AD 2015

12 sty­cz­nia 2012 r.

Infor­ma­cje z dzi­ałalnosci Artura Rzewuskiego kawalera Orderu Sw. Stanisława w Kwidzynie w okre­sie Wig­ili­jnym Szkoła Pod­sta­wowa nr 7 z inter­natem w Kwidzynie (szkoła spec­jalna) otrzy­mała 50 kg pierogów wig­ili­jnych, 24050 śpiewników z kolę­dami, Dom Dziecka ul. Stasz­ica, Mal­borska, Ryjewo, 46 kg pierogów, 20 śpiewników z kolę­dami, stroik świąteczny, 4 kg pierogów świątecznych — rodz­ina muzuł­mańska (uchodźcy z Czeczeni – mieszkają na tere­nie Kwidzyna). Gim­nazjum w Wandowie30 szk­lanek do użytku szkol­nego i 14 koszulek dla druzyny szkol­nej, Dom Pomocy Społecznej — 14 koszulek sportowych na ręce Dyrek­tora DPS-​u, Dla Ochot­niczej Straży Pożarnej w Wandowie dla potrzeb świ­etl­icy strażack­iej przekaza­łem 30 kpl. szk­lanek Paczki żywnoś­ciowe. Państwo Jędrze­jew­scy z Nowej Wioski — rodz­ina 11osobowa — Pani Gralewska Justyna z Wandowa — samotna matka z 3. dzieci — Pani Jolanta Kępa zAl­ber­towa — 6 dzieci, Pan Jerzy Lech z Prabut rodz­ina 3 osobowa maleńkie dziecko oboje nie pracują poza tym Pan Lech jest ciężko chory. Roz­dal­iśmt rown­ież paczki żywnoś­ciowe dla rodziny czeczeńskiej.

Brawo Arturze!