AD 2014

6 sty­cz­nia 2014 r.

Orszak Trzech Króli w Tczewie pow­stał z inic­jatywy prze­ora Ste­fan Kukowskiego. Po kilku miesią­cach przy­go­towań ruszyłuli­cami miasta Orszak. Były rodziny z małymi dziećmi, przed­szkola, orga­ni­za­cje społeczne i wielka rzesza ludzi spotkali z królem Kacprem (kawalerem Witol­dem Sos­nowskim), który hojną ręką roz­dawał słody­cze. Skry­bowie pieczę­cią królewską potwierdzali udział w Orszaku. Wyruszył Król Kacper Pier­wszy i setki dzieci­aków prze­bogato ubranych, wśród których był Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna. Szli radośni, weseli śpiewa­jąc kolędy i gra­jąc na instru­men­tach. Na sce­nie w gro­cie betle­jem­skiej dla Świętej Rodziny od godziny trwał kon­cert kolęd w wyko­na­niu chóru dziecięcego „Biedronki”, chóru „Pasjonata” i Mar­iusza Dworakowskiego. Królewski skryba wyp­isy­wał dla rodzin cer­ty­fikaty pod­pisane przez biskupa Ryszarda Kasynę, starostę Józefa Puczyńskiego i prze­ora OŚS Ste­fana Kukowskiego. Skry­bowie trzema wielkimi pieczę­ci­ami potwierdzali prze­by­cia drogą serca, mod­l­itwy i człowieka — całej Trasy Królewskiej. Wszys­tkie cer­ty­fikaty były­drukowane staraniem kawalera Grze­gorza Płazy. Damy częs­towały gorącą herbatą i kawą oraz ciastem, słody­czami i jabłkami pode­j­mowali tysiące gości Świętej Rodziny. Całoś­cią zaw­iadała dama Halina Cybul­ska. Najwięk­szymi dar­czyń­cami byli kawalerowie: Piotr Rezmer i Leszek Meler, logisty­cznie wspierał Woj­ciech Antoniewicz i Tadeusz Bąk. Mate­ri­alną pomocud­zielił kawaler Zbig­niew Ciec­holewski ale też kapelan ks. Piotr Wysga.

Król Kacper Pier­wszy składa hołd i dar Królowi Królów. Całoś­cią wymarszu koor­dynował kawaler Zenon Żynda, a wspo­ma­gał Grze­gorz Płaza. Każdy uczest­nik mógł pobrać cer­ty­fikat udzi­ału w orszaku, korony, nakle­jki oraz chorąg­wie dla grup przy­go­towane przez prze­ora. Ruszyła druga grupa orsza­kowaw­ielką trasą. Na czele ksiądz Woj­ciech Korzeniak na białym ogierze — Król Mel­chior Pier­wszy. Za nim konno asysta dwóch dam i dwóch kawalerów na czterech rączych rumakach. Dalej konno królowa Jad­wiga ze swoim orsza­kiem — patronka naszego miasta. Kilku kilo­metrową trasą idą śpiewa­jąc kolędy i gra­jąc na instrumentach.

W gro­cie betle­jem­skiej król składa hołd i dar kadzidła Dzieciątku. W towarzys­t­wie paz­iów bryczką dwukonną król Bal­tazar Pier­wszy — Wiesław Micha­lak przy­był długą trasą królewską. Za nim jechała asysta kon­nych: ryc­erza i dwórki. Bal­tazar złożył pokłon w afrykańskim rycie i dar złota Królowi Królów. Cały orszak zamyka grupa Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w przy­należnych im pur­purowych płaszczach z krzyżem. To oni są głównymi orga­ni­za­torami tej wspani­ałej uroczys­tości. Na sce­nie prowadzący ksiądz Michał Lal odczy­tuje słowa Pisma Świętego o pokłonie Mędr­ców ze Wschodu. Eksce­lencja ks. Biskup Ryszard Kasyna powiedział, iż ”Tczew stał się dzisiaj Betle­jem”, żar­tu­jąc mówił ”(…) w tak dorod­nym towarzys­t­wie tylu królów i królowych jeszcze nigdy nie wędrowałem”. Piękne słowa życzeń złożył też w imie­niu władz Powiatu Tczewskiego wices­tarosta Mar­iusz Wiórek, pod­kreśla­jąc iż takiejrzeszy ludzi ten plac już dawno nie widział. Sza­cuje się, iż udział wzięło 45 tysięcy osób z Tczewa i okol­icy. Wspólny śpiew kolęd, roz­dawanie śpiewników kolę­dowych, wspólne zdję­cia, szczegól­nie z damami i ryc­erzami na koni­ach ale i królami także z bisku­pem zakończyły Orszak pod naszym patronatem.