październik

10 października 2009 r.

Inwest­y­tura we Włocławku. Inwest­owany ks. Prałat Piotr Wysga, jeden z najbardziej zasłużonych księży Diecezji Pelplińskiej z rekomen­dacji kawalera Ste­fana Kukowskiego. Lau­dacji dokonał przeor Tadeusz Serocki. Przysięgę przyjął Wielki Mis­trz Jan Potocki.

1118 października 2009 r.

Udział Prze­o­ratu w XXV Jubileuszowym Fes­ti­walu Twór­c­zości Sakral­nej. Za wielo­let­nią dzi­ałal­ność chary­taty­wną na rzecz Diecezji: całą wiz­ual­iza­cję wiz­yty Papieża Jana Pawła II w Pelplinie, wielokrotne pełnie­nie funkcji komis­arza wys­taw, wiele inic­jatyw chary­taty­wnych Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga uhonorował naszego kawalera Ste­fana Kukowskiego najwyższym odz­nacze­niem — Medalem Za Zasługi Dla Diecezji Pelplińskiej.