AD 2019

17 kwiet­nia 2011 r.

Wszyscy Kawalerowie naszego Prze­o­ratu wraz z żon­ami zostali zaproszeni na kon­cert — bene­fis z okazji 70. urodzin naszego kapelana ks. prałata Pio­tra Wysgi. Tłum był taki, iż sala Domu Kul­tury nie pomieś­ciła wszys­t­kich którzy prag­nęli złożyć życzenia. Najwięk­szym darem był Sre­brny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława B.M. wręc­zony przez Prze­ora za wielkie zasługi chary­taty­wnego dzi­ała­nia. Wszyscy Kawalerowie indy­wid­u­al­nie złożyli oprócz darów pry­wat­nych gorące życzenia.

Plu­ri­mos annos, plu­ri­mos naszemu dro­giemu kapelanowi!

Przeor Ste­fan Kukowski, współor­ga­ni­za­tor uroczys­tości deko­ruje Sre­brnym Krzyżem Zasługi dos­to­jnego Jubilata

Ks .Prałat Piotr Wysga przyj­muje dekret Wielkiego Mis­trza - Życzenia składa kawaler Piotr Rezmer, który
kaw. Kaz­imierza Smolińskiego przy­go­towywał raut dla wszys­t­kich zapros­zonych gości

Kawaler Leszek Meler w imie­niu naszego Prze­o­ratu wręcza życzenia Kapelanowi

Zaproszeni księża, z ks. Infułatem Stanisławem Grun­tem Wśród zapros­zonych kawalerowie OŚS: Tadeusz Bąk,
przekazują życzenia od ks. Biskupa J.B.Szlagi Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Mar­iusz Matuszewski
oraz pos­tu­lant Andrzej Grzyb — sen­a­tor RP

Dos­to­jny Jubi­lat wśród tłumu swoich gorą­cych wiel­bi­cieli Część Kawalerów w cza­sie rautu