. Witotld Sos­nowski zaszczy­cony funkcją Króla, szczegól­nie wiele zro­bił, aby jego dwór i zapros­zone do Orszaku dzieci radośnie ucz­ciły święto Trzech Króli. Wiele wniósł w orga­ni­za­cję orszaku również nasz kapelan ks. prałat Piotr Wysga.

Do następ­nego roku!